SIGNUP
  LOGIN

 

Α/α

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

 

 

 

1.     

ΑΓΩΓΗ 475/2013

Για Αιτήτρια: Ο. Σουσανίδης (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 13.06.2023 για ανανέωση ΜΕΜΟ

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα.

2.     

ΑΓΩΓΗ 1291/2016

Για Ενάγοντα: καμία εμφάνιση (για ενημέρωση Μ. Σατολιά), για Εναγόμενο: Επ. Κορακίδης για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ

Εκτός εάν καταχωριστεί αίτηση για την προώθηση της αγωγής μέχρι και την 27.11.2023, η αγωγή να θεωρηθεί διαγραφείσα, χωρίς βλάβης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων της πλευράς του Εναγόμενου όσον αφορά τα έξοδα.

3.     

ΔΙΑΧ. 173/2017

Για τη διαχείριση: Μ. Τσιντικίδου (κα), διαχειρίστρια: απούσα

Έχουν καταχωριστεί ενδιάμεσοι, έχουν διευθετηθεί τα πλείστα ζητήματα, η διαχείριση οδεύει προς ολοκλήρωση. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 22.03.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν/εγκριθούν, να μείνει εκτός πινακίου.

4.     

ΑΓΩΓΗ 23/2018

Για Ενάγουσα: Χρ. Κων/νου (κα) για Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ε. Πουλλά

Ενόψει της ενημέρωσης για ύπαρξη διαδικασιών ΠΣΑ, η εκδίκαση της αγωγής αναστέλλεται και η αγωγή μένει εκτός πινακίου. Εάν δεν προωθηθεί η αγωγή για εκδίκαση μέχρι την 28.06.2024, να θεωρηθεί διαγραφείσα, άνευ βλάβης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων της Ενάγουσας.

5.     

ΑΓΩΓΗ 313/2018

Για Αιτητή: Τ. Σιμιλλίδης για Παύλος Γ. Ευθυμίου ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: απών (εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης)

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 23.11.2022

Η αίτηση παραμένει για έλεγχο την 27.11.2023 ώρα 08:30. Εάν δεν εκτελεστεί, να κλητευτεί ο αστυφύλακας που είναι αρμόδιος για την εκτέλεσης να του εντάλματος, να δείξει λόγο για τη μη εκτέλεσή του. Έξοδα στην πορεία.

6.     

ΑΓΩΓΗ 381/2018

Για Ενάγοντα: Σ. Ζαχαρία για Λ. Λουκαΐδου – Θεοφάνους ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Σ. Ρούσου (κα) για Chrysses Demetriades & Co LLC

Την αγωγή διέπουν διαδικαστικοί κανονισμοί για τις υποθέσεις που παρουσιάζουν σοβαρή καθυστέρηση. Εάν δεν είναι επιθυμητή η εκδίκασή της, αλλά η επίλυση της εξωδικαστικά, θα πρέπει αυτό να δηλωθεί και η αγωγή να διακοπεί. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 27.11.2023 ώρα 08:30. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, για σκοπούς οδηγιών ακρόασης. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα, για περιορισμό των επιδίκων θεμάτων, να γίνουν τότε.

7.     

ΑΓΩΓΗ 537/2018

Για Ενάγοντες: Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Α. Παπαχαραλάμπους

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνένωσης / συνεκδίκασης με την 563/2018, εάν υπάρχουν κοινά θέματα, η ακρόαση των οποίων θα μπορούσε να εξοικονομήσει δικαστικό χρόνο. Για σκοπούς προγραμματισμού της ακρόασης, εάν δεν διευθετηθεί, το Δικαστήριο θέλει να γνωρίζει την έκταση της μαρτυράς, εάν υπάρχει δυνατότητα περιορισμού, ενόψει και του ότι υπάρχουν διάδικοι από το εξωτερικό. Την αγωγή διέπουν διαδικαστικοί κανονισμοί για τις υποθέσεις που παρουσιάζουν καθυστέρηση. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 27.11.2023 ώρα 08:30. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, για τον προαναφερόμενο σκοπό.

8.     

ΑΓΩΓΗ 841/2018

Για Ενάγοντα: Λάκης Ν. Χριστοδούλου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ

Βάσει ειδοποίησης ημερομηνίας 15.06.2023, άδεια δίδεται η αγωγή εναντίον όλων των Εναγόμενων αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. Όλες οι προηγούμενες διαταγές για έξοδα αναμεταξύ των διαδίκων ακυρώνονται.

9.     

ΑΓΩΓΗ 941/2019

Για Ενάγοντα: Ν. Νικήτα, για Εναγόμενη: Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ

Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου σήμερα και στον άμεσο χρόνο υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις, της χρονικής περιόδου 2015-2018 που έχουν προτεραιοποιηθεί για να ακουστούν, περιλαμβανομένων υποθέσεων της ίδιας φύσης με την παρούσα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται χρόνος για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της παρούσας σήμερα. Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 14.05.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

10.  

ΠΑΡ/ΜΠΗ 11/2020

Για Απαιτήτρια: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Στ. Ερωτοκρίτου για ΓΕ

Η υπόθεση παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 27.11.2023 ώρα 08:30.

11.  

ΑΓΩΓΗ 951/2020

Για Ενάγοντα: Ρ. Ροδοσθένους, για Εναγόμενη: Ν. Νικήτα για Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 27.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

12.  

ΕΠΙΤΑΞΗ 11/2021

Για Απαιτητή: Χρ. Κων/νου (κα) για G. Hadjineophytou & Co LLC, για Επιτάσσουσα αρχή: Σ. Κύρου (κα) για ΓΕ

Αίτηση ημερομηνίας 04.10.2022 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, με έξοδα υπέρ του Απαιτητή και εναντίον της Επιτάσσουσας αρχής, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν από το Δικαστήριο στο τέλος της υπόθεσης.

13.  

ΑΓΩΓΗ 233/2021

Για Ενάγοντα: Μ. Σατολιά (κα) Κώστας Σατολιάς ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1: Χρ. Κων/νου (κα) για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 2: Δημητρίου Ρ. (κα) για Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ

Ο χρόνος καταχώρισης του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων των Εναγόμενων 1 επεκτείνεται και σήμερα. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 27.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

14.  

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 257/2021

Για τον Αιτητή: Σ. Μιχαήλ για S. Michael & Co LLC, για την Καθ’ ης η αίτηση: καμία εμφάνιση, για το Κτηματολόγιο: καμία εμφάνιση, για το ενδιαφερόμενο μέρος POWERMIX LTD («ενδιαφερόμενο μέρος 1»): Μ.Π. Καλλένου (κα) για Κάκκουρας & Παναγίδης ΔΕΠΕ, για τα ενδιαφερόμενα μέρη ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD και ATHINODOROU BETON LTD («ενδιαφερόμενα μέρη 2»): Ν. Μάντης για Mathis & Athinodorou LLC, για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη: καμία εμφάνιση

Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενό της, και εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 Ν.81(Ι)2011, εκδίδεται διάταγμα βάσει του άρθρου 12 Ν.81(Ι)/2011, δια του οποίου επιτρέπεται η κατάθεση στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου της σύμβασης πώλησης ημερομηνίας 17.06.2012, μεταξύ του Αιτητή και της Καθ’ ης η αίτηση, με την οποία ο Αιτητής αγόρασε από την Καθ’ ης η αίτηση έκταση 434 τ.μ. στο ακίνητο με αριθμό εγγραφής 0/8981, Φ./Σχ.45/43, Τεμάχιο 118, στην Τάλα, της Επαρχίας Πάφου, μετέπειτα με αριθμό εγγραφής 0/14749, Τεμάχιο 326, εντός 30 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος. Η σύνταξη του παρόντος διατάγματος να ζητηθεί εντός 20 ημερών από σήμερα. Η σειρά της σύμβασης πώλησης που τυχόν κατατεθεί με βάση το παρόν διάταγμα, ασχέτως της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης, θα πρέπει είναι αυτή που θα ισχύει κατά τον χρόνο της κατάθεσης της στο Κτηματολόγιο, χωρίς βλάβη οποιωνδήποτε προγενέστερων εμπράγματων βαρών. Για τους λόγους που εξηγούνται, κάθε πλευρά να επωμιστεί τα δικά της έξοδα.

15.  

ΑΓΩΓΗ 387/2021

Για Αιτήτρια: Αργυρού & Δημοσθένους ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: Κούσιος Κορφιώτης & Παπαχαραλάμπους, διευθυντής Καθ’ ης η αίτηση: απών

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 18.01.2022

Η αίτηση παραμένει για εξέταση/ακρόαση την 12.09.2023 ώρα 10:30. Ο διευθυντής της Καθ’ ης η αίτηση να είναι παρών με την ίδια κλήση, να ειδοποιηθεί από τους δικηγόρους της Καθ’ ης η αίτηση. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση.

16.  

ΑΓΩΓΗ 549/2021

Για Ενάγοντα: Κ. Μανώλης, για Εναγόμενη: Ν. Νικήτα για Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ

Αμφότερες οι πλευρές κατέθεσαν γραπτές αγορεύσεις. Η απόφαση επιφυλάσσεται.

17.  

ΑΓΩΓΗ 597/2021

Για Ενάγοντα: Μ. Μιλτιάδου, για Εναγόμενους: Σωτηρούλα Σταυρή – Σωκράτους ΔΕΠΕ

Η αγωγή παραμένει για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 11.09.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόμενων.

18.  

ΑΓΩΓΗ 837/2021

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Γιώργος Γιάγκου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 16.06.2023 για απόφαση ν. 3, 4 λόγω μη εμφάνισης

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 3 και 4, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, ως η παράγραφοι 12 (Α)(Β) του παρακλητικού της Έκθεσης Απαίτησης, πλέον τα έξοδα της αγωγής €1.115,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €33,00 έξοδα επίδοσης. Η αξίωση της Ενάγουσας υπό το σημείο (Δ) της Έκθεσης Απαίτησης της δεν έχει αποδειχθεί, ενώ οποιαδήποτε ζημιά της Ενάγουσας καλύπτεται από τις ήδη δοθείσες θεραπείες, και απορρίπτεται. Η αγωγή εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2 δεν προωθήθηκε, το κλητήριο ένταλμα έχει εκπνεύσει, και έχοντας υπόψη και την ειδοποίηση που δόθηκε από το Πρωτοκολλητείο, η αγωγή εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2 απορρίπτεται λόγω παράλειψης προώθησης της (άνευ βλάβης).

19.  

ΑΓΩΓΗ 839/2021

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Γιώργος Γιάγκου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 16.06.2023 για απόφαση ν. όλων των Εναγόμενων λόγω μη εμφάνισης

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 1, 2 και 3, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, ως η παράγραφοι 12 (Α)(Β) του παρακλητικού της Έκθεσης Απαίτησης, πλέον τα έξοδα της αγωγής €1.115,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €49,50 έξοδα επίδοσης. Η αξίωση της Ενάγουσας υπό το σημείο (Δ) της Έκθεσης Απαίτησης της δεν έχει αποδειχθεί, ενώ οποιαδήποτε ζημιά της Ενάγουσας καλύπτεται από τις ήδη δοθείσες θεραπείες, και απορρίπτεται.

20.  

ΑΓΩΓΗ 937/2021

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Γιώργος Γιάγκου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 16.06.2023 για απόφαση ν. όλων των Εναγόμενων λόγω μη εμφάνισης

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, ως η παράγραφοι 12 (Α)(Β) του παρακλητικού της Έκθεσης Απαίτησης, πλέον τα έξοδα της αγωγής €1.115,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €33,00 έξοδα επίδοσης. Η αξίωση της Ενάγουσας υπό το σημείο (Δ) της Έκθεσης Απαίτησης της δεν έχει αποδειχθεί, ενώ οποιαδήποτε ζημιά της Ενάγουσας καλύπτεται από τις ήδη δοθείσες θεραπείες, και απορρίπτεται.

21.  

ΑΓΩΓΗ 1107/2021

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 2/Καθ’ ου η αίτηση: Δρ. Κ. Χρυσοστομίδης & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 15.06.2023 για απόφαση ν. 2 λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης του Εναγόμενου 2 επεκτείνεται μέχρι και την 29.09.2023. Η αίτηση/αγωγή ορίζεται για Απόδειξη την 27.11.2023 ώρα 08:30, εκτός εάν εμπρόθεσμα ή εκ συμφώνου προηγουμένως καταχωριστεί η Έκθεση Υπεράσπισης του Εναγόμενου 2. Έξοδα στην πορεία.

22.  

ΑΓΩΓΗ 19/2022

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα: Ανδρέου, Χατζή Χριστοφή ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Α.Χρ. Παπαχαραλάμπους

Ο χρόνος για την ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων των Εναγόμενων επεκτείνεται για περαιτέρω 30 ημέρες από σήμερα. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 27.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

23.  

ΠΑΡ/ΜΠΗ 41/2022

I-JUSTICE

Για Αιτήτρια/Αποζημιούσα Αρχή: Α. Λεωνίδου (κα) για ΓΕ, για Καθ’ ων η αίτηση/Απαιτητές: Α. Χαραλαμπίδου, Ρ. Ροδοσθένους

Ενόψει της εκκρεμότητας αίτησης για συνένωση στην παρ/μπή 40/2022 (προς συνένωση 40/2022, 41/2022, 42/2022, 39/2022, 43/2022, 37/2022, 38/2022), η υπόθεση παραμένει για Οδηγίες & Προγραμματισμό την 27.11.2023 ώρα 08:30.

24.  

ΠΑΡ/ΜΠΗ 43/2022

I-JUSTICE

Για Αιτήτρια/Αποζημιούσα Αρχή: Α. Λεωνίδου (κα) για ΓΕ, για Καθ’ ων η αίτηση/Απαιτητές: Α. Χαραλαμπίδου, Ρ. Ροδοσθένους

Ενόψει της εκκρεμότητας αίτησης για συνένωση στην παρ/μπή 40/2022 (προς συνένωση 40/2022, 41/2022, 42/2022, 39/2022, 43/2022, 37/2022, 38/2022), η υπόθεση παραμένει για Οδηγίες & Προγραμματισμό την 27.11.2023 ώρα 08:30.

25.  

ΑΓΩΓΗ 73/2022

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Γιώργος Γιάγκου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 16.06.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης εμφάνισης

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου ως παράγραφος 12 (Α) και (Β) της Έκθεσης Απαίτησης, πλέον τα έξοδα της αγωγής €1.115,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €16,50 έξοδα επίδοσης. Η αξίωση της Ενάγουσας υπό το σημείο (Δ) της Έκθεσης Απαίτησης της δεν έχει αποδειχθεί, ενώ οποιαδήποτε ζημιά της Ενάγουσας καλύπτεται από τις ήδη δοθείσες θεραπείες, και απορρίπτεται.

26.  

ΑΓΩΓΗ 181/2022

I-JUSTICE

Για Αιτήτρια: Χρ. Σιαηλής για Π. Νεοφύτου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Καθ’ ης η αίτηση: Α. Χριστοδούλου για Ν. Τσιαπαλή, διευθυντής Καθ’ ης η αίτηση: παρών

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 09.08.2022

Το ένταλμα σύλληψης ακυρώνεται. Η αίτηση παραμένει για εξέταση/οδηγίες 27.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Να εξεταστούν τα στοιχεία που προσκομίστηκαν για την εταιρεία, και εάν θα προωθηθεί για εξέταση. Ο διευθυντής της Καθ’ ης η αίτηση για τους σκοπούς της διαδικασίας να είναι παρών με την ίδια κλήση, αλλά να ειδοποιηθεί από τους δικηγόρους της Καθ’ ης η αίτηση για την ημερομηνία κατά την οποία θα χρειαστεί για σκοπούς εξέτασής του.

27.  

ΑΓΩΓΗ 643/2022

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 16.06.2023 για απόφαση ν. 3 λόγω παράλειψης εμφάνισης

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου ως η παράγραφος 23(Α)(Β) της ένορκης δήλωσης.

28.  

ΠΣΑ 15/2023

I-JUSTICE

Για σύμβουλο αφερεγγυότητας: Αρ. Χαραλάμπους (κα) για Argiro S. Charalambous LLC

Αίτηση ημερομηνίας 27.06.2023 για παράταση της ισχύος του προστατευτικού διατάγματος

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης, καμία διαταγή για έξοδα.

   
 

Επικοινωνία: Μαρίνα Ραπτοπούλου, τηλ. 26802737, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(για επείγοντα, Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)