+357 22 873300
  SIGNUP
  LOGIN

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα Δικηγορικά Γραφεία ΝΕΟΦΥΤΟΥ & ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΕΠΕ (Λευκωσία, Αμμόχωστος, Λάρνακα, Λεμεσός), επιθυμούν όπως προσλάβουν για μακροχρόνια συνεργασία, Δικηγόρο στο Δικαστηριακό Τμήμα με έδρα τη Λευκωσία, οδός Μετοχίου 49, 3ος όροφος, 1101, Λευκωσία, με τουλάχιστον πενταετή πείρα στο χειρισμό Δικαστηριακών υποθέσεων ενώπιον Ανωτάτου, Διοικητικού και Επαρχιακών Δικαστηρίων ανά το Παγκύπριο (αιτητές με λιγότερα χρόνια πείρας θα ληφθούν υπόψιν εφόσον πληρούνται όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα προσόντα) και τη σύνταξη δικογράφων, γνωματεύσεων και αιτήσεων στους τομείς του Εργατικού, Διοικητικού, Οικογενειακού, Αστικού, Ποινικού, Ναυτικού Πτωχευτικού Δικαίου, και Ενοικιοστασίου, καθώς και με άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γνώση επιπρόσθετων γλωσσών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν), καθώς επίσης και άριστη γνώση χρήσης ηλ. υπολογιστών.

 

Τα καθήκοντα της θέσης είναι τα ακόλουθα:

§ Χειρισμός δικαστηριακών και εξωδικαστηριακών υποθέσεων υπό επίβλεψη ανώτερου δικηγόρου.

§ Σύνταξη και επιθεώρηση εναρκτήριων δικογράφων, εκθέσεων υπεράσπισης, ένστασης, αγορεύσεων, περιγραμμάτων έφεσης κτλ.

§ Εμφάνιση σε επαρχιακά δικαστήρια για οδηγίες, ακροάσεις κτλ.

§ Σύνταξη και επιθεώρηση εμπορικών συμφωνιών και άλλων συμβάσεων.

§ Σύνταξη γνωμοδοτήσεων για διάφορα θέματα.

§ Επικοινωνία και συνάντηση με πελάτες, αντιδίκους και συναδέλφους στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

§ Επικοινωνία με τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 § Διεξαγωγή νομικής έρευνας και χρήση νομικών εργαλείων όπως Leginet, Cylaw, Lexis-Nexis,Westlawκαι νομικών βιβλίων.

 §  Γνώση των κανόνων δεοντολογίας του δικηγορικού επαγγέλματος και τήρηση τους στα πλαίσια εκπλήρωσης των καθηκόντων του.

 §  Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν στα πλαίσια των καθηκόντων του Δικαστηριακού Τμήματος.

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ισχυρή αίσθηση της δέσμευσης και της ευθύνης, έχοντας την ικανότητα να εργάζεται με αφοσίωση και συστηματικά κάτω υπό πίεση χρονοδιαγραμμάτων.

 

 

Απαιτούμενα προσόντα:

1)    Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημίου με βαθμό λίαν καλώς (ή 2:1) και άνω

2)    Ισχυρή επιθυμία για μάθηση και έρευνα επί νομοθεσίας και νομολογίας στο Leginet, Cylaw, Lexis-Nexis, WestLaw, Annual Practice, Halsbury’s Laws of England, Atkin’s Court Forms, κλπ., και εκτός ωρών εργασίας, για προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη,

3)    Θετική αντιμετώπιση και ικανότητα στον ταυτόχρονο χειρισμό και στην επίλυση πολλαπλών και σύνθετων προβλημάτων κάτω από μεγάλη πίεση του χρόνου,

4)    Ικανότητα προσαρμογής , επικοινωνίας και συνεργασίας με δικαστηριακή ομάδα εργασίας καθώς και ταυτόχρονη συνεργασία με άλλα τμήματα (εταιρικό τμήμα, γραμματεία, λογιστήριο, κλπ.), κατά το δοκούν και όταν και εφόσον αυτό απαιτηθεί μέσα στα πλαίσια διεκπεραίωσης των δικαστηριακών καθηκόντων,

5)    Επαρκής ταχύτητα για ταυτόχρονη διεκπεραίωση οιονδήποτε εργασιών εντός και εκτός του γραφείου ή και εμφανίσεων ενώπιον των Δικαστηρίων

6)    Προθυμία για συμμετοχή σε επιμορφωτικά μαθήματα ή σεμινάρια στα πλαίσια συνεχούς εμπλουτισμού των γνώσεων με σκοπό τον αρτιότερο και πληρέστερο χειρισμό υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων

7)    Εξοικείωση με το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

8)    Ακεραιότητα χαρακτήρα, δυναμισμός, ενθουσιασμός, ενεργητικότητα, ευθιξία, αυτοπειθαρχία, εμπιστευτικότητα, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, ευθυκρισία

9)    Πείρα στη σύντσξη εταιρικών εγγράφων , εντύπων του Εφόρου Εταιρειών και διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών και ακροάσεων που αφορούν εταιρικά θέματα.

10)Πείρα στη σύνταξη Συμφωνιών εμπορικής και εταιρικής φύσεως.

 

Επιπρόσθετα Προσόντα:

1)    Κατοχή του Ακαδημαϊκού Προσόντος LL.M.

2)    Κατοχή του Επαγγελματικού προσόντος Barrister-At-Law(κατοχή άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος στην Αγγλία/Ουαλία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

3)    Δικηγόρος Ελλάδος (κατοχή άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

 

Προσφέρεται Συμβόλαιο, μισθός (περιλαμβανομένου και 13ου μισθού), ωφελήματα, ανάλογα με πείρα και προσόντα , εξαίρετο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξειδίκευσης και ανέλιξης.

 

Θα εξεταστούν μόνο οι αιτήσεις που πληρούν όλα τα πιο πάνω προσόντα. Κάθε αίτηση, με το βιογραφικό σημείωμα, θα τυγχάνει απόλυτης εμπιστευτικότητας.

 

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε προφορική και γραπτή εξέταση-δοκίμιο σε νομολογία ή και σε νομοθεσία.

 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε αντίγραφο της ετήσιας άδειας δικηγόρου για το 2016 καθώς επίσης και το βιογραφικό σας με τις ακόλουθες κατ ελάχιστο πληροφορίες 1) Ημερομηνία Γεννήσεως, 2) Διεύθυνση Διαμονής, 3) Όνομα Λυκείου, Βαθμός στο Απολυτήριο και Κλάδος, 4) Όνομα Παντεπιστημίου/ων, Βαθμός, Μαθήματα και Κλάδος Σπουδών, 5) Γενικός Βαθμός στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου ανά μάθημα και δήλωση εάν τα μαθήματα τα πέρασε με την πρώτη, ή εάν υποβλήθηκε σε επανεξέταση, 6) Εργασιακή πείρα, 7) Δημοσιεύσεις, ή μελέτες εάν υπάρχουν, 8) τουλάχιστον 3 επιστολές από Καθηγητές ή και εργοδότες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή επικοινωνήστε με το Χρίστο Α. Νεοφύτου στο 99-321666.