ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΔΥ)

Βάσει των προνοιών του άρθρου 25 του Νόμου 196 (Ι)/2012 και τηρούμενων των διατάξεων της Οδηγίας του Π.Δ.Σ για τις εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών ως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί, σας υπενθυμίζεται η υποχρέωση σας για εγγραφή των Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ) στο μητρώο που διατηρεί ο Π.Δ.Σ

Δικαιούχο πρόσωπο, δεν δύναται να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες, δεν θα λάβει αριθμό και δεν θα περιλαμβάνεται στο Μητρώο το οποίο θα αναρτάται στις ιστοσελίδες του Π.Δ.Σ εκτός εάν προηγουμένως αποστείλει όλα τα στοιχεία, έντυπα, έγγραφα, πληροφορίες τις οποίες έχει καθορίσει με Ανακοίνωση της ο Π.Δ.Σ.

RSS for news

IMI