SIGNUP
  LOGIN

ΑΓΩΓΗ 1180/2010

Για Αιτήτρια: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 25.01.2023 για άδεια εκτέλεσης

Επειδή δεν έχουν ληφθεί καθόλου μέτρα εκτέλεσης από την 27.05.2010 για την είσπραξη ενός εξ αποφάσεως χρέους που ήταν €2.227,98 πλέον τόκοι προς 10,75% ετησίως από την 31.03.2010, και σήμερα υπάρχει ισχυρισμός για εξ αποφάσεως χρέος ύψους €8.231,10, και επειδή υπάρχει ισχυρισμός πως δεν λήφθηκαν μέτρα εκτέλεσης γιατί δεν εντοπίζονταν η εξ αποφάσεως οφειλέτρια, και οι διάφοροι ισχυρισμοί της πλευράς της Αιτήτριας είναι γενικοί και κάπως αόριστοι, για να κρίνει το Δικαστήριο κατά πόσο είναι δίκαιο και εύλογο να επιτρέψει την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης σήμερα, με βάση όσα είναι νομολογημένα, χρειάζεται να ακούσει και την Καθ’ ης η αίτηση, ή τουλάχιστον να της δοθεί η ευκαιρία να ακουστεί στη διαδικασία αυτή. Η αίτηση καθίσταται δια κλήσεως και ορίζεται για επίδοση στην Καθ’ ης η αίτηση την 24.10.2023 ώρα 08:30.

ΑΓΩΓΗ 1170/2015

Για Ενάγουσα: Μακρίδης Π., Μ. Θεοδοσίου για Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Κώστας Μελάς & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Το Δικαστήριο δεν έχει ενώπιον του επίδικα θέματα μετά τη δήλωση πως έχει συμφωνηθεί η διευθέτηση της υπόθεσης. Την υπόθεση διέπουν διαδικαστικοί κανονισμοί για τις υποθέσεις που παρουσιάζουν σοβαρή καθυστέρηση, με βάση τους οποίους, εάν δεν θα εκδικαστεί η αγωγή, θα πρέπει να διαγραφεί. Η αγωγή δεν προωθείται για εκδίκαση από τον Φεβρουάριο του 2023. Από τότε, αναφέρονται στο Δικαστήριο τα ίδια ακριβώς πράγματα, ότι αναμένεται κάποια τελική έγκριση μιας συμφωνίας. Δόθηκε επαρκής χρόνος, εάν επιθυμούσαν οι δύο πλευρές να υπάρξει κάποια δήλωση συμβιβασμού, και σαφείς ενδείξεις ότι δεν θα δίνονταν περαιτέρω χρόνος. Ήδη, την 26.05.2023, που ήταν ορισμένη η υπόθεση, το Δικαστήριο ανέφερε πως δεν μπορεί να δοθεί περαιτέρω χρόνος για τον σκοπό που ζητείται. Ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο μέχρι την 02.06.2023, ημερομηνία μέχρι/κατά την οποία (μέχρι την 10:30), εάν δεν δηλωθεί κάποια συμφωνία, θα πρέπει να παρουσιαστεί την ίδια ημέρα η μαρτυρία της υπόθεσης, ειδάλλως, εάν δεν θα εκδικαστεί, θα πρέπει να διαγραφεί.

ΑΓΩΓΗ 1547/2015

Για Ενάγοντα: Μ. Μιχαηλίδης, για Εναγόμενη: Κ. Στιβαρού (κα) για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ

Η αγωγή είναι ορισμένη για συνέχιση της ακρόασης, ωστόσο οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Οι δηλώσεις των δύο πλευρών είναι καταγεγραμμένες στα πρακτικά. Βάσει αυτών:

Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των €11.500,00, πλέον νόμιμος τόκος ετησίως από σήμερα (30.05.2023) μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα έξοδα όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο στην κλίμακα €10.000,00 - €50.000,00, υποκείμενα σε Φ.Π.Α. (σημ.: ο νόμιμος τόκος επί των εξόδων θα είναι κανονικά από την καταχώριση της αγωγής), πλέον για τα εκτιμητικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των €1.100,00, πλέον νόμιμος τόκος ετησίως από σήμερα (30.05.2023) μέχρι εξόφλησης.

Η Εναγόμενη έχει τη ευχέρεια να πληρώσει στον Ενάγοντα το ποσό των €11.500,00 (απαίτηση) και στον εκτιμητή το ποσό των €1.100,00 (εκτιμητικά έξοδα), εντός 60 ημερών από σήμερα (30.05.2023). Σε τέτοια περίπτωση, τα ποσά αυτά (απαίτηση και εκτιμητικά έξοδα) δεν θα φέρουν οποιονδήποτε τόκο, και η απόφαση αναφορικά με αυτά (απαίτηση και εκτιμητικά έξοδα) θα θεωρείται πως έχει εξοφληθεί.

Νοείται ότι όλα τα ποσά των εξόδων (εκτιμητικά έξοδα και δικηγορικά έξοδα) θα καταβληθούν από την Εναγόμενη με την προσκόμιση σχετικών τιμολογίων. Σημειώνεται πως ο εκτιμητής δεν είναι γραμμένος στον Φ.Π.Α..

Η ΑΗΚ έχει το δικαίωμα, με βάση τον Κανονισμό 10 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αποζημίωση) Κανονισμών Κ.Δ.Π. 56/90, να προχωρήσει στην εγγραφή του γεγονότος της αποζημίωσης στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου, η εγγραφή αυτή δεν θεωρείται ΜΕΜΟ ή δουλεία ή άλλο βάρος ή απαγόρευση επί του ακινήτου του Ενάγοντος.

Το ποσό της αποζημίωσης έχει συμφωνηθεί και καθοριστεί σε σχέση με το ακίνητο του Ενάγοντος με αριθμό εγγραφής 0/8425, τεμάχιο 329, Φ./Σχ.45/05, στο Στρουμπί, της Επαρχίας Πάφου, τοποθεσία «Κατσαράπης», που αποτελεί χωράφι/αμπέλι με εμβαδόν 4.348 τ.μ.. Για σκοπούς εγγραφής του γεγονότος της αποζημίωσης στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου, το εν λόγω ακίνητο και η γη που επηρεάζεται από τη διέλευση της εναέριας γραμμής μεταφοράς της ΑΗΚ φαίνονται στο σχέδιο που έχει κατατεθεί στο Δικαστήριο ως Τεκμήριο 6, και που επισυνάπτεται και στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

(σημ.: ένα πρόσθετο έγχρωμο αντίγραφο του Τεκμηρίου 6 έχει ληφθεί, για να συναφθεί και στο drawn up που θα δοθεί στους δικηγόρους της Εναγουσας).

Οι ημερομηνίες 02.06.2023 και 12.06.2023 που είχαν δεσμευτεί για την ολοκλήρωση της ακρόασης της υπόθεσης αυτής ακυρώνονται.

ΑΓΩΓΗ 1918/2015

Για Ενάγουσα: ΤΜ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ευστάθιος Κ. Ευσταθίου ΔΕΠΕ

Με βάση τις δηλώσεις που έγιναν την 03.05.2023, ότι υπάρχει συμφωνία ως προς το χρεωστικό υπόλοιπο κατά τον τερματισμό, €59.914,34 την 16.01.2014, παραμένει επίδικος ο τόκος. Ο συμβατικός τόκος ήταν 6,50%, και η Ενάγουσα διεκδικεί και πρόσθετο τόκο υπερημερίας 2,00%. Όπως αναφέρθηκε την 03.05.2023, η διαφορά είναι περιορισμένη και σχετίζεται και με την ερμηνεία του νόμου. Αυτός ήταν ο λόγος που δόθηκε η ευκαιρία, την προηγούμενη δικάσιμο, να επιλυθεί εξωδικαστικά η εναπομείνασα διαφορά. Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να επιλύσουν τη διαφορά αυτή. Το Δικαστήριο ήδη εκδικάζει υποθέσεις μεταγενέστερες της παρούσας. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.06.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με βάση το εναπομείναν επίδικο θέμα, προϋπολογίζεται 1 δικάσιμος. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα και έγγραφα, να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Την 14.06.2023 να ακουστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας μόνο για το θέμα που είναι επίδικο και έπειτα τυχόν μαρτυρία των Εναγόμενων μόνο για το θέμα που είναι επίδικο.

ΑΓΩΓΗ 339/2016

Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 2: Α. Πολυδώρου

Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 15.06.2023 ώρα 08:30.

ΑΓΩΓΗ 628/2016

Για Ενάγουσα: Δ. Καρακώστα (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Γ. Ηλιάδης

Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 15.06.2023 ώρα 08:30.

ΑΓΩΓΗ 1209/2016

Για Ενάγοντα: Χρ. Σιμιλλίδης, για Εναγόμενο: Μ. Φοίβου για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ

Είχε αναφερθεί την προηγούμενη δικάσιμο πως ο Ενάγων δεν ενδιαφέρονταν να προωθήσει την απαίτησή του για αποζημιώσεις, αλλά παραμένει το θέμα των εξόδων και της σχετικής απαίτησής του. Η αγωγή παραμένει για έλεγχο της προώθησής της/δήλωση συμβιβασμού την 23.06.2023 ώρα 08:30.

ΑΓΩΓΗ 1408/2016

Για Ενάγοντα: Α. Καριτζής & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Γ.Κ. Κωνσταντίνου, για Τριτοδιάδικο: Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ

Με βάση όσα αναφέρονται στην αλληλογραφία, το Δικαστήριο δεν έχει επίδικα θέματα για εκδίκαση, και δεν μπορεί η αγωγή να εκκρεμεί στο Δικαστήριο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, περιλαμβανομένης της υλοποίησης κάποιας συμφωνίας. Την υπόθεση διέπουν διαδικαστικοί κανονισμοί για τις υποθέσεις που παρουσιάζουν σοβαρή καθυστέρηση. Εάν δεν θα προωθηθεί για εκδίκαση, θα πρέπει να διαγραφεί. Η αγωγή παραμένει για τελευταία φορά για έλεγχο της προώθησής της/δήλωση συμβιβασμού την 30.06.2023 ώρα 08:30.

ΑΓΩΓΗ 109/2017

Για Ενάγουσα: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Yiannakis K. Thoma Law Firm

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στην ηλεκτρονική επικοινωνία, η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 30.06.2023 ώρα 08:30. Σε περίπτωση μη διευθέτησης, να ακολουθηθούν οι οδηγίες που είχαν δοθεί την 08.03.2023. Έξοδα στην πορεία.

ΑΓΩΓΗ 1289/2018

Για Ενάγοντα: Μ. Μιλτιάδου, Ν. Νικόλα, Ε. Μαυρικίου, για Εναγόμενη: Χρ. Π. Μιτσίδης & Σία ΔΕΠΕ

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 13.12.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν την 07.12.2022.

ΑΓΩΓΗ 648/2019

Για Ενάγοντες: Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Γιώργος Σ. Θεοχάρους ΔΕΠΕ

Λόγω της φύσης της υπόθεσης, την 28.09.2022, το Δικαστήριο έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες, να είναι παρόντες οι διάδικοι κατά τη δικάσιμο που θα δοθεί, για να γίνει ουσιαστική μνεία πριν να οριστεί η υπόθεση για ακρόαση. Οι οδηγίες που είχαν δοθεί την 28.09.2022 είναι δημοσιευμένες στο συμπληρωμένο πινάκιο εκείνης της ημέρας, και μπορούν να ανατρέξουν οι δύο πλευρές. Την 07.12.2022, δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες και αναφέρθηκαν προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης. Οι οδηγίες του Δικαστηρίου ήταν, σε περίπτωση μη εξώδικης διευθέτησης, να ακολουθηθούν οι οδηγίες που δόθηκαν την 28.09.2022. Την 08.03.2023, δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου και ζητήθηκε περαιτέρω χρόνος για επίτευξη εξώδικης διευθέτησης. Σήμερα, ζητείται ο ορισμός της υπόθεσης για ακρόαση, χωρίς όμως να έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες του Δικαστηρίου ημερομηνίας 28.09.2022, που το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να ακολουθηθούν πριν από τον ορισμό της υπόθεσης για ακρόαση. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 24.10.2023 ώρα 08:30. Να ακολουθηθούν οι οδηγίες που δόθηκαν την 28.09.2022.

ΑΓΩΓΗ 949/2019

Για Ενάγουσα: Η. Ευθυμίου, για Εναγόμενη: Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ΔΕΠΕ

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 28.03.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Εάν τυχόν διευθετηθεί, μπορεί να ζητηθεί.

ΑΓΩΓΗ 577/2021

Για Ενάγουσα: Μ. Μιλτιάδου, για Εναγόμενο: Στ. Ερωτοκρίτου για ΓΕ

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 28.05.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

ΑΓΩΓΗ 1259/2021

Για Ενάγοντα/Αιτητή: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 05.04.2023 για ενδιάμεση θεραπεία:

Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει καταχωρισμένη κάποια ένσταση στην αίτηση. Οι προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης δεν σχετίζονται με τη δικαστική διαδικασία και τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 05.07.2023 ώρα 08:30. Τυχόν ένσταση να καταχωριστεί μέχρι και την 22.06.2023. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον του Ενάγοντος/Αιτητή.

Αγωγή:

Η αγωγή τέθηκε επίσης ενώπιον του Δικαστηρίου κατόπιν κλήσης για οδηγίες του Ενάγοντος. Δίδονται οδηγίες: ο Ενάγων και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 24.10.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 17/2023

I-JUSTICE

Για Αιτητή: Ι. Φράγκος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Με την αίτησή του, ο αιτητής, ζητά αναγνώριση διατάγματος πτώχευσης που εκδόθηκε στην αλλοδαπή, αναφορικά με περιουσία στην Κύπρο. Δόθηκε από τον Φεβρουάριο χρόνος για αγορεύσεις σχετικά με τη νομική δυνατότητα, ωστόσο οι δικηγόροι του Αιτητή ζητούν κατ’ επανάληψη χρόνο. Εάν θα προωθηθεί η αίτηση, παραμένει για τελευταία φορά για έλεγχο της προώθησής της/Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 24.10.2023 ώρα 08:30.

ΑΓΩΓΗ 88/2023

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: G. Hadjineophytou & Co LLC

Αίτηση ημερομηνίας 06.04.2023για απόφαση ν. 3, 4, 5, 7, 8, 9λόγω μη εμφάνισης

Βάσει και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η αίτηση/αγωγή παραμένει για απόδειξη την 04.07.2023 ώρα 08:30.

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 107/2023

I-JUSTICE

Για Αιτητή: Η. Λαμπίδης, για Κτηματολόγιο: καμία εμφάνιση

Με την αίτησή του, ο Αιτητής, κληρονόμος αποβιώσαντος ενυπόθηκου οφειλέτη, ζητά ακύρωση υποθήκης βάσει του άρθρου 36 Ν.9/65 και των νόμων που διέπουν την παραγραφή, λόγω μη χρησιμοποίησης της εξασφάλισης εντός εύλογου χρόνου, που κατά τη θέση του την καθιστά άκυρη. Η υποθήκη είχε παραχωρηθεί το 1931 προς όφελος φυσικού προσώπου για €22,00 (αξία σε Ευρώ). Ο ενυπόθηκος πιστωτής δεν είναι στη ζωή, ούτε υπάρχει διαχείριση της περιουσίας του, και ο Αιτητής δεν κατάφερε να εντοπίσει οποιονδήποτε κληρονόμο του ή πληροφορίες. Με βάση το άρθρο 36 § 3 Ν.9/65, εάν ο ενυπόθηκος δανειστής απεβίωσε και οι κληρονόμοι αυτού είναι άγνωστοι και ο ενυπόθηκος οφειλέτης αδυνατεί, για τον λόγο αυτό, να πληρώσει το δια της υποθήκης εξασφαλιζόμενο ποσό αφού κατέστη πληρωτέο, ή η διά της υποθήκης εξασφαλιζομένη υποχρέωση εξοφλήθηκε ή έπαυσε υφισταμένη, ο ενυπόθηκος οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την έκδοση διατάγματος ακυρωτικού της υποθήκης. Το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει το διάταγμα εάν αυτό είναι δίκαιο ή να δώσει οδηγίες για την περαιτέρω γνωστοποίηση της αίτησης. Το διάταγμα μπορεί να αφορά στη ακύρωση της υποθήκης, την κατάθεση χρηματικού ποσού στο Δικαστήριο, τη διάθεση του κατατεθειμένου ποσού, ή άλλο ζήτημα. Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία που τη συνοδεύει. Νοουμένου ότι ο Αιτητής δεν κατάφερε ο ίδιος να εντοπίσει κληρονόμους, αλλά η προσπάθειά του περιορίζεται στην επικοινωνία του με τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, η απάντηση του οποίου ήταν απλώς πως δεν μπορεί να παράσχει στοιχεία, για να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις γνωστοποίησης/δημοσιότητας της αίτησης σε τυχόν επηρεαζόμενα πρόσωπα, κρίνω ορθότερο να δημοσιευθεί γνωστοποίηση της αίτησης. Η προϋπόθεση της δημοσίευσής της για σκοπούς γνωστοποίησής της σε τυχόν επηρεαζόμενα πρόσωπα, ως δικονομική/διαδικαστική, δεν σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο το Δικαστήριο θα αξιολογήσει την αίτηση, έχοντας υπόψη πως από το 1931 δεν εκτελέστηκε ο ενυπόθηκος τίτλος. Δίδονται οδηγίες, γνωστοποίηση της αίτησης να δημοσιευθεί σε 1 εφημερίδα ελληνόφωνη, παγκύπριας και καθημερινής κυκλοφορίας. Η γνωστοποίηση της αίτησης να διαμορφωθεί ανάλογα, ώστε να περιέχονται σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, καθώς και η ημερομηνία που ορίζεται η αίτηση για εξέταση. Η αίτηση ορίζεται για εξέταση την 28.06.2023 ώρα 08:30. Τα έξοδα της αίτησης επιφυλάσσονται.

ΑΓΩΓΗ 307/2023

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 17.05.2023 για απόφαση ν. όλων των Εναγόμενων λόγω παράλειψης εμφάνισης

Το δάνειο ήταν €20.000,00 με συνολικό κόστος πίστωσης €6.540,81 σε περίπτωση τήρησης της συμφωνίας (συνολικό πληρωτέο ποσό €26.540,81). Η εγγύηση ήταν για €20.000,00 πλέον τόκους και έξοδα. Η απαίτηση είναι για €70.856,05. Στην κατάσταση λογαριασμού που προσκομίστηκε, υπάρχουν κάθε μήνα χρεώσεις επιστολών καθυστερήσεων και «χρεώσεις επιβαρύνσεων τόκων» σε ποσά που δεν είναι κατανοητά με βάση τη συμφωνία. Η αίτηση/αγωγή παραμένει για περαιτέρω απόδειξη/εξέταση την 04.07.2023 ώρα 08:30. Δίδεται άδεια, για καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης, μέχρι τότε, στην οποία να εξηγείται το ύψος της αποζημίωσης που διεκδικεί η Ενάγουσα υπό μορφή τόκων, που προσεγγίζει το τριπλάσιο του ποσού που θα ήταν πληρωτέο εάν η συμφωνία εφαρμόζονταν κανονικά, και ο λόγος για τον οποίον δεν τερματίστηκε νωρίτερα η διευκόλυνση, εφόσον η τελευταία πίστωση ήταν την 07.01.2013. Η μαρτυρία είναι αναντίλεκτη, ωστόσο το Δικαστήριο πρέπει να ικανοποιηθεί για την ορθότητα της απαίτησης με βάση τα ενώπιον του δεδομένα, ενώ έχει υποχρέωση τα εξετάζει αυτεπάγγελτα τυχόν κατάχρηση ή αυθαιρεσία εκ των ρητρών της δανειακής σύμβασης, ιδίως όταν φαίνεται σχεδόν να τριπλασιάζεται το συμφωνημένο χρέος.

 

Επικοινωνία: Μαρίνα Ραπτοπούλου, τηλ. 26802737, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(για επείγοντα, Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

 

Υπόθεση

Αντικείμενο

Δικάσιμος

Σχόλια

 

 

Αγωγή 308/2015

Τροχαίο ατύχημα

01.06.2023

07.06.2023

   

Αγωγή 689/2015

Τραπεζικό χρέος

16.06.2023

Πιθανότητα διευ/σης

 

Αγωγή 1427/2015

Μείωση αξίας ακ. από δικτ. ΑΗΚ

19.06.2023

   

Αγωγή 1547/2015

Μείωση αξίας ακ. από δικτ. ΑΗΚ

30.05.2023

02.06.2023

12.06.2023

Ολοκληρώθηκε την 30.05.2023

 

Αγωγή 1677/2015

Μείωση αξίας ακ. από δίκτ. ΑΗΚ

29.05.2023

06.06.2023

08.06.2023

   

Αγωγή 2069/2015

Οχληρία/επέμβαση

15.06.2023

   

Αγωγή 2129/2015

Ασφαλιστική αποζημίωση

21.06.2023

   

Αγωγή 2379/2015

Αγωγή 2378/2015

Κοινόχρηστα

13.06.2023

   

Αγωγή 2857/2015

Κοινόχρηστα

25.05.2023