SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 15/7/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

 

 

 

1111/19 – Αίτηση ημερ. 19/12/19

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων Αιτητών και σε βάρος των Εναγομένων 1, 2 και 3 Καθ΄ ων η Αίτηση, ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της αγωγής πλην της σημερινής δικασίμου.