SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι αγωγές οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Δ. Σωκράτους, Π.Ε.Δ. στις 24.6.2020,  ορίζονται ως ακολούθως:

 

 • 2921/10  (αίτηση 17.6.2020) Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. Α της αίτησης.
 • 1677/12(αίτηση 17.6.2020)  Εκδίδονται διατάγματα ως οι παρ. Α και Β της αίτησης.
 • 2324/13ορίζεται για οδηγίες 11.9.2020 ώρα 9:00π.μ.  Δίδεται παράταση χρόνου 30 ημερών ούτως ώστε να καταχωρήσει ο Ενάγων ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων.  Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία να γίνει επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων.
 • 798/14ορίζεται για ακρόαση 24.2.2021 ώρα 10:00π.μ.
 • 1185/14ορίζεται για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης 23.10.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 2523/14ορίζεται για ακρόαση 26.2.2021 ώρα 10:00π.μ.
 • 1334/17ορίζεται για οδηγίες 22.7.2020 ώρα 9:00π.μ. με τις ίδιες οδηγίες που δόθησαν για αποκάλυψη εγγράφων και ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων.
 • 730/15ορίζεται για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης 14.10.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 112/18ορίζεται για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης 19.10.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 546/18(αίτηση 17.6.2020) Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση παρ. Α.
 • 796/18ορίζεται για οδηγίες 22.7.2020 ώρα 9:00π.μ.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους του Εναγόμενου.
 • 427/19(κλήσεις για οδηγίες 22.1.2020 και 3.2.2020) ορίζεται για οδηγίες 14.9.2020 ώρα 9:00π.μ.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Δίδεται παράταση χρόνου 30 ημερών στον Ενάγοντα για καταχώριση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων.
 • 678/19 (2 αιτήσεις 17.6.2020) Εκδίδονται διατάγματα και στις δύο αιτήσεις.
 • Γ.Α. 298/19η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες 7.10.2020 ώρα 9:00π.μ.