SIGNUP
  LOGIN

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό απαρχαιωμένων νομοθεσιών, είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του ΠΔΣ, αποβλέποντας στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, δεδομένου ότι οι βασικοί νόμοι θεσπίστηκαν επί Αγγλοκρατίας, και ως εκ τούτου, δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός των από τις καιρού εις καιρόν τροποποιήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπταν, δεν υπήρξε ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του αγγλικού δικαίου, πλην κάποιων τομέων όπως π.χ. του Οικογενειακού Δικαίου.

Ο εκσυγχρονισμός και η αναθεώρηση των αναχρονιστικών νόμων απαιτεί συγκροτημένο προγραμματισμό και συντονισμό με την εκτελεστική.

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι όποιες ενέργειες έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια ή δρομολογούνται για τον σκοπό αυτό στερούνται σχεδιασμού και εδράζονται κυρίως στην εκάστοτε ισχυρή ανάγκη, απαιτείται συλλογική προσπάθεια και συνέπεια.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης με επιστολή του προς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τεκμηριώνει την πιο πάνω ανάγκη και καταθέτει τεκμηριωμένη πρόταση για δημιουργία μίας μόνιμης Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού του Κυπριακού Δικαίου με παράλληλη ενίσχυση του ρόλου της/του Επιτρόπου Νομοθεσίας για να μπορεί να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο απαιτητικό έργο.

Επισημαίνεται ότι ανάλογος θεσμός λειτουργεί επιτυχώς και αποτελεσματικά στην Αγγλία (Law Commission).

Σύμφωνα με την εισήγηση του δρος Κληρίδη προς τον ΠτΔ, η Επιτροπή αυτή, θα είναι μόνιμη και θα μπορεί μέσω του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας να στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό, (με την ανάλογη ενίσχυση του Γραφείου της Επιτρόπου), με τη δυνατότητα να αναθέτει την εκπόνηση έρευνας και εισηγήσεων σε τρίτους ανάλογα με τη θεματολογία. Το δε προσωπικό του Γραφείο Επιτρόπου θα πρέπει να ενισχυθεί από επαγγελματίες drafters, και με τη σωστή καθοδήγηση, θα μπορεί να, επεξεργάζονται στη βάση εκθέσεων/ μελετών, συγκεκριμένα νομοσχέδια.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Νομικών Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων στην Κύπρο, τον Πρόεδρο του ΠΔΣ, τη Δικαστική Εξουσία μέσω κάποιου πρώην Ανώτερου Δικαστικού, τη Νομική Υπηρεσία, μέσω π.χ. πρώην Γενικού Εισαγγελέα καθώς και την Επίτροπο Νομοθεσίας που μπορεί θα προεδρεύει λόγω αρμοδιότητας. Αντί δηλαδή κάθε φορά να αναζητά η Επίτροπος τα άτομα για να συγκροτήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή για ένα θέμα, να υπάρχει μία μόνιμη επιτροπή υποστηρικτική προς το έργο της Επιτρόπου με επαγγελματίες.

Στην πρόκληση της ανταπόκρισης απηρχαιωμένων νόμων στα σύγχρονα δεδομένα, θεωρούμε ότι ο ΠΔΣ μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, αλλά και καθοδηγητικό, για τη δημιουργία της υπό αναφορά μόνιμης Επιτροπής συμπληρωματικής προς το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Για την επιτυχία του έργου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενισχυθεί το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας σε σχέση με τον προϋπολογισμό και το ανθρώπινο δυναμικό του.

Προκειμένου να υπάρξει άμεσος συντονισμός ενεργειών και να διαμορφωθεί το ανάλογο στρατηγικό πλάνο, έχουμε ζητήσει από τον ΠτΔ να προγραμματιστεί το συντομότερο δυνατό κοινή συνάντηση των συμβαλλόμενων μερών υπό την παρουσία του, για να συζητηθεί το θέμα συνολικά και διεξοδικά.