SIGNUP
  LOGIN

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ («Οργανισμός») καλεί σε συνεργασία δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία για όλες τις επαρχίες, μέσω του ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, σύμφωνα με τα συνημμένα Κριτήρια και Προϋποθέσεις διορισμού για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν ανάκτηση χρεών. 

Οι αιτήσεις θα τύχουν αξιολόγησης από τον Οργανισμό και θα καταρτιστεί κατάλογος ώστε για κάθε περίπτωση να επιλέγεται ένα δικηγορικό γραφείο με κλήρωση.  

Νοείται ότι αιτήσεις που δεν πληρούν τα επισυνημμένα Κριτήρια και Προϋποθέσεις δεν θα εξεταστούν.

Η περίοδος συνεργασίας με τους δικηγόρους που θα διοριστούν θα είναι για 5(πέντε) έτη με ισχύ από την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στον Οργανισμό είτε μέσω ταχυδρομείου Ταχ. Θυρ. 23928, 1687 Λευκωσία ή και ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την 12.4.2021 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ

 

 1. Επταετής συνεχής δικαστηριακή πείρα στον χειρισμό αστικών υποθέσεων εκ των οποίων η πενταετής να αφορά υποθέσεις που αφορούν ανάκτηση χρεών.  Σημειώνεται ότι η προσκόμιση σχετικού καταλόγου υποθέσεων με αριθμό της κάθε υπόθεσης και το αντίστοιχο Επαρχιακό Δικαστήριο, είναι προαπαιτούμενος για τεκμηρίωση της δικαστηριακής πείρας.
 2. Όσον αφορά τα δικηγορικά γραφεία, απαιτείται όπως τουλάχιστον ένας εκ των διευθυντών/μετόχων να πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
 3. Να διαθέτει ή και να εργάζεται σε κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο δικηγορικό γραφείο.
 4. Τα δικηγορικά γραφεία θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) δικηγόρους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου.
 5. Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους εσωκλειόμενους όρους συνεργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ . ………….   

Κύριοι,

 1. Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ («Οργανισμός») αποφάσισε να σας διορίσει ως Δικηγόρους του Οργανισμού προς το σκοπό όπως εμφανίζεστε ενώπιον Επαρχιακών Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για χειρισμό υποθέσεων που αφορούν ανάκτηση χρεών.
 2. Οι σχετικές υποθέσεις θα ανατίθενται στο γραφείο σας από τον Οργανισμό.
 3. Ο διορισμός σας που θα ισχύει για 5 (πέντε) χρόνια από την …………….,  τελεί υπό τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:
 4. Δεν θα αναλαμβάνετε υποθέσεις που αφορούν άτομα τα οποία έχετε ενεργή οικονομική εξάρτηση ή συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού.
 5. Η καταχώρηση και προώθηση των υποθέσεων στο δικαστήριο θα πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση.
 6. Θα επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην σύνταξη των σχετικών κλητήριων ή και άλλων διαδικασιών, ανάλογα με την κάθε περίπτωση όσο και στην παρουσίαση των υποθέσεων στο Δικαστήριο η οποία πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εσάς προσωπικά και να αποφεύγεται η ανάθεση των υποθέσεων σε άλλους Δικηγόρους ή συνεργάτες που δεν είναι μέλη του Γραφείου σας και να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια σ΄ ότι αφορά την διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού.
 7. Εφόσον ζητείται αναβολή εκ μέρους της άλλης πλευράς να μη συνηγορείτε εκτός κατόπιν συνεννόησης με τον Οργανισμό και εφόσον είναι απόλυτα δικαιολογημένη.  Αναβολή εκ μέρους σας δε θα ζητείται εκτός κατόπιν συνεννόησης μαζί μας και εφόσον είναι δικαιολογημένη επαρκώς.
 8. Οι οποιεσδήποτε επιδόσεις θα αποτελούν ευθύνη του Γραφείου σας.
 9. Θα φροντίζετε ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα το Προσωπικό του Οργανισμού εάν και εφόσον χρειάζεται να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο.  
 10. Θα είστε πρόθυμοι να προσφέρετε ανά πάσα στιγμή και όποτε σας ζητηθεί τις υπηρεσίες σας στον Οργανισμό και θα φροντίζετε για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και συνεργασία με την Διεύθυνση ή με τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο αρμόδιους Λειτουργούς του Οργανισμού.
 11. Θα φροντίζετε όπως γίνεται σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση του Οργανισμού σ΄ ότι αφορά την εξέλιξη κάθε υπόθεσης και να ενημερώνετε τον Οργανισμό με λεπτομέρεια για τυχόν υποδείξεις ή παρατηρήσεις του Δικαστηρίου ή για κενά που παρουσιάζονται ή που διαπιστώνετε στη Νομοθεσία ή/και στη μαρτυρία ή/και αλλού.
 12. Θα χειρίζεστε το ταχύτερο και με τη δέουσα προσοχή, τις διάφορες υποθέσεις του Οργανισμού που σας ανατίθενται, θα δίδετε προτεραιότητα σ΄ αυτές, θα παρακολουθείτε συνεχώς και στενά την εξέλιξη τους και θα ενημερώνετε τον Οργανισμό πλήρως και ανελλιπώς.
 13. Θα δηλώνετε αμέσως στον Οργανισμό οποιαδήποτε μεταβολή ως προς το εργασιακό ή νομικό καθεστώς εσάς ή και του Γραφείου σας ή και του συνεταιρισμού (σε περιπτώσεις συνεταιρισμών).
 14. Υποδεικνύεται ότι τα ακόλουθα θεωρούνται ως ασυμβίβαστα προς τα καθήκοντα σας και τυχόν παράβαση εκ μέρους σας θα συνεπάγεται άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών σας.
 15. Η ανάληψη υποθέσεων του Οργανισμού εναντίον νομικών προσώπων (εταιρειών), στις οποίες συμμετέχετε με οποιαδήποτε ιδιότητα (διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή γραμματέα και μετόχου) ή έχετε οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα.
 16. Η ανάληψη υποθέσεων του Οργανισμού από τις οποίες προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων.
 17. Η ανάληψη οποιονδήποτε υποθέσεων εναντίον του Οργανισμού.

 

 1. Οι πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλεται στον Οργανισμό για κάθε υπόθεση είναι οι ακόλουθες:
 2. Αντίγραφο του κλητήριου ή και άλλου εντύπου διαδικασίας που καταχωρείται στο Δικαστήριο με ημερομηνία καταχώρησης, ημερομηνία επίδοσης τούτου και ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης.
 3. Ημερομηνίες ακροάσεων και οποιεσδήποτε ημερομηνίες που αφορούν την υπόθεση.
 4. Τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου για κάθε υπόθεση.
 5. Οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την πληρέστερη ενημέρωση του Οργανισμού για την εξέλιξη της υπόθεσης.
 6. Πριν την εκδίκαση κάθε υπόθεσης θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον Οργανισμό για ενημέρωση και συντονισμό για τυχόν προβλήματα που ενδεχομένως να εγερθούν κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.
 7. Καμία υπόθεση ή και διαδικασία δεν θα αποσύρονται από το Δικαστήριο εκτός κατόπιν οδηγιών από τον Οργανισμό.
 8. Υποδεικνύεται ότι ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς το παρόν συμβόλαιο διορισμού σας, σε περίπτωση που κατά την κρίση του οι υπηρεσίας σας δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στα αναμενόμενα.
 9. Η αμοιβή σας θα καλύπτεσαι από τα εκάστοτε επιδικαζόμενα από το Δικαστήριο έξοδα για κάθε περίπτωση με έκπτωση 20%.
 10. Σε περίπτωση που το δικαστήριο δεν επιδικάσει έξοδα, η πληρωμή σας, θα βασιστεί στους σχετικούς κανονισμού για αμοιβές δικηγόρων σε δικαστηριακές υποθέσεις με έκπτωση 20%.
 11. Για την παροχή περισσότερων πληροφοριών και διευκρινήσεων παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την. κα. Σαλώμη Ρουσιά Τηλ. 22364691   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  
 12. Η παρούσα επιστολή σας αποστέλλεται εις διπλούν.  Εάν Αποδέχεσθε τον διορισμό σας ως δικηγόρου του Οργανισμού που σας προσφέρεται με τους πιο πάνω όρους παρακαλείσθε όπως επιστρέψετε το αντίγραφο συμπληρωμένο και υπογραμμένο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής.

Με τιμή

 

 

…………………….

Γενικός Διευθυντής

Αποδέχομαι στην προσφερόμενο διορισμό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας επιστολής.

 

Ημερομηνία ……………….                                                          Υπογραφή …………………………..