SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 20.05.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΑΓΩΓΗ 1413/2004 Για Αιτήτρια: Π. Μαρίνος Αίτηση ημερομηνίας 24.04.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.

2. ΑΓΩΓΗ 2123/2009 Για Αιτήτρια: Χρ. Κων/νου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 10.05.2024 για άδεια εκτέλεσης Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης, με τη διαγραφή της φράσης «και/ή για όσο χρόνο ήθελε … … Δικαστήριο» στο τέλος της παραγράφου.

3. ΓΕΝ.ΑΙΤ.635/2012 Για Αιτήτρια: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: Σ. Σάββα, Καθ’ ου η αίτηση: παρών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 26.10.2020 Η αίτηση παραμένει για επίτευξης συμβιβασμού & προγραμματισμό την 19.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

4. ΑΓΩΓΗ 3127/2012 Για Αιτήτρια: Τ. Γρηγορίου (κα) για Chrysses Demetriades & Co LLC Αίτηση ημερομηνίας 18.04.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.

5. ΑΓΩΓΗ 2887/2015 Για Ενάγουσα: Γ. Ζυμπουλάκη (κα) για Μέρκουρης Τελώνης & Γιολάντα Ζυμπουλάκη Τελώνη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: καμία εμφάνιση, για Εναγόμενη 2: Κ. Χιταρίδου (κα) και Α. Νοβριάδης Η ακρόαση συνεχίστηκε με την μαρτυρία της ΜΥ1, που ολοκληρώθηκε. Είναι ήδη ορισμένη για συνέχιση, με τη μαρτυρία του ΜΥ2, την 22.05.2024 ώρα 10:30, ημερομηνία

κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση της μαρτυρίας της υπόθεσης.

6. ΑΓΩΓΗ 1591/2016 Για Ενάγουσα: Ν. Μακρίδης για Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Χρ. Παπαχριστοδούλου (κα) για Ανδρέας Θ. Μαθηκολώνης & Σία ΔΕΠΕ Βάσει της έγκαιρης ενημέρωσης πως οι δικηγόροι δεν θα είναι διαθέσιμοι για ακρόαση σήμερα, το Δικαστήριο προγραμμάτισε για σήμερα τη συνέχιση της ακρόασης της αγωγής 2887/2015. Η σημερινή ημερομηνία 20.05.2024 ακυρώνεται. Η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 02.10.2024 ώρα 20:30. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν.

7. ΑΓΩΓΗ 1743/2016 Για Ενάγοντα: Μ. Μιχαηλίδης, για Εναγόμενη: Ρ. Χαντίτ (κα) για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 07.10.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν.

8. ΑΓΩΓΗ 699/2018 Για Εναγόμενη/Αιτήτρια: Λ. Λάμπρου (κα) για Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ, για Ενάγοντες/Καθ’ ων η αίτηση: Ε. Πίτρος για Ευτύχιος Πίτρος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 07.03.2024 για ενδιάμεση θεραπεία και προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 15.03.2024 Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στην απόφαση, εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου το προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 15.03.2024 καθίσταται απόλυτο ως έχει εκδοθεί και ισχύει οριστικά μέχρι την τελική εκδίκαση της ανταπαίτησης της Εναγόμενης. Τα έξοδα της διαδικασίας αυτής, ακολουθώντας την έκβαση της ακροαματικής διαδικασίας, εφόσον δεν συντρέχει κάποιος λόγος απόκλισης από αυτήν, επιδικάζονται υπέρ της Εναγόμενης/Αιτήτριας και εναντίον των Εναγόντων/Καθ’ ων η αίτηση, στο ποσό των €1.500,00, πλέον Φ.Π.Α..

9. ΑΓΩΓΗ 1423/2018 Για Ενάγουσα: Α. Νικολάου, για Εναγόμενο 1: Ν. Νικήτα, για Εναγόμενη 2: αυτοπροσώπως Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.11.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Το ζήτημα εκπροσώπησης της Εναγόμενης 2 να διευθετηθεί στο μεσοδιάστημα. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 5 δικασίμους. Την 08.11.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα

άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

10. ΔΙΑΧ. 401/2019 Για τη διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειρίστρια: καμία εμφάνιση Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 14.10.2024 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες προς τον Πρωτοκολλητή, που δόθηκαν την 19.04.2024. Το ένταλμα σύλληψης να μην εκτελεστεί.

11. ΑΓΩΓΗ 563/2019 Για Ενάγοντες/Αιτητές: Κ. Μαργαρώνης για Λ. Λουκαΐδου-Θεοφάνους ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο/Καθ’ ου η αίτηση: Ν. Νικήτα Αίτηση ημερομηνίας 23.03.2023 για συνοπτική απόφαση Ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει στο Δικαστήριο μέχρι αύριο 21.05.2024 ώρα 10:00, για να εξεταστεί το θέμα της προώθησης της αίτησης. Επειδή την αγωγή διέπουν κανονισμοί για τις καθυστερήσεις και υπάρχει αίτηση που εκκρεμεί χωρίς προώθηση, πέραν του ενός έτους, έχοντας καταχωριστεί και σε προχωρημένο στάδιο (υπάρχουν κατάλογοι μαρτύρων κάθε πλευράς, κ.λπ.), το Δικαστήριο προσανατολίζεται στο να απορριφθεί η αίτηση και να οριστεί η αγωγή για Ακρόαση ή για επίτευξη συμβιβασμού, αναλόγως. Η αίτηση δεν μπορεί να εκκρεμεί πλέον.

12. ΑΓΩΓΗ 1451/2019 Για Ενάγουσα: Δ. Ανδρέου Χ’ Σάββα (κα), για Εναγόμενους: Λ. Χ’ Νεοφύτου για G. Hadjineophytou & Co LLC Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Αφορά σε τροχαίο ατύχημα. Είναι παραδεκτή η ευθύνη, αμφισβητούνται οι σωματικές βλάβες και η ζημιά και η αιτιώδης συνάφειά τους. Την υπόθεση διέπουν κανονισμοί για τις καθυστερήσεις. Χρειάζεται περιορισμός της μαρτυρίας της πλευράς της Ενάγουσας, η οποία ενημερώνει προς προτίθεται να προσκομίσει μαρτυρία 23 ατόμων. Η αγωγή παραμένει για

Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 14.10.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση, για σκοπούς μνείας και οδηγιών ακρόασης.

13. ΑΓΩΓΗ 1131/2020 Για Ενάγουσα: Β. Γρηγορίου (κα) για Chrysses Demetriades & Co LLC, για Εναγόμενους 1 και 2: υπάρχει απόφαση, για Εναγόμενο 3: Κ. Καλαβάς για Constantinos Kalavas LLC Έχει ήδη δοθεί η ευκαιρία που ζητήθηκε για εξώδικη διευθέτησης, από τον Οκτώβριο του 2023. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.03.2025 ώρα 10:30. Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 24.03.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

14. ΕΦΕΣΗ 5/2021 Για Εφεσείουσα: Ν. Κων/νου (κα) Κώστας Μ. Κωνσταντίνου & Σία ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη: Κ. Μενοίκου (κα) για Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου Η Έφεση παραμένει για Οδηγίες την 14.10.2024 ώρα 08:30. Τυχόν ενδιάμεση αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση, μπορεί να καταχωριστεί στο μεσοδιάστημα. Έξοδα στην πορεία.

15. ΠΑΡ/ΜΠΗ 25/2021 Για Απαιτήτρια: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Α. Πατσαλίδου (κα), ΔτΔ Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 21.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

16. ΠΑΡ/ΜΠΗ 27/2021 Για Απαιτήτρια: Κ. Χ’ Λαμπρής για P. Kourides & Co LLC, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Α. Πατσαλίδου (κα), ΔτΔ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 20.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

17. ΑΓΩΓΗ 593/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτητή: Σ. Κλεάνθους (κα), για Εναγόμενη/Αιτήτρια: Ι. Κουκούνη (κα) Αίτηση ημερομηνίας 15.02.2024 για καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης, η αίτηση απορρίπτεται, με έξοδα €900,00, πλέον Φ.Π.Α., υπέρ της Εναγόμενης και εναντίον του Ενάγοντος.

18. ΑΓΩΓΗ 1105/2023 IJ Για Ενάγοντες/Αιτητές: Α. Χ’ Κυριάκου (κα) για Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 30.04.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης εμφάνισης Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του Εναγόμενου ως παράγραφος 19 (Α) (Β) (Γ) της ένορκης δήλωσης.

19. ΑΓΩΓΗ 1149/2023 IJ Για Ενάγοντες/Αιτητές: Ν. Λεωνίδα για Στέλλα Μιχαήλ & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 30.04.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης εμφάνισης Έχει καταχωριστεί σημείωμα εμφάνισης την 10.05.2024. Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του Εναγόμενου, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής.

20. ΑΓΩΓΗ 23/2024 IJ Για Αιτητές: Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: απών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 17.04.2024 Η ώρα είναι 10:13. Ο καθ’ ου η αίτηση είναι απών. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης που προς το παρόν είναι αναγκαίο για σκοπούς εξέτασης του με βάση τον νόμο. Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο/εξέταση την 14.10.2024 ώρα 08:30. Εάν στο μεταξύ εκτελεστεί το ένταλμα, να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι των Αιτητών να εμφανιστούν. Έξοδα στην πορεία.

21. ΕΦΕΣΗ 71/2024 IJ Για Εφεσείοντα: Ρ. Ροδοσθένους, για Εφεσίβλητη: Αντώνης Κ. Καράς ΔΕΠΕ

Αμφότερες οι πλευρές αγόρευσαν. Η απόφαση επιφυλάσσεται. (πλειστηριασμός 04.06.2024)

22. ΕΦΕΣΗ 99/2024 IJ Για Εφεσείοντα: Χ. Σιαηλής για Γ. Σιαηλή, για Εφεσίβλητη: Γεώργιος Διογένους & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Η ένσταση της Εφεσίβλητης να καταχωριστεί μέχρι και την 27.05.2024 ώρα 12:00. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση από τον Εφεσείοντα να καταχωριστεί μέχρι και την 30.05.2024. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση από την Εφεσίβλητη να καταχωριστεί μέχρι και την 03.06.2024. Η Έφεση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 07.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. (πλειστηριασμός 14.06.2024)

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (για επείγοντα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 22.05.2024 Συνεχιζόμενη – προς ολοκλήρωση Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

2. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 29.05.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

3. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 24.05.2024 27.05.2024 Συνεχιζόμενη Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

4. Αγωγή 609/2016 Κοινόχρηστα 24.04.2024 28.05.2024 Συνεχιζόμενη Δ. Καρακώστα Π. Γεωρ