SIGNUP
  LOGIN

Α/α

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

 

 

 

1.      

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 243/2005

Για Αιτήτρια: Α. Ανθίμου (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση 1: απών

Αίτηση ημερομηνίας 02.02.2024 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης όσον αφορά τον Καθ’ ου η αίτηση 1.

Όσον αφορά τον Καθ’ ου η αίτηση 2, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, άνευ βλάβης.

2.      

ΑΓΩΓΗ 3863/2005

Για Αιτήτρια: Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 17.05.2024 για άδεια εκτέλεσης

Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος 1 της αίτησης, καμία διαταγή για έξοδα.

3.      

ΑΓΩΓΗ 1001/2008

Για Αιτήτρια: Μ. Καραγιαννίδου (κα) για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 13.05.2024 για ανανέωση Κλητηρίου Εντάλματος ν. 4

Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία που τη συνοδεύει και έχω λάβει υπόψη όσα αναφέρθηκαν στην ηλεκτρονική επικοινωνία. Υπό το φως της νομολογίας, περιλαμβανομένης πρόσφατης νομολογίας (π.χ. Glencore Energy UK Ltd v. Ιακωβίδη, Πολιτική Έφεση Ε210/2018, 27.11.2023, Σταύρου ν. Ηλιάδης, Πολιτική Έφεση Ε261/2015, 28.12.2023), δεν είναι ικανοποιητικά όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τις προσπάθειες επίδοσης στον Εναγόμενο 4, περιλαμβανομένης της υποκατάστατης επίδοσης. Επίσης, ικανοποιητικά δεν είναι όσα αναφέρθηκαν σε σχέση με τη μη ανανέωση του Κλητηρίου Εντάλματος νωρίτερα, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του ή σε εύλογο χρόνο μετά από αυτήν. Η επίδοση Κλητηρίου Εντάλματος αγωγής σε πρόσωπο που ενάγεται δεν συνιστά δικαίωμα, που μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε επιθυμεί ο ενάγων, σε χρόνο επιλογής του, απεριόριστα, αλλά καθήκον (στον βαθμό που άπτεται δικαστικής διαδικασίας δημόσιο), που πρέπει να ασκείται το συντομότερο δυνατόν. Έχοντας υπόψη πως το Κλητήριο Ένταλμα εξέπνευσε την 15.05.2009, δηλαδή πριν από 15 χρόνια, η αίτηση απορρίπτεται.

Λαμβάνοντας υπόψη πως η αγωγή εναντίον του Εναγόμενου 4 δεν προωθήθηκε για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 15 χρόνια, με αποτέλεσμα να είχε επιτραπεί από το Πρωτοκολλητείο στην Ενάγουσα να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της αγωγής για να ανανεώσει το Κλητήριο Ένταλμα για τον Εναγόμενο 4, η αγωγή εναντίον του Εναγόμενου 4 απορρίπτεται, λόγω παράλειψης προώθησής της.

4.      

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 163/2011

Για Αιτήτρια: Ο. Σουσανίδη (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 02.02.2024 για άδεια εκτέλεσης ν. 2

Βάσει της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται.

5.      

ΑΓΩΓΗ 2105/2012

Για Αιτήτρια: Μ. Καραγιαννίδου (κα) για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 26.04.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα.

6.      

MENTAL 15/2015

Για τη διαχείριση: Β. Ξενοφώντος Πρωτοπαπά (κα), διαχειριστής: απών

Την 15.01.2024, είχαν δοθεί οδηγίες να καταχωριστούν λογαριασμοί περιουσίας σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του ανικάνου προσώπου. Η προθεσμία ήταν πολύμηνη, ωστόσο δεν καταχωρίστηκαν. Πρόκειται για νόμιμη υποχρέωση, η εκτέλεση της οποίας υποχρεωτικά διασφαλίζεται από το Δικαστήριο. Δεν εξηγούνται επαρκώς οι λόγοι για τους οποίους δεν κατέστη εφικτή η καταχώριση λογαριασμών περιουσίας. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης του διαχειριστή, το οποίο να μην εκτελεστεί προς το παρόν, ενόψει της εκπροσώπησης της διαχείρισης. Ο χρόνος για την καταχώριση των λογαριασμών περιουσίας επεκτείνεται μέχρι και την 27.06.2024. Η διαχείριση να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου για έλεγχο την 02.07.2024 ώρα 08:30 και ο διαχειριστής να είναι παρών. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, θα πρέπει να διενεργηθεί περαιτέρω έλεγχος ως προς την κατάσταση του προσώπου που τελεί σε ανικανότητα και τους λόγους που ο διαχειριστής δεν ασκεί τα καθήκοντά του, δια μέσω του γραφείου ευημερίας.

7.      

ΔΙΑΧ. 397/2016

Για τη διαχείριση: Ανδρέας Σάββα & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, διαχειριστή: απών

Βάσει όσων έχουν αναφερθεί στους ενδιάμεσους λογαριασμούς ημερομηνίας 17.05.2024, κρίνεται δικαιολογημένη η επέκταση του χρόνου καταχώρισης των τελικών λογαριασμών. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 27.05.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να μπορεί να είναι παρών, εάν ζητηθεί.

8.      

ΑΓΩΓΗ 523/2016

Για Ενάγουσα 1: Λ. Βραχίμης για Ελένη Βραχίμη & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: καμία εμφάνιση (Γ. Φ. Πιττάτζης ΔΕΠΕ)

Είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα η μαρτυρία του ΜΕ1, που δεν αποδεσμεύτηκε. Την 24.05.2024, που ήταν παρών ο ΜΕ1, κατατέθηκαν εκ συμφώνου έγγραφα. Η ακρόαση παρέμεινε σήμερα για προσκομιστούν και να κατατεθούν εκ συμφώνου και κάποια πρόσθετα έγγραφα διατιμήσεων, μέρος του υφιστάμενου τεκμηρίου 8, που είχαν παραληφθεί. Η πλευρά της Εναγόμενης ανέφερε ήδη πως δεν σκοπεύει να αντεξετάσει τον ΜΕ1 και πως δεν θα προσκομίσει ούτε μαρτυρία και πως με την προσθήκη και αυτών των συμφωνημένων εγγράφων θα έχει ολοκληρωθεί η παρουσίαση της μαρτυρίας της υπόθεσης. Εξ ου και συζητήθηκαν και οι ημερομηνίες για τις αγορεύσεις.

Σήμερα, εμφανίστηκε η πλευρά της Ενάγουσας 1, για τον πιο πάνω σκοπό, αλλά όχι η πλευρά της Εναγόμενης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κατατεθούν εκ συμφώνου τα έγγραφα, όπως ήταν ο προγραμματισμός, και να ολοκληρωθεί η παρουσίαση της μαρτυρίας της υπόθεσης στο Δικαστήριο.

Ωστόσο, η αγωγή ήταν ορισμένη για συνέχιση και δεν ακυρώθηκε η σημερινή ημερομηνία.

Η ώρα είναι 12:48. Ενόψει της μη εμφάνισης της Εναγόμενης στη διαδικασία της αγωγής σήμερα, και εκτός εάν η πλευρά της Εναγόμενης απαντήσει ηλεκτρονικά και εξηγήσει τον λόγο μη εμφάνισης με φυσική παρουσία, ή και πως συμφωνεί στην κατάθεση των εγγράφων: Τέλη Ξενοδοείων Κύπρος (Τέλη Η) 2016, Τέλη Ξενοδοχείων Κύπρο (Τέλη Η) 2018, Τιμολόγηση Ξενοδοχείων (Τιμολόγηση Η) 2021, Hotels Tariff (Tariff H) 2022, Hotels Tariff (Tariff H) 2023, Hotels Tariff (Tariff H) 2024, ως μέρος του Τεκμηρίου 8 (διατιμήσεις), η πλευρά της Ενάγουσας να προχωρήσει με περαιτέρω απόδειξη την 29.05.2024 ώρα 09:30, για να παρουσιάσει την εναπομείνασα μαρτυρία του ΜΕ1. Η περαιτέρω απόδειξη θα μπορεί να γίνει και με ένορκη δήλωση, εάν αυτό είναι πιο βολικό.

Εκτός εάν η πλευρά της Εναγόμενης εμφανιστεί στη διαδικασία ηλεκτρονικά μέχρι την 28.05.2024 ώρα 12:00, το Δικαστήριο θα προχωρήσει με την εξέταση της μαρτυρίας στην απουσία της.

Σε περίπτωση εμφάνισης της Εναγόμενης ηλεκτρονικά μέχρι την 28.05.2024 ώρα 12:00 και συμφωνίας της στην κατάθεση των εγγράφων, θα δοθούν και οι οδηγίες που είχαν συζητηθεί την 24.05.2024, για τις αγορεύσεις, και θα ακουστεί και τυχόν επιχειρηματολογία της Εναγόμενης (οι οδηγίες που συζητήθηκαν: η πλευρά της Ενάγουσας 1 να καταχωρίσει τη γραπτή της αγόρευση μέχρι την 21.06.2024, η πλευρά της Εναγόμενης να καταχωρίσει τη γραπτή της αγόρευση μέχρι την 01.07.2024, και η αγωγή να παραμείνει για τελικές αγορεύσεις/διευκρινίσεις την 08.07.2024 ώρα 11:00). Ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο.

9.      

ΑΓΩΓΗ 1201/2017

Για Ενάγοντες: Α. Χριστοδούλου (κα) για Ν. Τσιαπαλής, για Εναγόμενη: Χρ. Παναγιώτου (κα) για Michael Kyprianou & Co LLC

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 07.11.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Εναγόμενης. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν. Εάν υπάρχει κάποια κατάληξη νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί ο φάκελος.

10.   

ΑΓΩΓΗ 1269/2017

Για Ενάγουσα: Μ. Σταυρινού (κα) για Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Aristi KorakidouMakridou LLC

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 06.11.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν.

11.   

ΑΓΩΓΗ 1423/2019

Για Ενάγοντα: Μιχάλης Α. Μιχαηλίδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 25.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

Οδηγίες ακρόασης

  1. Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 3 δικασίμους. Την 25.02.2025, να παρουσιαστεί η μαρτυρία του Ενάγοντος (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας.
  2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
  3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 καθαρές ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
  4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη.
  5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
  6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

12.   

ΑΓΩΓΗ 1277/2020

Για Ενάγουσα: Mantis & Athinodorou LLC, για Εναγόμενους: Γ. Κυριακίδης

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 20.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

13.   

ΑΓΩΓΗ 987/2021

Για Ενάγουσα: Α. Κορακίδου (κα) για Aristi Korakidou- Makridou LLC, για Εναγόμενους: Α. Χουβαρτάς, Ε. Λουκά (κα)

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας. Δίδονται οδηγίες: η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 21.10.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

14.   

ΑΓΩΓΗ 170/2022 IJ

Για Ενάγοντες/Αιτητές: Θ. Καραμανίδης για Πιερίδης & Πιερίδης ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 17.05.2024 για επαναφορά διαδίκου

Όσον αφορά τον Τμήμα Οδικών Μεταφορών, με βάση τις δηλώσεις που είχαν γίνει στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, και δεσμεύουν, και ειδικότερα βάσει της δήλωσης/δέσμευσής ότι δεσμεύεται από το αποτέλεσμα της αγωγής, οποιοδήποτε κι αν είναι, η αγωγή εναντίον του αποσύρθηκε και απορρίφθηκε, χωρίς έξοδα, με ακύρωση προηγούμενων διαταγών. Τώρα, οι Ενάγοντες, έχοντας στο μεταξύ αλλάξει δικηγόρους, ζητούν την «επαναφορά» του προσώπου αυτού ως διαδίκου. Έχοντας υπόψη το ιστορικό της υπόθεσης, και ότι δεν πρόκειται για προσθήκη νέου διαδίκου, αλλά προσώπου που ήταν διάδικος και αποδεσμεύτηκε με ήδη συμφωνημένο και δηλωμένο στο Δικαστήριο τρόπο, η αίτηση καθίσταται δια κλήσεως του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 17.09.2024 ώρα 09:30. Δίδονται οδηγίες: να επιδοθεί στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

15.   

ΕΦΕΣΗ 229/2023 IJ

Για τους Εφεσείοντες: Σ. Ζαννούπας, για την Εφεσίβλητη: Κ. Πανάγος για Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ

 

Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης, κρίθηκε πως η Έφεση έχει αντικείμενο παρά την παρέλευση της ημερομηνίας που είχε αρχικά οριστεί για τον πλειστηριασμό, επομένως εξετάστηκε. Έπειτα, κατά την εξέταση της Έφεσης, υπό το φως όσων προσκομίστηκαν και από την Εφεσίβλητη, κρίθηκε πως η Έφεση δεν μπορεί να επιτύχει, για οποιονδήποτε από τους λόγους Έφεσης που προβλήθηκαν παραδεκτά, οι οποίοι αντικρούστηκαν επιτυχώς από την Εφεσίβλητη. Η Έφεση απορρίφθηκε και ο πλειστηριασμός μπορεί να προχωρήσει από την Εφεσίβλητη, με δεδομένη και τη διαπίστωση πως η Ειδοποίηση Τύπου «ΙΑ» που είχε εκδοθεί είναι έγκυρη και δεσμευτική. Μπορεί να ορίσει σε νέα ημερομηνία τον πλειστηριασμό που δεν έγινε κατά την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία, λόγω όσων είχαν μεσολαβήσει. Τα επιπλέον έξοδα επανεξέτασης, δηλαδή τα έξοδα της ένστασης και της ακρόασης, ακολουθούν το αποτέλεσμα.

16.   

ΑΓΩΓΗ 333/2023 IJ

Για Ενάγοντες/Αιτητές: Χρ. Γεωργίου (κα) για Γιάννης Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενες: Ε. Ταλιώτου (κα) για Έλενα Γεωργίου Ταλιώτου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 10.10.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Είχαν δοθεί οδηγίες για καταχώριση υπεράσπισης των Εναγόμενων μέχρι την 11.03.2024, ειδάλλως η πλευρά των Εναγόντων να προχωρήσει με απόδειξη. Οι Εναγόμενες δεν καταχώρισαν την υπεράσπισή τους μέχρι την 11.03.2024, και η πλευρά των Εναγόντων καταχώρισε ένορκη δήλωση για απόδειξη. Η πλευρά των Εναγόμενων καταχώρισε τελικά Έκθεση Υπεράσπισης και Ανταπαίτηση, πριν από την έκδοση κάποιας απόφασης, και αιτήθηκε την επέκταση του χρόνου, για να θεωρηθεί εμπρόθεσμο το δικόγραφό της. Η πλευρά των Εναγόντων ενίσταται το αίτημα. Επειδή υπάρχει διαφωνία αναμεταξύ σας και το Δικαστήριο θα πρέπει να ακούσει την επιχειρηματολογία των δύο πλευρών, και η κυρία Ταλιώτου εμφανίστηκε με φυσική παρουσία για τον σκοπό αυτό, αλλά όχι η κυρία Γεωργίου, η αίτηση για απόφαση παραμένει για εξέταση την 06.06.2024 ώρα 09:00. Δίδονται οδηγίες: η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία.

17.   

ΑΓΩΓΗ 339/2023 IJ

Βάσει ειδοποίησης ημερομηνίας 21.05.2024, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται, άνευ βλάβης.

18.   

ΑΓΩΓΗ 409/2023 IJ

Για Ενάγοντα: Μ. Σπύρου για Ηλίας Α. Στεφάνου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Ε. Κυριάκου (κα) ΔτΔ

Οι ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων θεωρούνται εμπρόθεσμες. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, ο Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 21.10.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

19.   

ΑΓΩΓΗ 1173/2023 IJ

Για Ενάγοντα: Ν. Μαλά (κα) για Αρετή Χαριδήμου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Μ. Βασιλειάδης για Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ

Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, ο Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, ο Εναγόμενος να καταχωρίσει τον δικό του ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 21.10.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

20.   

ΕΦΕΣΗ 71/2024 IJ

Για τον Εφεσείοντα: Ρ. Ροδοσθένους, για την Εφεσίβλητη: Π. Δανιήλ (κα) για Αντώνης Κ. Καράς ΔΕΠΕ

 

Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης, η Έφεση επιτυγχάνει. Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παραμερίζεται η Ειδοποίηση Τύπου «ΙΑ» ημερομηνίας 21.03.2024 με την οποία αναγγέλθηκε για την 04.06.2024 ο πλειστηριασμός του ενυπόθηκου ακινήτου []. Τα έξοδα ακολούθησαν το αποτέλεσμα.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

 

Υπόθεση

Αντικείμενο

Δικάσιμος

Σχόλια

Δικηγόροι

1.        Αγωγή 2887/2015

Κοινόχρηστα

31.05.2024

Συνεχιζόμενη – προς ολοκλήρωση

Γ. Ζυμπουλάκη

Κ. Χιταρίδου

2.        Αγωγή 61/2016

Συμβατική διαφορά

17.06.2024

01.07.2024

Συνεχιζόμενη

Ν. Καλλής

Ευφρ. Γεωργιάδου

3.        Αγωγή 523/2016

Πνευματικά Δικαιώματα

29.05.2024

Συνεχιζόμενη – προς ολοκλήρωση

Λ. Βραχίμης

Γ. Πιττάτζης

4.        Αγωγή 609/2016

Κοινόχρηστα

28.05.2024

Συνεχιζόμενη

Δ. Καρακώστα

Π. Γεωργίου