SIGNUP
  LOGIN

Σημειώσεις:

  1. Με βάση τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό αρ. 16/2021, ημερομηνίας 17.09.2021, καλούνται όλοι οι δικηγόροι να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, τουλάχιστον δύο (2) καθαρές εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία που η υπόθεση τους είναι ορισμένη. Αυτή η πρακτική ισχύει για όλες τις υποθέσεις πλην των αγωγών που είναι ορισμένες για Ακρόαση για τις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου.
  2. Όλες οι ένορκες δηλώσεις επίδοσης καθώς και τα δικόγραφα τα οποία τα μέρη επιθυμούν να τεθούν υπόψη του Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα δικάσιμο, να καταχωρούνται στο Πρωτοκολλητείο τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της ορισθείσας δικασίμου ώστε να βρίσκονται στο φάκελο του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία που η υπόθεση είναι ορισμένη και το Δικαστήριο να της επιλαμβάνεται αναλόγως χωρίς να προκαλείται αχρείαστη καθυστέρηση και έξοδα.

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται, οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ημερομηνία και ώρα ορισμού

Λάρνακα

 

326/90

Η Αίτηση ημερ. 01/09/21 ορίζεται ξανά για Οδηγίες τελευταία φορά στις 24/03/2022 09:00, για να διευκρινιστεί το ζήτημα της οντότητας των Αιτητών (βλ. Πολ. Έφ. 388/11). Χωρίς έξοδα.

1253/20

Η ΚΓΟ των Εναγόντων ορίζεται στις 06/04/2022 09:00. Ο Εναγόμενος 3 να καταχωρήσει Παράρτημα Τύπος 25 μέχρι τότε. Η Αίτηση ημερ. 12/10/21 ορίζεται την ίδια ημερομηνία για Απόδειξη τελευταία φορά.

ΓΑ 148/13

Η Αίτηση έρευνας ορίζεται για Οδηγίες στις 11/04/2022 09:00 για σκοπούς συμβιβασμού. Ο Καθ’ ου η αίτηση να είναι παρών και να ενημερωθεί για τη νέα ημερομηνία και ώρα από το δικηγόρο του.

2251/03

Η Αίτηση ημερ. 01/10/20 ορίζεται για Οδηγίες στις 09/03/2022 09:00 για σκοπούς συμβιβασμού. Χωρίς έξοδα.

1677/21

Η Αίτηση ημερ. 23/12/21 ορίζεται ξανά για Επίδοση στις 27/01/2022 09:00. Τα διατάγματα παραμένουν σε ισχύ.

944/20

Η Αίτηση ημερ. 02/08/21 ορίζεται για Ακρόαση στις 11/05/2022 09:00 (με γραπτές αγορεύσεις).

163/11

Αναφορικά με το ΜΕΜΟ Ε150/12 εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Αναφορικά με τα υπόλοιπα ΜΕΜΟ η θέση του Κτηματολογίου είναι ότι αυτά έχουν ακυρωθεί, δια το λόγο ότι το ακίνητο που επιβαρύνετο πωλήθηκε στις 28.9.21 σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIA του Ν. 9/65. Ως εκ τούτου η αίτηση ημερ. 21.12.21 ορίζεται στις 1.2.22 για να τοποθετηθούν οι Αιτητές για το πώς θα προχωρήσουν. Καμία διαταγή για έξοδα.

ΓΑ 18/21

Ενόψει της σοβαρότητας των επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα προσώπου που κηρύττεται ανίκανο:

1. Το Δικαστήριο δεν ικανοποιείται με τη γενική αναφορά στην παράγραφο 7 της ΣΕΔ. Θα πρέπει να καθοριστεί προς τούτο συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό με συγκεκριμένα έξοδα (ύψος εξόδων για κάθε είδος εξόδων) και με συγκεκριμένα υποστηρικτικά έγγραφα και λεπτομέρειες (π.χ. για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Προς τούτο δίδονται οδηγίες για καταχώρηση ΣΕΔ δια της οποίας να διευκρινίζεται περαιτέρω το ζήτημα αυτό.

2.    Το Δικαστήριο δεν ικανοποιείται ότι πληρούται η προϋπόθεση επίδοσης με την επισύναψη της σχετικής ειδοποίησης μόνο, χωρίς την προσκόμιση ένορκης δήλωσης από τον επιδότη. Ως εκ τούτου, δίδονται οδηγίες για επίδοση εκ νέου της κυρίως αίτησης, της ένορκης δήλωσης που τη συνοδεύει και της συμπληρωματικής ένορκης στον Καθ’ ου η Αίτηση. ΕΔ επίδοσης να καταχωρηθεί στο φάκελο του  Δικαστηρίου τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την επόμενη δικάσιμο. Η αίτηση ημερ. 24.9.21 ορίζεται εκ νέου για οδηγίες την 1.2.22 η ώρα 9:00.

329/21

Εκδίδεται απόφαση ως η παρ. 10 της ΕΔ απόδειξης ημερ. 10.1.22.

1684/17

Το από κοινού αίτημα αναβολής κρίνεται δικαιολογημένο. Η αγωγή ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 6.12.22 η ώρα 10:30. Χωρίς έξοδα.

1249/20

Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται και των δύο κλήσεων για οδηγίες.

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 27.2.23 η ώρα 10:30.

 

Οδηγίες για την ακρόαση: Για τον ορθό προγραμματισμό του προγράμματος του Δικαστηρίου, σε περίπτωση που τα μέρη και/ή οι συνήγοροι τους και/ή οι μάρτυρες δια οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, τα μέρη να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο.

 

Ο χρόνος της κυρίως εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος της αντεξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος της επανεξέτασης (εάν υπάρχει) δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

 

Δίδονται οδηγίες για συνεκδίκαση της απαίτησης και ανταπαίτησης.  Σε περίπτωση που τα μέρη δεν συμφωνούν στην συνεκδίκαση της απαίτησης και της ανταπαίτησης να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο για να δοθούν νέες οδηγίες.

 

Οδηγίες σε σχέση με Δ30:

1.  Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων από όλα τα μέρη εντός 3 μηνών από σήμερα.

2. Εκδίδονται περαιτέρω διατάγματα επιθεώρησης εντός 30 μερών μετέπειτα.  Η επιθεώρηση μπορεί να γίνει και με ανταλλαγή εγγράφων.

3. Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Ενάγοντες/Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγόμενους εντός 6 μηνών από την προθεσμία για αποκάλυψη εγγράφων και οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Εναγόμενους/Εξ Ανταπαιτήσεως Ενάγοντες εντός 6 μηνών μετέπειτα. ΟΚΜ & ΣΜ που καταχωρούνται να δίδονται στην άλλη πλευρά την ίδια ημέρα.

 

Έξοδα στην πορεία.

1496/20

Άδεια δίδεται και οι αιτήσεις ημερ. 29.9.20 και 3.11.21 αποσύρονται και απορρίπτονται άνευ βλάβης με έξοδα υπέρ των Εναγόντων όπως αυτά υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

1369/20

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 1.12.22 11:00.

 

Οδηγίες για την ακρόαση: Για τον ορθό προγραμματισμό του προγράμματος του Δικαστηρίου, σε περίπτωση που τα μέρη και/ή οι συνήγοροι τους και/ή οι μάρτυρες δια οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, τα μέρη να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο.

 

Ο χρόνος της κυρίως εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος της αντεξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος της επανεξέτασης (εάν υπάρχει) δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

 

Δίδονται οδηγίες για συνεκδίκαση της απαίτησης και ανταπαίτησης.  Σε περίπτωση που τα μέρη δεν συμφωνούν στην συνεκδίκαση της απαίτησης και της ανταπαίτησης να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο για να δοθούν νέες οδηγίες.

 

Οδηγίες σε σχέση με Δ30:

1.  Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων από όλα τα μέρη εντός 3 μηνών από σήμερα.

2. Εκδίδονται περαιτέρω διατάγματα επιθεώρησης εντός 30 μερών μετέπειτα.  Η επιθεώρηση μπορεί να γίνει και με ανταλλαγή εγγράφων.

3. Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Ενάγοντες/Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγόμενους εντός 4 μηνών από την προθεσμία για αποκάλυψη εγγράφων και οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Εναγόμενους/Εξ Ανταπαιτήσεως Ενάγοντες εντός 4 μηνών μετέπειτα. ΟΚΜ & ΣΜ που καταχωρούνται να δίδονται στην άλλη πλευρά την ίδια ημέρα.

4. Να γίνουν παραδοχές γεγονότων μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

 

Έξοδα στην πορεία.

1822/20

Η ΚΓΟ των Εναγόμενων ημερ. 28.12.21 δεν υπάρχει στο φάκελο του Δικαστηρίου. Η ΚΓΟ των Εναγόντων ημερ. 12.10.21 ορίζεται για οδηγίες στις 31.3.22 ώστε το Δικαστήριο να επιληφθεί και των δύο ΚΓΟ. Δίδονται δε οδηγίες όπως η ΚΓΟ των Εναγόμενων καταχωρηθεί και επιδοθεί στην άλλη πλευρά τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν την επόμενη δικάσιμο.

737/16

Το αίτημα αναβολής κρίνεται δικαιολογημένο. Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 4.4.22 η ώρα 9:00. Καμία διαταγή για έξοδα.

1214/14

Το αίτημα αναβολής κρίνεται δικαιολογημένο. Η αγωγή ορίζεται για ουσιαστική μνεία στις 10.2.22 η ώρα 9:00. Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες. Ενόψει των λόγων που προβάλλονται αναφορικά με το αίτημα αναβολής, δεν εκδίδεται οποιαδήποτε διαταγή ως προς τα έξοδα.

817/19

Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για οδηγίες την 1.3.22 με τις ίδιες οδηγίες.

309/21

Ενόψει της καταχώρησης της έκθεσης υπεράσπισης των Εναγομένων στις 11.1.22 η αίτηση ημερομηνίας 6.10.21 απορρίπτεται ως άνευ αντικειμένου με έξοδα υπέρ των Εναγόντων.

1360/18

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 22.2.23 η ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Το Δικαστήριο σημειώνει ότι στις 17.8.20 καταχωρήθηκε η αίτηση για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης από την πλευρά των Εναγόμενων χωρίς τα μέρη να έχουν ζητήσει από το Δικαστήριο να επιληφθεί της εν λόγω αίτησης κατά την περασμένη δικάσιμο και το Δικαστήριο επιλαμβάνεται της εν λόγω αίτησης σήμερα. Σημειώνεται ότι το καθήκον αποκάλυψης είναι συνεχές και η καταχώρηση της εν λόγω αίτησης είναι εκ του περισσού. Οι Εναγόμενοι έχουν δικαίωμα να καταχωρήσουν συμπληρωματική αποκάλυψη εφόσον περιέλθουν στην κατοχή τους σχετικά με την υπόθεση έγγραφα. Ως εκ τούτου η αίτηση ημερ. 17.8.20 απορρίπτεται ως άνευ αντικειμένου χωρίς καμία διαταγή για έξοδα.

1398/20

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 27.2.23 η ώρα 10:00.

 

Οδηγίες για την ακρόαση: Για τον ορθό προγραμματισμό του προγράμματος του Δικαστηρίου, σε περίπτωση που τα μέρη και/ή οι συνήγοροι τους και/ή οι μάρτυρες δια οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, τα μέρη να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο.

 

Ο χρόνος της κυρίως εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος της αντεξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος της επανεξέτασης (εάν υπάρχει) δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

 

Οδηγίες σε σχέση με Δ30:

1. Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης & επιθεώρησης εγγράφων εκατέρωθεν εντός 3 μηνών από σήμερα.

2. Εκδίδονται περαιτέρω διατάγματα ανταλλαγής εντός 30 μερών μετέπειτα.

3. Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Ενάγοντες εντός 6 μηνών από την προθεσμία για αποκάλυψη εγγράφων και οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Εναγόμενους εντός 6 μηνών μετέπειτα. ΟΚΜ & ΣΜ που καταχωρούνται να δίδονται στην άλλη πλευρά την ίδια ημέρα.

 

Έξοδα στην πορεία.

806/21

Η ΚΓΟ Των Εναγόντων να επιδοθεί στους Εναγόμενους. Ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 15.3.22 η ώρα 9:00 για επίδοση.

2339/14

Η αγωγή ορίζεται για ουσιαστική μνεία στις 22.3.22 η ώρα 9:00. Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.

746/15

Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου. Ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 6/10/22 η ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

2762/15

Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου. Ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 6/10/22 η ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αμμόχωστος

 

312/14

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 14/03/2022 10:30. Έξοδα στην πορεία.

446/16

Το αίτημα αναβολής κρίνεται δικαιολογημένο. Η αγωγή ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 14/12/22 η ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον των Εναγόμενων.

89/21

Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται της ΚΓΟ των Εναγόντων ημερ. 20.10.21 και των Εναγόμενων ημερ. 26.10.21.

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 1/3/23 η ώρα 10:30.

Οδηγίες για την ακρόαση: Για τον ορθό προγραμματισμό του προγράμματος του Δικαστηρίου, σε περίπτωση που τα μέρη και/ή οι συνήγοροι τους και/ή οι μάρτυρες δια οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, τα μέρη να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο.

 

Ο χρόνος της κυρίως εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος της αντεξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος της επανεξέτασης (εάν υπάρχει) δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

 

Δίδονται οδηγίες για συνεκδίκαση της απαίτησης και ανταπαίτησης.  Σε περίπτωση που τα μέρη δεν συμφωνούν στην συνεκδίκαση της απαίτησης και της ανταπαίτησης να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο για να δοθούν νέες οδηγίες.

 

Οδηγίες σε σχέση με Δ30:

1.  Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων εκατέρωθεν εντός 4 μηνών από σήμερα.

2. Εκδίδονται περαιτέρω διατάγματα επιθεώρησης εντός 30 μερών μετέπειτα.  Η επιθεώρηση μπορεί να γίνει και με ανταλλαγή εγγράφων.

3. Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Ενάγοντες/Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγόμενους εντός 6 μηνών από την προθεσμία για αποκάλυψη εγγράφων και οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Εναγόμενους/Εξ Ανταπαιτήσεως Ενάγοντες εντός 6 μηνών μετέπειτα. ΟΚΜ & ΣΜ που καταχωρούνται να δίδονται στην άλλη πλευρά την ίδια ημέρα.

 

Έξοδα στην πορεία.

26/21

Το Δικαστήριο δεν έχει εξουσία να επιληφθεί της αιτήσεως ημερ. 3.12.21 μονομερώς εφόσον κάτι τέτοιο δεν προνοείται από τους Θεσμούς Πολικής Δικονομίας. Ειδικότερα, η Δ.21(14)(1) δεν περιλαμβάνεται στην Δ.48(8)(1). Ως εκ τούτου δίδονται οδηγίες για επίδοση της εν λόγω αίτησης στους Εναγόμενους. Ορίζεται δε για οδηγίες στις 3.3.22 για επίδοση.

347/21

Η αίτηση ημερ. 10.12.21 αποσύρεται και απορρίπτεται ως άνευ αντικειμένου με έξοδα υπέρ των Αιτητών.

607/18

Η αίτηση ημερ. 16.12.21 ορίζεται για απόδειξη στις 28.3.22 η ώρα 9:00.

291/19

Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου. Ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 1/3/23 η ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

ΓΑ 66/13

Η αίτηση ημερ. 2.7.21 ορίζεται για ακρόαση στις 6.4.22 η ώρα 9:00 (με γραπτές αγορεύσεις).