SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι αγωγές οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Δ. Σωκράτους, Π.Ε.Δ. στις 22.7.2020,  ορίζονται ως ακολούθως:

 

 • 2681/13ορίζεται για 8.9.2020 ώρα 9:00π.μ. με τις ίδιες οδηγίες που είχαν δοθεί στις 16.6.2020.
 • 18/16(κλήσεις 30.12.2019 και 9.1.2020)  Αναφορικά με την κλήση ημερ. 30.12.2019 εκδίδεται διάταγμα όπως κάθε διάδικος καταχωρίσει ένορκη δήλωση με την οποία να αποκαλύπτει τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του και σχετίζονται με την υπόθεση εντός 45 ημερών από σήμερα.  Μια εβδομάδα μετά να γίνει επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων  Ορίζεται για οδηγίες 13.10.2020 ώρα 9:00π.μ.  Αναφορικά με την κλήση ημερ. 9.1.2020 επιφυλάσσεται απόφαση.
 • 599/16 (αγωγή και αίτηση 20.12.2018)  Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση 23.9.2020 ώρα 9:00π.μ.  Οι αγορεύσεις των μερών να καταχωρηθούν τουλάχιστον 3 μέρες προηγουμένως.  Η αγωγή θα οριστεί και πάλι αφού εκδοθεί απόφαση στην αίτηση.
 • 1462/16(αίτηση 11.3.2020) ορίζεται για απόδειξη 24.9.2020 ώρα 9:00π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης 3 μέρες προηγουμένως. 
 • 1334/17(κλήση 16.10.2019) ορίζεται για οδηγίες 18.9.2020 ώρα 9:00π.μ.  Επαναλαμβάνονται οι οδηγίες που είχαν δοθεί για αποκάλυψη εγγράφων.  Μέχρι τις 18.9.2020 να καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.
 • 117/18(κλήση 4.3.2020)  ορίζεται για οδηγίες 15.10.2020 ώρα 9:00π.μ.  Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο εντός 60 ημερών να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση με την οποία οι διάδικοι να αποκαλύπτουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και σχετίζονται με την υπόθεση.  Μια εβδομάδα πριν την ανωτέρω ημερομηνία να γίνει ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων.
 • 403/18 (κλήση 13.4.2020) ορίζεται για οδηγίες 16.10.2020 ώρα 9:00π.μ.  Οι διάδικοι να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση με την οποία να αποκαλύπτουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και σχετίζονται με την υπόθεση εντός 2 μηνών από σήμερα.  Μια εβδομάδα μετά να γίνει επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων.
 • 671/18 (αίτηση 20.12.2019) Η αίτηση ημερομηνίας 20.12.2020 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον του Καθ΄ ου όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος της διαδικασίας.
 • 796/18ορίζεται για ακρόαση 2.4.2021 ώρα 10:00π.μ..  Ο χρόνος εξέτασης και αντεξέτασης θα είναι ο καθορισμένος από τη νέα Δ.30.  Οι δηλώσεις των μαρτύρων να δίδονται στην άλλη πλευρά τουλάχιστον 3 εργάσιμες μέρες προηγουμένως οποιασδήποτε ημερομηνίας ακρόασης.
 • 1395/18(αίτηση 16.7.2020)  Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.
 • 569/19(αιτήσεις 18 και 24.10.2019)  Η αίτηση ημερ. 24.10.2019 ορίζεται για ακρόαση 13.10.2020 ώρα 9:00π.μ.  Οι αγορεύσεις να καταχωρηθούν στο Πρωτοκολλητείο τουλάχιστον 2 μέρες προηγουμένως.  Η αίτηση ημερ. 18.10.2019 θα προγραμματιστεί μετά την έκδοση απόφασης στην αίτηση ημερ. 24.10.2019.
 • 9/20(αίτηση 20.2.2020)  Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ΄ ων η αίτηση όπως θα υπολογιστούν στο τέλος της διαδικασίας.
 • Γ/Α 39/20ορίζεται για επίδοση 12.10.2020 ώρα 9:00π.μ.

 

 

Οι υπόλοιπες υποθέσεις θα γίνουν στην παρουσία των δικηγόρων