SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. στις 25.05.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

 • 3554/10(αίτηση 22.10.2020)  Η αίτηση παραμένει για τελευταία φορά με σκοπό να καθορίσουν οι Ενάγοντες τη θέση τους για το κατά πόσο στην παρούσα υπόθεση είναι απαραίτητη η συγκατάθεση εκ μέρους του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών την 1.7.2021.
 • 564/14Εκδίδεται διάταγμα τροποποίησης της Έκθεσης Απαίτησης ως οι παρ. Α με όλες τις υποπαραγράφους της, Β με την υποπαράγραφο της και Γ με τις υποπαραγράφους της.  Τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος και στην περίπτωση που θα καταχωρηθεί Υπεράσπιση στην Τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης αυτό να γίνει εντός περαιτέρω 30 ημερών.  Τα έξοδα της παρούσας αίτησης να είναι στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγομένων.  Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 15.9.2021.
 • Γ/Α 58/18Η απόφαση επιφυλάσσεται.  Οι διάδικοι θα ειδοποιηθούν από το Πρωτοκολλητείο για την ημερομηνία στην οποία θα δοθεί η απόφαση.
 • 1035/19 (αίτηση 18.2.2020) Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων 1-7 όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος της δίκης.  Οι οποιοιδήποτε ισχυρισμοί προβάλλονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα των δικηγόρων δεν μπορούν να εξεταστούν από το Δικαστήριο στο παρόν στάδιο και χωρίς οτιδήποτε ενώπιον του.
 • 9/20παραμένει με ίδιες οδηγίες, δηλαδή με σκοπό να καταχωρήσουν οι Ενάγοντες ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να καθορίσουν τη θέση τους σε σχέση με τον Εναγόμενο 2 ο οποίος απεβίωσε, στις 2.7.2021.
 • Πτώχευση Αρ. 14/20Η απόφαση επιφυλάσσεται.  Οι διάδικοι θα ειδοποιηθούν από το Πρωτοκολλητείο για την ημερομηνία στην οποία θα δοθεί η απόφαση.
 • 80/20(κλήσεις 9.3.21 και 17.3.21)  Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων.  Ένορκη δήλωση αποκάλυψης να καταχωρηθεί από τις δύο πλευρές εντός 40 ημερών από σήμερα και εντός περαιτέρω 40 ημερών να διευθετηθεί μεταξύ των δικηγόρων των διαδίκων και η επιθεώρηση των εγγράφων.  Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 14.9.2021.
 • 81/20(κλήσεις 9.3.21 και 17.3.21)  Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων.  Ένορκη δήλωση αποκάλυψης να καταχωρηθεί από τις δύο πλευρές εντός 40 ημερών από σήμερα και εντός περαιτέρω 40 ημερών να διευθετηθεί μεταξύ των δικηγόρων των διαδίκων και η επιθεώρηση των εγγράφων.  Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 14.9.2021.
 • 82/20(κλήσεις 9.3.21 και 17.3.21)  Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων.  Ένορκη δήλωση αποκάλυψης να καταχωρηθεί από τις δύο πλευρές εντός 40 ημερών από σήμερα και εντός περαιτέρω 40 ημερών να διευθετηθεί μεταξύ των δικηγόρων των διαδίκων και η επιθεώρηση των εγγράφων.  Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 14.9.2021.
 • 515/20 Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ένορκης αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων.  Ένορκη δήλωση αποκάλυψης των εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της κάθε πλευράς να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών από σήμερα και εντός περαιτέρω 40 ημερών να γίνει η ανταλλαγή τους.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13.9.2021.
 • 609/20(αίτηση 24.3.2021) ορίζεται για ακρόαση 25.6.2021 ώρα 9:30π.μ. με γραπτές αγορεύσεις.
 • 891/20ορίζεται για ακρόαση 16.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 178/21(αίτηση 19.5.2021) Εκδίδεται διάταγμα όπως οι παράγραφοι Α και Β και η επίδοση θα γίνει μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοείται από τη σύμβαση της Χάγης, Γ, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν εμφάνιση εντός 30 ημερών από την επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος και Δ.