SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 15/6/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

 

 

3592/12

Οδηγίες 16/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

1551/13

Οδηγίες 16/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς συμβιβασμού / προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

Π.Σ.Α. 23/19 – Αίτηση ημερ. 19/2/20

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες 16/7/20 η ώρα 9:00, ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.

 

993/18

Ακρόαση 4/2/21 η ώρα 11:00.

 

1223/18 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 11/2/20

Οδηγίες 15/10/20 η ώρα 9:00, ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και παράδοση αντιγράφων αυτών, να διενεργηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα, από κάθε πλευρά.

 

803/19 – Αίτηση ημερ. 17/1/20

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 στις 16/7/20 η ώρα 9:00, εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 13/7/20.

 

Παραπομπή 52/13

Οδηγίες 16/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

-2-

923/17

Οδηγίες 16/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης (για Εναγόμενο 1)

 

2229/13

Οδηγίες 16/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς εξέτασης θεμάτων όπως αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων, παραδοχή γεγονότων κλπ. (για Ενάγοντες και Εναγόμενους 2 και 3 και Εξ΄ Ανταπαιτήσεως Ενάγοντες και Αξ΄ ανταπαιτήσεως Εναγόμενους 3).

 

721/14

Ακρόαση 27/11/20 η ώρα 11:00.

 

2492/14

Οδηγίες 16/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης, τυχών αίτηση τροποποίησης, να καταχωρηθεί στο μεταξύ και να οριστεί κατά την ως άνω ημερομηνία.

 

2391/15

Οδηγίες 16/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

603/16

Ακρόαση 4/2/21 η ώρα 11:00.

 

343/18

Οδηγίες 16/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

 

Για όλες τις υποθέσεις καμία διαταγή για έξοδα εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.