SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 17.05.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΔΙΑΧ. 23/2007 Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειριστής: απών Δεν ελήφθη επικοινωνία ούτε υπάρχει εμφάνιση. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 11.10.2024 ώρα 08:30. Τελικοί/ενδιάμεσοι λογαριασμοί περιουσίας, για σκοπούς συμμόρφωσης με τον νόμο, να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Να ειδοποιηθούν από το Πρωτοκολλητείο οι δικηγόροι της διαχείρισης.

2. ΑΓΩΓΗ 2689/2009 Για Αιτητή: Γ. Θεοχάρους για Χρ. Ανδρέου (κα), Καθ’ ου η αίτηση: παρών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 16.04.2024 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα για την πληρωμή του εξ αποφάσεως χρέους του Καθ’ ου η αίτηση με μηνιαίες δόσεις €200,00 η κάθε μία, από την 05.06.2024 και ακολούθως την 5η ημέρα κάθε επόμενου μήνα μέχρι εξόφλησης, με μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του Αιτητή με τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο που σημειώνεται ως Τεκμήριο Α και είναι μέρος του παρόντος διατάγματος, πλέον για τα έξοδα της διαδικασίας αυτής που ανέρχονται στο ποσό των €515,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον έξοδα επίδοσης €16,50, τα οποία να πληρωθούν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με μηνιαίες δόσεις.

3. ΔΙΑΧ. 185/2010 Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειριστής: απών Δεν ελήφθη επικοινωνία ούτε υπάρχει εμφάνιση. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 11.10.2024 ώρα 08:30. Τελικοί/ενδιάμεσοι λογαριασμοί περιουσίας, για σκοπούς συμμόρφωσης με τον νόμο, να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Να ειδοποιηθούν από το Πρωτοκολλητείο οι δικηγόροι της διαχείρισης.

4. ΑΓΩΓΗ 843/2012 Για Αιτήτρια: Ν. Κομεσίδου (κα) για Πατρίκιος Παύλου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 20.03.2024 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης, καμία διαταγή για έξοδα.

5. ΔΙΑΧ. 197/2015 Για τη διαχείριση: Ειρ. Θεοχάρους, διαχειρίστρια: απούσα Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 11.10.2024 ώρα 08:30. Ενδιάμεσοι λογαριασμοί, για να υπάρχει συμμόρφωση με τον νόμο, να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Τυχόν αλλαγή των δικηγόρων της διαχείρισης, να γίνει με επιστολή στο ενδιάμεσο.

6. ΑΓΩΓΗ 181/2016 Για την Αιτήτρια: Α. Παπαντωνίου (κα) για Η. Ηλιάδης Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 13.04.2024 Η ώρα είναι 09:24. Η Καθ’ ης η αίτηση είναι απούσα, παρόλο που έγινε επίδοση σ’ αυτήν. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης που προς το παρόν είναι αναγκαίο για σκοπούς εξέτασης της με βάση τον νόμο. Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο την 11.10.2024 ώρα 08:30. Όταν εκτελεστεί το ένταλμα, να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι της Αιτήτριας να εμφανιστούν. Έξοδα στην πορεία.

7. ΑΓΩΓΗ 765/2016 Για Ενάγουσα: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Α.Κ. Χατζηιωάννου ΔΕΠΕ Η αγωγή προγραμματίζεται για Ακρόαση την 03.10.2024 ώρα 10:30. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 7 δικασίμους. Την 03.10.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

8. ΑΓΩΓΗ 1437/2016 Για την Ενάγουσα: Κ.Ν. Μιχαήλ, για Εναγόμενο: Παύλος Γ. Ευθυμίου ΔΕΠΕ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 30.09.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις ίδιες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν.

9. ΔΙΑΧ. 237/2017 Για τη διαχείριση: Ι. Κουκούνη (κα), διαχειρίστρια: παρούσα Πωλήθηκε το ακίνητο, κατατέθηκαν τα χρήματα, παραμένει η λήψη συγκαταθέσεων για πληρωμές και για τα έξοδα. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 11.10.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 4 ημέρες προηγουμένως. Αν εγκριθούν, να μείνει εκτός πινακίου.

10. ΑΓΩΓΗ 893/2018 Για τον Ενάγοντα: Μ. Μιλτιάδου, για Εναγόμενο: Σ. Σάββα Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 30.05.2024 ώρα 08:30, για να τακτοποιηθεί το ζήτημα της εκπροσώπησης του Εναγόμενου. Με τις ίδιες οδηγίες. Έξοδα στην πορεία.

11. ΑΓΩΓΗ 1119/2018 Για Αιτητές: Μ. Τιμοθέου (κα) για Παναντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 15.05.2023 Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα.

12. ΑΓΩΓΗ 19/2019 Για Ενάγουσα: Χρ. Κων/νου (κα) για G. Hadjineophytou & Co LLC, για Εναγόμενους: Ν. Κών/νου (κα) για Κώστας Μ. Κωνσταντίνου & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 11.10.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

13. ΔΙΑΧ. 333/2019 Για τη διαχείριση: Μ. Ζαμπάρτας, κληρονόμοι και ένας εκ των διαχειριστών: παρόντες Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 11.10.2024 ώρα 08:30. Ενδιάμεσοι λογαριασμοί περιουσίας, για σκοπούς συμμόρφωσης με τον νόμο, να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως.

14. ΔΙΑΧ. 423/2019 Για τη διαχείριση: Μ. Μιλτιάδου, διαχειριστές: απόντες Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 11.10.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν 5 ημέρες προηγουμένως. Αν καταχωριστούν και εγκριθούν, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου.

15. ΑΓΩΓΗ 511/2019 Για Ενάγουσα: J. Σαββοπούλου (κα), για Εναγόμενους: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού και προγραμματισμό την 06.06.2024 ώρα 08:30.

16. ΑΓΩΓΗ 603/2019 Για Ενάγουσα: Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Π. Κλεοβούλου Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 11.10.2024 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες.

17. ΑΓΩΓΗ 865/2019 Για Ενάγουσα: Κ. Δημητρίου (κα) για Giorgos Landas LLC, για Εναγόμενο: Ρ. Δημητρίου (κα) για Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ Η υπόθεση έχει τεθεί ενώπιον μου βάσει πινακίου, ωστόσο διαπιστώνω πως είναι σε κλίμακα άνω των €100.000 και δεν φαίνεται να έχει περιοριστεί με οποιονδήποτε τρόπο η αξία της διαφοράς. Η υπόθεση επιστρέφεται στο Πρωτοκολλητείο, για να τεθεί ενώπιον υλικά αρμόδιου Δικαστηρίου.

18. ΔΙΑΧ. 263/2020 Για τη διαχείριση: Παύλος Ευθυμίου, διαχειρίστρια: παρούσα Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 11.10.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν 5 ημέρες προηγουμένως. Αν καταχωριστούν και εγκριθούν, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου.

19. ΑΓΩΓΗ 749/2020 Για Ενάγουσα: Ε. Χαραλάμπους (κα) για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 2: Δημόκριτος Αριστείδου ΔΕΠΕ Την 03.10.2022 είχαν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες, που θα πρέπει να ακολουθηθούν, για να μπορεί να οριστεί η υπόθεση για ακρόαση. Την 12.12.2022, η αγωγή παρέμεινε για επίτευξη συμβιβασμού, ως ζητήθηκε, σημειώθηκε η προχωρημένη ηλικία του Εναγόμενου 2, και λέχθηκε πως, εάν δεν επιτευχθεί εξώδικη διευθέτηση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που δόθηκαν. Ήταν οδηγίες που περιλάμβαναν τη διευκρίνιση συγκεκριμένων ζητημάτων. Το ίδιο την 13.03.2023, την 02.06.2023, την 27.10.2023, την 02.02.2024. Δεν θα παρακαμφθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου. Εάν θα προωθηθεί η αγωγή για εκδίκαση, να ακολουθηθούν οι οδηγίες που δόθηκαν. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 17.06.2024 ώρα 08:30. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία.

20. ΑΓΩΓΗ 867/2020 Για Ενάγουσα: Giorgos Landas LLC, για Εναγόμενους: Argiro S. Charalambous LLC Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 28.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται για αρχή σε 2 δικασίμους. Την 28.02.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας για την απαίτηση (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 20 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

21. ΑΓΩΓΗ 1297/2020 Για την Ενάγουσα: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για τους Εναγόμενους: Γ.Χ. Σιαηλής Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 05.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

22. ΑΓΩΓΗ 95/2021 Για Ενάγοντες/Αιτητές: Θεοδωρίδης, Γεωργίου, Ιακώβου & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 05.04.2024 για απόφαση ν. 1, 2 λόγω μη εμφάνισης Έχει καταχωριστεί εμφάνιση από τους Εναγόμενους 1 και 2. Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής.

23. ΑΓΩΓΗ 135/2021 Για την Ενάγουσα: Φ. Στεφάνου (κα) για Stefanou & Stefanou LLC, για τους Εναγόμενους: Ν. Κων/νου (κα) για Κώστας Μ. Κωνσταντίνου & Σία ΔΕΠΕ Η ακρόαση της αγωγής ολοκληρώθηκε με τη μαρτυρία του ΜΥ2. Η αγωγή ορίζεται για τελικές αγορεύσεις την 17.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

24. ΑΓΩΓΗ 1053/2021 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Χ. Αργυρού (κα), Ε. Αντωνίου (κα) Αίτηση ημερομηνίας 20.09.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Δεν είναι εφικτό να δοθεί περαιτέρω χρόνος για υπεράσπιση, εφόσον δόθηκε χρόνος, αρκετών μηνών, κατ’ επανάληψη. Οι Εναγόμενοι είχαν καταχωρίσει σημείωμα εμφάνισης από την 26.06.2023. Σύμφωνα με το πρακτικό ημερομηνίας 27.10.2023, δόθηκε χρόνος για την καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης των Εναγόμενων μέχρι την 22.12.2023. Σύμφωνα με το πρακτικό ημερομηνίας 02.02.2024, εκτός εάν οι Εναγόμενοι καταχώριζαν την Έκθεση Υπεράσπισής τους μέχρι την 11.04.2024, η Ενάγουσα θα έπρεπε να προχωρήσει με απόδειξη της απαίτησής της. Η φύση της απαίτησης δεν δικαιολογεί το αίτημα για επιπλέον χρόνο και δεν εξηγείται διαφορετικά. Η απαίτηση αφορά σε τραπεζικό ενυπόθηκο χρέος. Το αίτημα των Εναγόμενων, ως τίθεται, γενικά και αόριστα, απορρίπτεται. Η Ενάγουσα, εάν θα προωθήσει την αγωγή της, να προχωρήσει με την απόδειξη της απαίτησης της την 30.05.2024 ώρα 08:30. Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων.

25. ΑΓΩΓΗ 189/2022 IJ Για Ενάγουσα: Χριστόφορος Ιωάννου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: υπάρχει απόφαση, για Εναγόμενο 2: Α. Χουβαρτάς, Ε. Λουκά Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 11.10.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να δηλωθούν τυχόν παραδεκτά γεγονότα και έγγραφα. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία.

26. ΓΕΝ.ΑΙΤ. 257/2022 IJ Για Αιτήτρια: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ων η αίτηση 1, 2, 3: Ρ. Ροδοσθένους, για Καθ’ ων η αίτηση 4, 5, 6, 7, 8: καμία εμφάνιση Αναφέρθηκαν προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης. Η αίτηση παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού την 11.10.2024 ώρα 08:30. Εάν διευθετηθεί νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί.

27. ΑΓΩΓΗ 861/2022 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Δ. Καρακώστα (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 27.03.2024 για υποκατάστατη επίδοση στον Εναγόμενο 1 Α. Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο επιτρέπεται η υποκατάστατη επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής στον Εναγόμενο 1, με τον ακόλουθο τρόπο: (1) δια της ταχυδρομικής αποστολής, με συνηθισμένο ταχυδρομείο, Ειδοποίησης Τύπου 5Α, στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Κλητήριο Ένταλμα της αγωγής ως

η διεύθυνση του Εναγόμενου 1, σε κλειστό φάκελο, στο όνομα του Εναγόμενου 1, με την ένδειξη «προσωπικό/εμπιστευτικό - επείγον». Β. Ο χρόνος εμφάνισης του Εναγόμενου 1 στην αγωγή καθορίζεται στις 30 ημέρες από τη διενέργεια της επίδοσης σε αυτόν με τον καθορισμένο τρόπο. Γ. Σε περίπτωση παράλειψης εμφάνισης του Εναγόμενου 1 στην αγωγή, η εξέταση της αγωγής δυνατόν να προχωρήσει στην απουσία του, ενώ κάθε μεταγενέστερη αίτηση, ειδοποίηση ή έγγραφο στην αγωγή που χρήζει επίδοσης στον Εναγόμενο 1, μέχρι την περάτωση της αγωγής, θα θεωρείται πως έχει δεόντως επιδοθεί στον Εναγόμενο 1 εάν επιδίδεται σύμφωνα με τον καθορισμένο στο παρόν διάταγμα τρόπο ή με ανάρτηση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ε.Δ. Πάφου για περίοδο 5 συνεχών ημερών. Δ. Τα έξοδα της αίτησης να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής της Ενάγουσας εναντίον του Εναγόμενου 1.

28. ΑΓΩΓΗ 583/2023 IJ Για Ενάγοντα: Soteroula Stavri-Socratous & Co LLC, για Εναγόμενη: Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες του Ενάγοντος. Δίδονται οδηγίες: ο Ενάγων και η Εναγόμενη, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 11.10.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

29. ΑΓΩΓΗ 811/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Α. Β. Λοϊζίδου (κα) για Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 26.04.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης εμφάνισης Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 31.05.2024 ώρα 08:30.

30. ΑΓΩΓΗ 6/2024 IJ Για την Ενάγουσα: Μ. Παμπόρη (κα) για Αγνή Λιβέρα ΔΕΠΕ, Ενάγουσα: προσωπικά Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των €1.754,00, πλέον νόμιμος τόκος, πλέον για τα έξοδα της αγωγής ως έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των €836,53, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των εξόδων επίδοσης. Θα υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης (απαίτηση και έξοδα) μέχρι την 01.06.2024. Νοουμένου ότι η Εναγόμενη πληρώνει το ποσό των €100,00 από την 01.06.2024 και κάθε 1 έως 7 ημέρα κάθε μήνα, θα υπάρχει περαιτέρω αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, από μήνα σε μήνα, μέχρι εξόφλησης. Παράλειψη πληρωμής

οποιασδήποτε δόσης ή μέρους δόσης, με τις προαναφερόμενες 7 ημέρες χάρης, θα καθιστά την απόφαση άμεσα εκτελεστή. Κατά τη διάρκεια της ανατολής εκτέλεσης και ανεξάρτητα από αυτήν, η Ενάγουσα θα έχει το δικαίωμα να εγγράψει την απόφαση στο Κτηματολόγιο (ΜΕΜΟ).

31. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 23/2024 IJ Για την Αιτήτρια: Σ. Παφίτη (κα) για Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για τον Έφορο: καμία εμφάνιση Αίτηση ημερομηνίας 12.04.2024 για επανεγγραφή Α. Εκδίδεται Διάταγμα με το οποίο διατάσσεται η επαναφορά της επωνυμίας της εταιρείας στο Μητρώο Εγγραφής Εταιρειών, άνευ όρων. Β. Επίσημο αντίγραφο του παρόντος Διατάγματος να παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή εντός 15 ημερών από τη σύνταξή του. Η σύνταξη να ζητηθεί εντός 2 ημερών από σήμερα. Γ. Με την παράδοση επίσημου αντιγράφου του Διατάγματος στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή, η εταιρεία θα λογίζεται ότι εξακολουθούσε να υπάρχει ωσάν η επωνυμία της δεν διαγράφτηκε και όλα τα πρόσωπα κατατάσσονται στην ίδια θέση ωσάν η επωνυμία της εταιρείας δεν είχε διαγραφεί.

32. ΑΓΩΓΗ 102/2024 IJ Για τον Αιτητή: Μ. Μιλτιάδου Αίτηση ημερομηνίας 09.05.2024 για έκδοσης εντάλματος ανάκτησης Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία που την υποστηρίζει σε συνάρτηση με τις προϋποθέσεις του Κ.52 ΚΠΔ και ικανοποιούμαι ότι, υπό όσα έχουν εκτεθεί, μπορεί να εκδοθεί το αιτούμενο ένταλμα ανάκτησης. Ως προς το μέρος της αίτησης που αφορά στην ανάκτηση χρημάτων, με βάση τον Κ.48.1 ΚΠΔ, το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς στον Πρωτοκολλητή, επαρκεί η ύπαρξη δικαστικής απόφασης, και δεν προϋποτίθεται η έκδοση διατάγματος. Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου επιτρέπεται η έκδοση εντάλματος ανάκτησης κατοχής, ως η παράγραφος 1 της αίτησης. Η αίτηση, όσον αφορά τις παραγράφους 2, 3 και 4, απορρίπτεται.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (για επείγοντα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 20.05.2024 22.05.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

2. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 29.05.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

3. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 24.05.2024 27.05.2024 Συνεχιζόμενη Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

4. Αγωγή 609/2016 Κοινόχρηστα 24.04.2024 28.05.2024 Συνεχιζόμενη Δ. Καρακώστα Π. Γεωργίου

5. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 17.05.2024 Ολοκληρώθηκε την 17.05.2024 Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νου