SIGNUP
  LOGIN

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 29/5/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

 

 

3003/12 – Αίτηση ημερ. 15/10/19

Η αίτηση και η αγωγή ορίζονται για Οδηγίες 18/6/20 η ώρα 9:00.  Ένσταση εκ μέρους των Εναγομένων 1 και 2, να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Όσον αφορά τον Εναγόμενο 1, ο Πρωτοκολλητής να τον ενημερώσει γραπτώς για το γεγονός ότι η Αίτηση έχει οριστεί για Οδηγίες την 18/6/20 η ώρα 9:00 και ότι θα πρέπει να καταχωρηθεί ένσταση μέχρι τότε, ως επίσης, ότι την ίδια ημερομηνία και ώρα έχει οριστεί και η Αγωγή για Οδηγίες.

 

553/19 – Αίτηση ημερ. 13/3/20

Η Αίτηση ορίζεται για Απόδειξη 12/6/20 η ώρα 9:00.

 

Γενική Αίτηση 371/19

Οδηγίες 23/6/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς συμβιβασμού / προγραμματισμού της ακρόασης.

 

 

 

Για όλες τις υποθέσεις καμία διαταγή για έξοδα εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.