SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 22.05.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΑΓΩΓΗ 1427/2014 Για Αιτήτρια: Σ. Ζαννούπας, για Καθ’ ης η αίτηση: Δ. Δανιήλ, διευθυντής Καθ’ ης η αίτηση: παρών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 04.04.2024 Ενόψει της εμφάνισης του διευθυντή της Καθ’ ης η αίτηση σήμερα, το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε την 24.04.2024 ακυρώνεται. Αναφέρθηκε πως υπήρξε συμφωνία για πληρωμή συγκεκριμένου ποσού, για την υλοποίηση της οποίας χρειάζεται επιπλέον χρόνος. Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 09.07.2024 ώρα 08:30. Ο διευθυντής της Καθ’ ης η αίτηση να είναι παρών με την ίδια κλήση, εκτός εάν διευθετηθεί η αίτηση.

2. ΑΓΩΓΗ 2887/2015 Για Ενάγουσα: Γ. Ζυμπουλάκη (κα) και Α. Αθανασίου για Μέρκουρης Τελώνης & Γιολάντα Ζυμπουλάκη Τελώνη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: καμία εμφάνιση, για Εναγόμενη 2: Κ. Χιταρίδου (κα) με Α. Νοβριάδης Η πλευρά της Εναγόμενης 2 προσκόμισε μαρτυρία από τον ΜΥ2, που ολοκληρώθηκε. Κατέστη αναγκαίο να προσκομιστεί μαρτυρία από ένα ακόμα πρόσωπο, την δικηγόρο που ενήργησε ως πληρεξούσια αντιπρόσωπος της Εναγόμενης 2 στην αγορά του ακινήτου, για διευκρίνιση ουσιωδών σημείων, βάσει ορισμένων αναφορών της ΜΥ1 και του ΜΥ2. Η αγωγή ορίστηκε για συνέχιση της ακρόασης την 31.05.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

3. ΑΓΩΓΗ 811/2016 Για Ενάγοντα: Σπύρος Ξ. Μιχαηλίδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: καμία εμφάνιση, για Εναγόμενους 2, 3, 4: Κ. Κνώφου για Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 09.10.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν.

4. ΑΓΩΓΗ 243/2017 Για Ενάγουσα: Χρ. Χ’Γεωργίου (κα) για Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Δ. Λιανού (κα) για Ανδρέας Χρ. Δημητριάδης ΔΕΠΕ

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 24.10.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόμενων. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν.

5. ΑΓΩΓΗ 891/2017 Για Αιτήτρια: Χρ. Κων/νου (κα) για Χρήστος Χατζηλοΐζου ΔΕΠΕ, για Καθ’ ης η αίτηση: καμία εμφάνιση, διευθυντής της Καθ’ ης η αίτηση: απών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 23.04.2024 Η ώρα είναι 09:20. Ο διευθυντής της Καθ’ ης η αίτηση, παρόλο που του επιδόθηκε σχετική κλήση, είναι απών. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης του, που επί του παρόντος είναι αναγκαίο για σκοπούς εξέτασης της οικονομικής κατάστασης της Καθ’ ης η αίτηση Εταιρείας με βάση τον νόμο (Κεφ.6). Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης και για απόδειξη για την Καθ’ ης η αίτηση την 16.10.2024 ώρα 08:30. Εάν στο μεταξύ εκτελεστεί το ένταλμα, να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι της Αιτήτριας να εμφανιστούν. Έξοδα στην πορεία.

6. ΑΓΩΓΗ 177/2018 Για Ενάγοντες: Πατρίκιος Παύλου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Δρ. Κ. Χρυσοστομίδης & Σία ΔΕΠΕ Με βάση όσα αναφέρθηκαν στην ηλεκτρονική επικοινωνία, η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 16.10.2024 ώρα 08:30. Εάν υπάρχει ετοιμότητα νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί. Εάν η αγωγή θα προωθηθεί για εκδίκαση, ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν την 03.04.2023.

7. ΑΓΩΓΗ 1113/2018 Για Ενάγουσα: Κ. Μαυρόκωστας & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Ν. Τσιαπαλής Η αγωγή παραμένει για Ακρόαση (τελικές αγορεύσεις) την 21.06.2024 ώρα 08:30. Οι αγορεύσεις να καταχωριστούν το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως.

8. ΑΓΩΓΗ 225/2019 Για Ενάγοντες: Δημήτριος Α. Παυλίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ, διάδικοι: απόντες Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Εναγόμενης (σημ.: δεν υπήρξε ανταπόκριση σε οδηγίες του Δικαστηρίου από πλευράς Εναγόντων). Οδηγίες ακρόασης 1. Με βάση τα επίδικα θέματα, και λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές στους ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 2 δικασίμους. Την 19.02.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία των Εναγόντων (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το

Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας. 2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

9. ΑΓΩΓΗ 1407/2019 Για Ενάγουσα: Mantis & Athinodorou LLC, για Εναγόμενους: Argiro S. Charalambous LLC Η πιο πάνω αγωγή τέθηκε εκτός πινακίου την 22.11.2023 για περίοδο 6 μηνών, για λόγους σχετίζονται με την εφαρμογή του νόμου για την αφερεγγυότητα. Η πιο πάνω περίοδος παρήλθε. Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου σήμερα, για έλεγχο της προώθησής της. Ζητήθηκε από τους δικηγόρους να ενημερώσουν άμεσα το Δικαστήριο εάν η αγωγή θα προωθηθεί για εκδίκαση. Την αγωγή διέπουν κανονισμοί για τις καθυστερήσεις. Εφόσον υπάρχουν διατάγματα επιβολής ΠΣΑ, δεν μπορεί να προωθείται η αγωγή ενώπιον Δικαστηρίου για εκδίκαση. Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου η εκδίκαση της αγωγής αναστέλλεται μέχρι και την 20.12.2024 ώρα 08:30. Εκτός εάν, λόγω οποιαδήποτε αλλαγής, μπορέσει να προωθηθεί η αγωγή για εκδίκαση μέχρι και την 20.12.2024 ώρα 08:30, η αγωγή να θεωρηθεί διαγραφείσα.

10. ΑΓΩΓΗ 281/2020 Για Ενάγοντα: καμία εμφάνιση (Γ. Παπασάββα), για Εναγόμενο: Α. Βαλέρκου (κα) για Έλενα Μαλά & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, Ενάγων: απών, Εναγόμενος: παρών Η αγωγή είχε παραμείνει σήμερα για μνεία, με διάδικους παρόντες, λόγω της φύσης της διαφοράς. Δεν υπάρχει ανταπόκριση από πλευράς Ενάγοντος και ο μόνος τρόπος να προχωρήσει η υπόθεση είναι οριστεί για ακρόαση, για να παρουσιαστεί η μαρτυρία του, εφόσον θέλει να προωθήσει την υπόθεση του. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 06.03.2025 ώρα 10:30. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία, αλλά όχι του Εναγόμενου.

11. ΑΓΩΓΗ 699/2020 Για Ενάγουσα: Ελ. Σαββίδου (κα), Ε. Παπαριστοδήμου (κα), για Εναγόμενη: Σ. Φλουρέντζος για Soteris Flourentzos & Associates LLC Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 04.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

12. ΑΓΩΓΗ 167/2021 Για Ενάγουσα: Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Τριτοδιάδικο: Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ Ενόψει των εκκρεμοτήτων της διαδικασίας Τριτοδιαδίκου, η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 16.10.2024 ώρα 08:30. Τα δικόγραφα που καταχωρίστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας Τριτοδιαδίκου θεωρούνται εμπρόθεσμα (βλ. πρακτικό 07.02.2024). Η πλευρά της Τριτοδιαδίκου συμφωνεί να δοθούν οδηγίες αναφορικά με την απαίτηση της Εναγόμενης εναντίον της χωρίς πρόσθετη κλήση για οδηγίες, εφόσον η υπόθεση είναι ήδη ενώπιον του Δικαστηρίου, προς αποφυγή αχρείαστης διαδικασίας και κόστους. Δίδονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία Τριτοδιαδίκου: (α) η Εναγόμενη, εντός 30 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων (και αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δοθούν στην άλλη πλευρά), καθώς και ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας. (β) Ακολούθως, η Τριτοδιάδικος να καταχωρίσει την δική της ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων (και αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δοθούν στην άλλη πλευρά) και τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός περαιτέρω 30 ημερών.

13. ΑΓΩΓΗ 697/2021 Για Αιτητή: Χρίστος Παρασκευά ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση 2: Γ. Πίτρος, Καθ’ ου η αίτηση: απών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 23.09.2023 Έχουν αναφερθεί προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης. Η αίτηση παραμένει για εξέταση/ακρόαση την 16.10.2024 ώρα 08:30. Ο Καθ’ ου η αίτηση να είναι παρών με την ίδια κλήση, για τους σκοπούς της διαδικασίας. Να ενημερωθεί από τον δικηγόρο του για την ημερομηνία (σημ.: εάν διευθετηθεί νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί).

14. ΑΓΩΓΗ 907/2021 Για Ενάγοντα: Μ. Λιώτης για Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Βάσει όσων αναφέρθηκαν στην ηλεκτρονική επικοινωνία, η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 16.10.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, ας ολοκληρωθούν οι προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης. Σε περίπτωση που η αγωγή θα προωθηθεί για εκδίκαση, η εμφάνιση

να γίνει με φυσική παρουσία, των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση.

15. ΑΓΩΓΗ 999/2021 Για Ενάγουσα / εξ ανταπαιτήσεως Εναγόμενη 2: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους / εξ ανταπαιτήσεως Ενάγουσα: Α. Χ’Χριστοφή για Μιχάλης Βορκάς & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για εξ ανταπαιτήσεως Εναγόμενη 1: Γ. Παναγίδης για Χρίστος Πατσαλίδης ΔΕΠΕ Λαμβανομένων υπόψη όσων αναφέρθηκαν στην ηλεκτρονική επικοινωνία, ότι διάδικος κηρύχθηκε σε νομική ανικανότητα, παραμένουν σε εκκρεμότητα οι οδηγίες ημερομηνίας 23.11.2023. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες & Προγραμματισμό την 20.06.2024 ώρα 08:30. Δεν χρειάζεται άδεια Δικαστηρίου για να καταχωριστεί αίτηση για υποκατάσταση διαδίκου. Τυχόν αίτηση για υποκατάσταση διαδίκου, μπορεί να οριστεί την ίδια ημέρα.

16. ΑΓΩΓΗ 1179/2021 Για Ενάγουσα: Α. Βαλέρκου (κα) για Γ. Παπασάββα Η αγωγή παραμένει για Απόδειξη/αγορεύσεις την 05.06.2024 ώρα 08:30.

17. ΑΓΩΓΗ 961/2022 IJ Για Ενάγοντα: Μ. Μιχαηλίδης, Ν. Ιωάννου, για Εναγόμενη: Ε. Σωκράτους Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, ο Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 16.10.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Τυχόν συμπληρωματικές ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων, μπορούν να καταχωριστούν μέχρι τότε.

18. ΑΓΩΓΗ 1079/2022 IJ Για Ενάγουσα: Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου Ο χρόνος καταχώρισης των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων, από αμφότερες τις πλευρές, επεκτείνεται για περαιτέρω 30 ημέρες από σήμερα. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των δύο πλευρών. Ενόψει της αναφοράς πως πρόθεση της Ενάγουσας είναι να υποβάλει ενδιάμεση αίτηση, δεν θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη μαρτυρία. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 16.10.2024 ώρα 08:30.

19. ΑΓΩΓΗ 131/2023 IJ Για Αιτητή: Ε. Διαμέλα (κα) για Ευτύχιος Πίτρος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Καθ’ ης η αίτηση: Α. Κακογιάννη (κα) για Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ ενδιαφερόμενος: Μ. Μιχαηλίδης

Αίτηση ημερομηνίας 02.04.2024 για επαναφορά αγωγής απορριφθείσας με βάση τη Δ.30ΚΠΔ Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα για την επαναφορά της αγωγής. Τα έξοδα που έχουν δημιουργηθεί (έξοδα καταλόγου εξόδου) επιδικάζονται υπέρ της Εναγόμενης και εναντίον του Ενάγοντος, και είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. Όσον αφορά τα έξοδα της αίτησης, κάθε πλευρά τα έξοδά της. Εφόσον ο Ενάγων εκπροσωπείται από δύο δικηγόρους, και υπάρχει σχετική ενημέρωση, λόγω και όσων προηγήθηκαν που είναι σε γνώση του Δικαστηρίου, δίδεται η άδεια στο γραφείο Ευτύχιος Πίτρος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ να αποσυρθούν από την εκπροσώπηση του Ενάγοντος, την οποία συνεχίζει μόνον ο κύριος Μιχαηλίδης. Ο χρόνος για την καταχώριση Απάντησης στην Υπεράσπιση επεκτείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα. Στη συνέχεια, να ακολουθηθούν οι διαδικαστικοί κανονισμοί. Νοείται ότι η προθεσμία για την έκδοση κλήσης για Οδηγίες επεκτείνεται αναλόγως.

20. ΑΓΩΓΗ 431/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Επ. Κορακίδης για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 2 και 3/Καθ’ ων η αίτηση: Κ. Χ’Λαμπρής για P. Kourides& Co LLC Αίτηση ημερομηνίας 03.03.2024 για απόφαση ν. 2, 3 λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης των Εναγόμενων 2 και 3 επεκτείνεται μέχρι και σήμερα [και θεωρείται εμπρόθεσμη]. Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 2 και 3, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν από το Δικαστήριο στο τέλος της αγωγής.

21. ΑΓΩΓΗ 565/2023 IJ Για Αιτητή: Χρ. Σιαηλής, για Καθ’ ου η αίτηση: απών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 27.11.2023 –ένταλμα ημερομηνίας 09.01.2024 Αναφέρθηκε πως ο δικηγόρος είναι σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο ενταλμάτων και θα επιμείνει με την εκτέλεση του εντάλματος. Η αίτηση παραμένει για έλεγχο εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης την 13.06.2024 ώρα 08:30.

22. ΑΓΩΓΗ 787/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Επ. Κορακίδης για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ρ. Ροδοσθένους Αίτηση ημερομηνίας 16.11.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή

άλλως πώς καθοριστούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. Η ημερομηνία 27.06.2024 ακυρώνεται. --- Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας. Δίδονται οδηγίες: οι Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 16.10.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (για επείγοντα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 31.05.2024 Συνεχιζόμενη – προς ολοκλήρωση Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

2. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 29.05.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

3. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 24.05.2024 27.05.2024 Συνεχιζόμενη Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

4. Αγωγή 609/2016 Κοινόχρηστα 24.04.2024 28.05.2024 Συνεχιζόμενη Δ. Καρακώστα Π. Γεωργίου