SIGNUP
  LOGIN

 

Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της Διοικητικής Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των συνθηκών που επικρατούν λόγω της επιδημίας Covid-19 οι πιο κάτω υποθέσεις γίνονται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.

 

Αρ. Υπόθεσης

Δοθείσες οδηγίες

Αγωγές

425/13

Ο συνήγορος των Εναγόντων ζητά αναβολή της ακρόασης, τόσο γιατί βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με την Τράπεζα με πολύ καλές πιθανότητες θετικής κατάληξης και επίσης επειδή οι Ενάγοντες διαμένουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειου και επιπλέον ανήκουν και στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού οπότε δεν είναι εφικτό τα ταξιδέψουν λόγω της πανδημίας. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1 και 2 έχουν συμφωνήσει με το αίτημα αναβολής, αλλά έχουν διαφορετική θέση ως προς τα έξοδα. Ενόψει του λόγου που προβάλλεται και της συγκατάθεσης των άλλων συνηγόρων το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 5.3.21 και ώρα 10:30 π.μ. Τα έξοδα σε ό,τι αφορά τους Εναγόμενους 1 θα είναι στην πορεία της αγωγής, ενώ σε ό,τι αφορά τους Εναγόμενους 2, στην πορεία της αγωγής αλλά όχι εναντίον τους.  

1090/14

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες στις 26.10.20. Από τα πρακτικά του Δικαστηρίου φαίνεται ότι ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 18.2.20 για τελευταία φορά και έκτοτε αναβαλλόταν για οδηγίες ενόψει των θέσεων των δικηγόρων. Επειδή δεν έχω ενημέρωση από τους δικηγόρους για την πορεία της υπόθεσης και την επιθυμία τους, ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 18.11.20 και οι συνήγοροι παρακαλούνται να κοινοποιήσουν στο Δικαστήριο με e-mailτουλάχιστον δύο μέρες πριν τις θέσεις τους. Καμιά διαταγή για έξοδα.

6555/14

Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση του Δικαστηρίου ως προς τις προθέσεις των συνηγόρων. Λόγω πολλών παλαιότερων ακροάσεων στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, η ακρόαση των οποίων προηγείται, επαναορίζεται για ακρόαση στις 23.3.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

6903/14

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες στις 26.10.20. Παρατηρώ ότι ορίζεται με βάση τα πρακτικά του Δικαστηρίου για οδηγίες εδώ και αρκετό καιρό, τα πρακτικά του Δικαστηρίου είναι στενογραφημένα και δεν γνωρίζω το λόγο. Θα παραμείνει για οδηγίες για μια τελευταία ημερομηνία και παρακαλούνται οι δικηγόροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο ανάλογα με τις προθέσεις τους προ της ημερομηνίας που είναι ορισμένη. Ορίζεται για οδηγίες στις 23.11.20 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.

3903/17

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου έχει καταχωρηθεί αίτηση διά κλήσεως με την οποία οι συνήγοροι των Εναγομένων/Αιτητών ζητούν παράταση για την καταχώρηση διαδικασίας Τριτοδιαδίκου. Η αίτηση έχει επιδοθεί στην άλλη πλευρά η οποία με e-mailέχει ενημερώσει το Δικαστήριο ότι ζητά δέκα μέρες για καταχώρηση ένστασης, θέση με την οποία συμφωνά και η πλευρά των Αιτητών. Η ένσταση στην αίτηση ημερ. 20.10.20 να καταχωρηθεί μέχρι τις 13.11.20. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 18.11.20. Αν οι συνήγοροι εκείνη την ημέρα επιθυμούν όπως οριστεί για ακρόαση μπορούν να κοινοποιήσουν το αίτημα τους με e-mailτουλάχιστον δύο μέρες προηγουμένως και δεν είναι αναγκαία η φυσική τους παρουσία στο Δικαστήριο.

3578/18

Υπενθυμίζω ότι αναμένω μέχρι τις 26.10.20 τυχόν θέσεις ή σχόλια σας σχετικά με τις αγορεύσεις που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο. Κατά προτίμηση να σταλούν με e-mailούτως ώστε να επιφυλαχθεί η απόφαση στην εν λόγω αίτηση.

1907/19

Έχουν συμπληρωθεί τα δικόγραφα και έχει καταχωρηθεί από τον Ενάγοντα κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30 και τα σχετικά παραρτήματα και από τις δύο πλευρές. Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα για ένορκη αποκάλυψη εγγράφων. Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από τις 26.10.20. Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 11.1.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.

2442/19

Εκδίδεται διάταγμα ως η $Α της μονομερούς αίτησης ημερ. 27.7.20. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι η 26.10.20. Καμιά διαταγή για έξοδα.

807/20

Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης εναντίον των Εναγομένων 1-4 η οποία έχει επιδοθεί στο συνήγορο που εμφανίζεται γι’ αυτούς. Οι Εναγόμενοι 1-4 να καταχωρήσουν την υπεράσπιση τους εντός 30 ημερών από τις 26.10.20. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 7.12.20 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.

Αιτήσεις

882/10

(Γενική)

Είναι ορισμένη αίτηση μηνιαίως δόσεων ημερ. 23.7.20 η οποία στρέφεται εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 2 και 4. Δεν υπάρχουν επιδόσεις στο φάκελο και όπως αναφέρει και ο συνήγορος των Αιτητών ζητά νέα ημερομηνία για επίδοση. Η αίτηση αναβάλλεται για επίδοση στους Καθ’ ων η Αίτηση 2 και 4 στις 17.12.20 και ώρα 9:00 π.μ.

3/19

(Πτώχευση)

Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής της ακρόασης της αίτησης που είναι ορισμένη στις 26.10.20 ενόψει των όσων έχουν λεχθεί από πλευράς Καθ’ ων η Αίτηση από την προηγούμενη δικάσιμο καταβάλλονται προσπάθειες εξεύρεσης συμβιβασμού. Η συνήγορος των Αιτητών κα Γ. Ζαχαρίου έχει πληροφορήσει το Δικαστήριο ότι δεν έχει ένσταση, ζητά όμως τα ΄έξοδα της. Ως εκ των ανωτέρω και με βάση το πρόγραμμα του Δικαστηρίου η ακρόαση αναβάλλεται. Η αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση με βάση το ημερολόγιο του Δικαστηρίου και τις δηλώσεις που έχουν γίνει προηγουμένως από τους συνηγόρους και των δύο πλευρών ότι δεν θα επιμένουν στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο σχετικός νόμος στις 20.11.20 και ώρα 10:00 π.μ. Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ των Αιτητών και εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση.

502/19

(Γενική)

Μετά που έχει κοινοποιηθεί τηλεφωνικά στο Δικαστήριο η θέση των εκπροσώπων της Δημοκρατίας που εμφανίζεται για τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, με την οποία έχουν πληροφορήσει το Δικαστήριο ότι δεν θα φέρουν ένσταση στο αίτημα, όπως έχει διαμορφωθεί με την καταχώρηση και συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης ημερ. 18.6.20, η αίτηση εγκρίνεται και εκδίδεται διάταγμα ως η $8 της αίτησης, επαναλαμβάνω μαζί με τις τροποποιήσεις που έχουν τεθεί με τη συμπληρωματική ένορκη δήλωση. Καμιά διαταγή για έξοδα.

652/20

(Εταιρεία)

Τόσο η αίτηση για οδηγίες όσο και η κυρίως αίτηση έχουν επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Δεν υπάρχει εντός του φακέλου οποιαδήποτε ένσταση από πλευράς τους. Έχοντας υπόψη μου το περιεχόμενο της αίτησης, αλλά και της ένορκης δήλωσης που τη συνοδεύει, και ιδιαίτερα τη θέση σύμφωνα με τη βεβαίωση των ελεγκτών (Τεκμήριο 9) ότι δεν υπάρχουν πιστωτές που να επηρεάζονται από τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας, εκδίδονται τα ακόλουθα διατάγματα:

  1. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις της αίτησης.
  2. Εκδίδεται το διάταγμα ως η $(α) της κυρίως αίτησης.
  3. Το παρόν διάταγμα να επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη εντός 30 ημερών από τη σύνταξη του.

Καμιά διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι η 26.10.20.