SIGNUP
  LOGIN

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται σε σχέση με τον κορωνοϊό και προς αποφυγή συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων στους χώρους του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας – Αμμοχώστου, κατόπιν και της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 22.10.2020, η οποία παραπέμπει σε προηγούμενη ανακοίνωση του ημερ. 30.4.2020, παρακαλείστε όπως συμμορφώνεστε με τις οδηγίες στην παρούσα ανακοίνωση.

 

Παρουσία δικηγόρων - διαδίκων αναγκαία

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο είναι ορισμένη

Λάρνακα

 

919/18

Ως έχει ορισθεί η ώρα 8:45

 

 

Αμμόχωστος

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και είναι ορισμένες τις 26.10.2020, δεν αναβάλλονται. Αναμένεται από τoυς διαδίκους και/ή  συνηγόρους να εμφανιστούν κανονικά ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός αν υποβληθεί και εγκριθεί αίτημα αναβολής με βάση την πιο κάτω διαδικασία ή αν σταλεί κάποιο άλλο αίτημα μέσω emailκαι το Δικαστήριο ενημερώσει ότι δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία.

 

Οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα αναβολής αποστέλλοντας emailστη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.με κοινοποίηση στον αντίδικο. Στο emailνα αναφέρεται ο λόγος του αιτήματος. Ο αντίδικος θα απαντά στο ίδιο emailκατά πόσο φέρει ένσταση. Το Δικαστήριο θα εξετάζει το αίτημα και θα απαντά, κατά πόσο αυτό κρίνεται δικαιολογημένο και κατά πόσο θα απαιτηθεί η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων και/ή μαρτύρων κατά την ημερομηνία που η υπόθεση είναι ορισμένη.

 

Οδηγίες δικαστηρίου χωρίς την παρουσία δικηγόρων

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία τις υπόθεσης

Λάρνακα

 

 

4089/13

20.11.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον εναγομένων.

737/16

18.5..21 η ώρα 11:00

Ακρόαση (Λόγω  αιτήματος δικηγ. Ενάγοντα) Για τον Ε/νο 1 έξοδα στην πορεία. Έξοδα όσον αφορά την εναγομένη 2 και 3 στην πορεία, όχι εναντίον της.

 

1014/17

27.5.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση (Λόγω έλλειψης χρόνου Δικαστ.)  Χωρίς έξοδα.

637/19

11.12.20  η ώρα 9:00

Οδηγίες.  (δικηγόροι οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση παρόντες)

 Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς εναγομένου εντός 60 ημερών από σήμερα.  Επιθεώρηση μέχρι τότε.  Λοιπά αιτήματα στην πορεία.   Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον ενάγοντα

 

1656/19

 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 μηνών από σήμερα.

 

1539/20

13.11.20 η ώρα 9:00

Απόδειξη

 

 

 

 

 

Αμμόχωστος

 

 

972/01

 

  1.  Δίδεται άδεια εκτέλεσης της απόφασης για περίοδο 2 ετών από σήμερα.
  2. Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Memoως η αίτ. ημερ. 27.8.20

1915/14

17.3.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση (Λόγω έλλειψης χρόνου Δικαστ.)  Χωρίς έξοδα.

777/16

27.5.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση (Λόγω έλλειψης χρόνου Δικαστ.)  Χωρίς έξοδα.

372/19

 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης κλητηρίου εντάλματος από 30.8.20.

 

ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και είναι ορισμένες στις 26.10.2020 προχωρούν από το Δικαστήριο για τον σκοπό που εξειδικεύεται στην κάθε μια, χωρίς να απαιτείται η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων. Στην μεσαία στήλη αναφέρεται η νέα ημερομηνία ορισμού και στην δεξιά στήλη αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες προς τους διαδίκους μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

 

Νοείται ότι αν υπάρχουν ειδικά αιτήματα για κάποια υπόθεση (π.χ. να αποσυρθεί μια αίτηση, να δοθεί ημερομηνία για σκοπούς διευθέτησης κ.α), οι δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την στενογράφο του Δικαστηρίου κα Κούλα Καλλή στο 24802740 ή μέσω emailστην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με κοινοποίηση στον αντίδικο. Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται σχετικά και θα επικοινωνεί στη συνέχεια με τους δικηγόρους για τα περαιτέρω.

 

Νοείται περαιτέρω ότι, ασχέτως αν η υπόθεση περιλαμβάνεται στον πίνακα των υποθέσεων που αναβάλλονται, αν για οποιαδήποτε υπόθεση υπάρχει πρόθεση να δηλωθεί απόφαση ή να αποσυρθεί, οι διάδικοι μπορούν να προσέρχονται για αυτό τον σκοπό ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία και ώρα που ήταν αρχικά ορισμένη.

 

Σε περιπτώσεις αιτήσεων για απόφαση λόγω μη καταχώρισης υπεράσπισης, αν έχει καταχωριστεί υπεράσπιση, τότε ο δικηγόρος του Αιτητή μπορεί να στέλνει emailστο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με κοινοποίηση στον αντίδικο, δηλώνοντας κατά πόσο θέλει να αποσύρει την αίτηση με ή χωρίς έξοδα. Ο αντίδικος θα τοποθετείται επί των εξόδων. Ανάλογα με τις δηλώσεις των μερών, το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται και θα ενημερώνει ανάλογα τους διαδίκους. Αν ο Αιτητής δεν επικοινωνήσει με το Δικαστήριο με τον πιο πάνω τρόπο, τότε η υπόθεση θα λάβει ως νέα ημερομηνία αυτή που φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για απόδειξη λόγω μη καταχώρισης εμφάνισης, οι δικηγόροι μπορούν να προσκομίζουν ένορκη δήλωση για απόδειξη της υπόθεσης και τις επιδόσεις (αν δεν είναι ήδη στον φάκελο) στη στενογράφο του Δικαστηρίου και θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς σε μεταγενέστερο στάδιο. Εάν δεν προσκομιστεί ένορκη δήλωση κατά την ημέρα που η υπόθεση είναι ορισμένη, τότε η υπόθεση θα αναβάλλεται από το Δικαστήριο και θα ορίζεται ξανά για απόδειξη στην ημερομηνία που αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες κατά την πιο πάνω ημερομηνία και δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, σημαίνει ότι δεν τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, καλούνται οι δικηγόροι να επικοινωνήσουν με το Πρωτοκολλητείο για να εντοπιστεί ο φάκελος.