SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.                                                    

Ημερομηνία: 01 Ιουνίου 2023

 

 

 

ΔΙΑΧ. 170/2010

Για διαχείριση: Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ΔΕΠΕ, διαχειρίστριες: απούσες

Δίδονται οδηγίες στις διαχειρίστριες: να κλητεύσουν τον πιστωτή ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ, να εμφανιστεί λειτουργός κατά την ημερομηνία ελέγχου της διαχείρισης, η οποία ασφαλώς δεν μπορεί να μην ολοκληρωθεί για τους λόγους που εκτέθηκαν. Δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή: να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι του πιστωτή G. Hadjineophytou LLC, οι οποίοι είχαν αποστείλει επιστολή στο Δικαστήριο, ότι δόθηκαν οδηγίες να κλητευτεί ο πελάτης τους/πιστωτής. Σύμφωνα με τον νόμο, εφόσον οι κληρονόμοι ενδιαφέρονται για την κληρονομιαία περιουσία, έχουν νόμιμη υποχρέωση να εξοφλήσουν τα χρέη. Για οποιοδήποτε ζήτημα τίθεται, για το οποίο οι διαχειρίστριες δεν μπορούν να βρουν κάποια λύση, μπορεί να υποβληθεί στο Δικαστήριο αίτηση για Οδηγίες. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 26.10.2023 ώρα 08:30. Ενδιάμεσοι λογαριασμοί, στους οποίους να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν συμπληρώνεται με βάση τον νόμο, να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Οι διαχειρίστριες να είναι παρούσες.

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 229/2010

Για Αιτήτρια: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: Γ. Λεοντίου, Καθ’ ου η αίτηση: παρών

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 13.04.2022

Η αίτηση παραμένει για εξέταση/οδηγίες την 26.10.2023 ώρα 08:30. Περαιτέρω στοιχεία που να δείχνουν την οικονομική κατάσταση του Καθ’ ου η αίτηση, να προσκομιστούν με ένορκη δήλωση, το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως. Ο Καθ’ ου η αίτηση να είναι παρών με την ίδια κλήση για τους σκοπούς της διαδικασίας, αναλαμβάνει ο δικηγόρος του να τον ειδοποιήσει, όταν/εάν θα καταστεί αναγκαίο για τους σκοπούς της προφορικής εξέτασης. Έξοδα στην πορεία.

ΑΓΩΓΗ 308/2015

Για Ενάγοντα: Μ. Βασιλειάδης, για Εναγόμενο: Γ. Κων/νου για Κ.Μ. Χατζηπιέρας

Η ακρόαση της αγωγής συνεχίστηκε με την ολοκλήρωση της μαρτυρίας του ΜΕ7. Η πλευρά του Ενάγοντος έκλεισε την υπόθεσή της. Παρουσιάστηκε η μαρτυρία της ΜΥ1. Η αγωγή είναι ήδη ορισμένη για συνέχιση της ακρόασης και ολοκλήρωση της παρουσίασης της μαρτυρίας της την 07.06.2023 ώρα 10:30. Εάν θα γίνει χρήση γραπτής δήλωσης, να δοθεί στην άλλη πλευρά μέχρι το πρωί της 06.06.2023. Έξοδα στην πορεία.

ΑΓΩΓΗ 577/2015

Για Ενάγουσα: Χ. Σιαηλής για Γ. Σιαηλής, για Εναγόμενη: Κ. Σιαηλής, Θ. Δρυμιώτου

Το Δικαστήριο άρχισε να εκδικάζει την υπόθεση, δηλώθηκε με βεβαιότητα από τις δύο πλευρές πως θα αποδεχθούν και οι δύο πλευρές τη διαμεσολάβηση του αρχιτέκτονα προς επίλυση της διαφοράς και για τις εναπομείνασες λεπτομέρειες θα επέλθει εξώδικη διευθέτηση. Το Δικαστήριο, μη έχοντας ενώπιον του επίδικα θέματα, βάσει των δηλώσεων των δύο πλευρών, είχε διακόψει την ακρόαση που δεν επιθυμούσαν οι δύο πλευρές, η υπόθεση βγήκε από το πρόγραμμα ακροάσεων του Δικαστηρίου, στο μεταξύ δίδοντας την ευκαιρία στις δύο πλευρές να δηλώσουν κάποιον εξώδικο συμβιβασμό τους στο Δικαστήριο. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που εκκρεμεί η αγωγή πλέον. Ενώ δεν προωθήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης και ο μοναδικός λόγος που εκκρεμεί στο Δικαστήριο είναι για να δηλωθεί ο συμβιβασμός των δύο πλευρών, σήμερα, ήρθαν οι δύο πλευρές θέτοντας το ενδεχόμενο να πρέπει να συνεχίσει η εκδίκαση της αγωγής από το Δικαστήριο, γιατί εξακολουθούν να διαφωνούν μεταξύ τους. Οι δηλώσεις που έγιναν δεσμεύουν και φυσικά δεν επιτρέπεται ούτε είναι ανεκτή η κατάχρηση του χρόνου του Δικαστηρίου ή της διαδικασίας. Από τη στιγμή που η υπόθεση ζητήθηκε και αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα ακροάσεων του Δικαστηρίου, κατόπιν διακοπής της δίκης, που δεν ήταν επιθυμητό από τα μέρη να συνεχίσει, δεν επανέρχεται. Η αγωγή παραμένει σε εκκρεμότητα στο Δικαστήριο μέχρι την 06.06.2023 ώρα 10:30, και, εκτός εάν μέχρι την 06.06.2023 ώρα 10:30 υπάρξει διαφορετική εξέλιξη, η υπόθεση να θεωρηθεί διαγραφείσα.

ΑΓΩΓΗ 259/2017

Για Ενάγουσα: Χρ. Ποποβίδου (κα) για Chrysses Demetriades & Co LLC, για Εναγόμενους: Μ. Μιχαηλίδης

Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες. Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς Εναγόμενων. Δεν φαίνεται να έγινε ούτε διάβημα για συνένωση. Την αγωγή διέπουν διαδικαστικοί κανονισμοί για τις υποθέσεις που παρουσιάζουν σοβαρή καθυστέρηση. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.11.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Ενάγουσας.

Οδηγίες ακρόασης:

  1. Το Δικαστήριο ακούει μαρτυρία γεγονότων μόνο για τα γεγονότα που αμφισβητούνται και μαρτυρία ειδικής γνώμης όπου χρειάζεται. Με βάση τα επίδικα θέματα, και τη μαρτυρία που αναφέρθηκε πως θα παρουσιαστεί, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 1 δικάσιμο. Την 24.11.2023, να παρουσιαστεί η μαρτυρία της Ενάγουσας (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε).
  2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
  3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 καθαρές ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
  4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη.
  5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
  6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

ΑΓΩΓΗ 588/2017

Για Ενάγουσα: Για Ενάγουσα: Ν. Μάντης για Mantis & Athinodorou LLC, για Εναγόμενους: Ελ. Κνέκνα (κα) για Ρ. Δημητριάδου

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 13.09.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Εάν διευθετηθεί νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί.

ΑΓΩΓΗ 667/2017

Για Αιτητή: Α. Χριστοδούλου (κα) για Ν. Τσιαπαλής, για Καθ’ ης η αίτηση: Ν. Νικήτα, Καθ’ ης η αίτηση: παρούσα

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 11.01.2023

Η αίτηση παραμένει για εξέταση/οδηγίες την 26.10.2023 ώρα 08:30. Στοιχεία που να δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Καθ’ ης η αίτηση, να προσκομιστούν και στο Δικαστήριο με ένορκη δήλωση, το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως. Η Καθ’ ης η αίτηση να είναι παρούσα με την ίδια κλήση για τους σκοπούς της διαδικασίας, αναλαμβάνει ο δικηγόρος της να την ειδοποιήσει, όταν/εάν θα καταστεί αναγκαίο για τους σκοπούς της προφορικής εξέτασης. Έξοδα στην πορεία.

ΑΓΩΓΗ 1279/2017

Για Ενάγουσα: Ν. Τσιαπαλής, για Εναγόμενη: Στ. Ερωτοκρίτου για ΓΕ

Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου σήμερα (308/2015) και στον άμεσο χρόνο υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις, της χρονικής περιόδου 2015-2017 που έχουν προτεραιοποιηθεί για να ακουστούν, περιλαμβανομένων υποθέσεων παρόμοιας φύσης με την παρούσα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται χρόνος για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της παρούσας σήμερα. Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 23.11.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν την 06.02.2023.

ΑΓΩΓΗ 57/2018

Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Γ. Σιαηλής

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 26.10.2023 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν την 09.03.2023.

ΑΓΩΓΗ 838/2018

Για Ενάγουσα: Δ. Ανδρέου-Χ’ Σάββα, για Εναγόμενη: Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Αφορά σε ατύχημα στον χώρο εργασίας. Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου σήμερα και στον άμεσο χρόνο υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις, της χρονικής περιόδου 2015-2018 που έχουν προτεραιοποιηθεί για να ακουστούν, περιλαμβανομένων υποθέσεων της ίδιας φύσης με την παρούσα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται χρόνος για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της παρούσας σήμερα. Την υπόθεση διέπουν διαδικαστικοί κανονισμοί για τις υποθέσεις που παρουσιάζουν σοβαρή καθυστέρηση. Η υπόθεση, πριν οριστεί ξανά για ακρόαση, θα οριστεί για να γίνει η ανάλογη διαχείριση, που περιλαμβάνει την προσπάθεια τυχόν περιορισμού των επιδίκων θεμάτων, με παραδοχές γεγονότων ή εγγράφων που τυχόν θα μπορούσαν να γίνουν. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 26.10.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία.

ΑΓΩΓΗ 18/2019

Για Ενάγουσα: G. Hadjineophytou & Co LLC, για Εναγόμενους: Β. Ξενοφώντος Πρωτοπαπά

Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 26.10.2023 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να έχουν ολοκληρωθεί τα διαβήματα που χρειάζονται για σκοπούς προώθησής της και εναντίον της περιουσίας του αποβιώσαντος εναγόμενου.

ΔΙΑΧ. 248/2019

Για διαχείριση: Σ. Σταυρή-Σωκράτους, διαχειρίστρια: παρούσα

Ο χρόνος για την καταχώριση τελικών λογαριασμών επεκτείνεται μέχρι την 13.10.2023. Σε περίπτωση που καταχωριστούν/εγκριθούν, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετικοί περίπτωση, εντός της ίδιας προθεσμίας να καταχωριστούν νέοι ενδιάμεσοι λογαριασμοί, για να εξηγηθεί το πρόβλημα. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 26.10.2023 ώρα 08:30.

ΑΓΩΓΗ 937/2019

Για Αιτήτρια: Χρ. Ποποβίδου (κα) για Κ.Μ. Χατζηπιέρας, για Καθ’ ου η αίτηση: Θ. Δρυμιώτου, Καθ’ ου η αίτηση: απών

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 13.10.2020

Η αίτηση παραμένει για εξέταση/οδηγίες την 26.10.2023 ώρα 08:30. Τυχόν ένσταση/στοιχεία που χρειάζονται για σκοπούς εξέτασης να προσκομιστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. Ο Καθ’ ου η αίτηση να είναι παρών με την ίδια κλήση για τους σκοπούς της διαδικασίας.

ΑΓΩΓΗ 639/2020

Για Ενάγοντες: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Mantis & Athinodorou LLC

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 26.10.2023 ώρα 08:30. Εάν διευθετηθεί νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί.

ΑΓΩΓΗ 299/2021

Για Ενάγουσα: καμία εμφάνιση (Α. Χουβαρτάς), για Εναγόμενους: καμία εμφάνιση (G. Hadjineophytou & Co LLC), για Τριτοδιάδικο: καμία εμφάνιση (Α. Χουβαρτάς, Ε. Λουκά, Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ)

Για την υπόθεση αυτή, δεν εμφανίζεται οποιοσδήποτε στο Δικαστήριο, ενώ η αγωγή παραμένει ενώπιον του και δεν υπάρχει ενημέρωση πως συνενώθηκε με κάποιαν άλλη υπόθεση. Προς αποκλεισμό λάθους (απόρριψής της ενώ προωθείται), δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή: να ειδοποιήσει τους δικηγόρους των διαδίκων να εμφανιστούν στο Δικαστήριο κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί η υπόθεση. Η αγωγή ορίζεται για έλεγχο της προώθησής της/προγραμματισμό την 26.10.2023 ώρα 08:30.

ΑΓΩΓΗ 458/2021

Για Αιτητές: Τ. Χριστοφή για Yiavashi & Christofi LLC, Καθ’ ου η αίτηση: απών

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 21.12.2021

Κατά τον χρόνο που το Δικαστήριο επιλαμβάνεται της αίτησης, ο Καθ’ ου η αίτηση είναι απών. Επειδή στο παρόν στάδιο χρειάζεται η παρουσία του, εκδίδεται ένταλμα σύλληψης, ώστε να ειδοποιηθεί μέσω της Αστυνομίας, να είναι παρών στο Δικαστήριο, κατά την ημέρα και ώρα που θα οριστεί η υπόθεση. Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο/εξέταση την 12.09.2023 ώρα 08:30. Όταν εκτελεστεί το ένταλμα, να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι της Αιτήτριας, να εμφανιστούν. Έξοδα στην πορεία.

ΕΦΕΣΗ 280/2022

I-JUSTICE

Για Εφεσείουσα: Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητο 2: Ευτύχιος Πίτρος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Η Έφεση παραμένει για Οδηγίες την 26.10.2023 ώρα 08:30. Τυχόν αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση, να υποβληθεί στο ενδιάμεσο. Έξοδα στην πορεία.

ΑΓΩΓΗ 688/2022

I-JUSTICE

Βάσει ειδοποίησης ημερομηνίας 26.05.2023, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, χωρίς επιφύλαξη, και χωρίς έξοδα. Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 108/2023

I-JUSTICE

Για Αιτητή: Yiavashi Christofi LLC, για Καθ’ ων η αίτηση: καμία εμφάνιση, για ενδιαφερόμενα μέρη (πιστωτές): Χρύσης Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 26.10.2023 ώρα 08:30. Τυχόν ένσταση να καταχωριστεί μέχρι την 12.09.2023. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον του Αιτητή. Εάν στο μεταξύ υπάρξει συμφωνία στην εκπρόθεσμη κατάθεση του πωλητηρίου συμβολαίου του Αιτητή στο Κτηματολόγιο, μπορεί να ειδοποιηθεί το Δικαστήριο.

 

Επικοινωνία: Μαρίνα Ραπτοπούλου, τηλ. 26802737, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(για επείγοντα, Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

 

Υπόθεση

Αντικείμενο

Δικάσιμος

Σχόλια

 

 

Αγωγή 308/2015

Τροχαίο ατύχημα

07.06.2023

   

Αγωγή 689/2015

Τραπεζικό χρέος

16.06.2023

Πιθανότητα διευ/σης

 

Αγωγή 1427/2015

Μείωση αξίας ακ. από δικτ. ΑΗΚ

19.06.2023

Πιθανότητα διευ/σης

 

Αγωγή 1677/2015

Μείωση αξίας ακ. από δίκτ. ΑΗΚ

06.06.2023

08.06.2023

Πιθανότητα διευ/σης

 

Αγωγή 2069/2015

Οχληρία/επέμβαση

15.06.2023

   

Αγωγή 2129/2015

Ασφαλιστική αποζημίωση

21.06.2023

   

Αγωγή 2379/2015

Αγωγή 2378/2015

Κοινόχρηστα

13.06.2023

   

Αγωγή 2857/2015

Κοινόχρηστα

25.05.2023