SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. και της κας Λ. Μάρκου, Α.Ε.Δ. (τις οποίες έχει επιληφθεί η κα Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ.) στις 26.5.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ρ. ΛΙΜΝΑΤΙΤΟΥ, Π.Ε.Δ.:

 

 • 826/14Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων 3 όπως οι παρ. Α-Ξ του πρακτικού το οποίο έχουν αποστείλει οι δικηγόροι και έχει σημειωθεί ως Τεκμήριο Α.
 • 1657/16ορίζεται για ακρόαση 17.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 714/17(κλήση 24.2.21) ορίζεται για οδηγίες 7.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί παράρτημα εκ μέρους των Εναγομένων.
 • 1177/17ορίζεται για ακρόαση 17.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 227/20ορίζεται για οδηγίες 8.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των Εναγομένων.
 • 131/21(αίτηση 22.4.21) ορίζεται για οδηγίες 7.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης.
 • ΠΣΑ Αρ. 2/21Εκδίδεται διάταγμα όπως η παρ. Α της αίτησης.
 • ΠΣΑ Αρ. 3/21Εκδίδεται διάταγμα όπως η παρ. Α της αίτησης.

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Λ. ΜΑΡΚΟΥ, Α.Ε.Δ.:

 

 • 3381/09(αίτηση 14.4.21) Εκδίδεται διάταγμα ως οι παρ. α, β και γ της αίτησης.
 • Γ/Α 295/11(αίτηση 14.4.21) Εκδίδεται διάταγμα όπως η αίτηση.
 • 1613/14ορίζεται για ακρόαση 18.10.2021 ώρα 11:00π.μ. για Εναγόμενο 1.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 2262/14ορίζεται για ακρόαση 13.10.2021 ώρα 11:00π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 81/15ορίζεται για οδηγίες 25.6.2021  ώρα 9:30π.μ.
 • 1107/15ορίζεται για ακρόαση 14.10.2021 ώρα 11:00π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.
 • 281/16ορίζεται για ακρόαση 15.10.2021 ώρα 11:00π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγομένων.
 • 683/16ορίζεται για ακρόαση 14.10.2021 ώρα 11:00π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.
 • 1037/16ορίζεται για ακρόαση 19.10.2021 ώρα 11:00π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 1159/16ορίζεται για ακρόαση 20.10.2021 ώρα 11:00π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 394/18ορίζεται για οδηγίες 5.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους του Εναγομένου.
 • 469/19(αίτηση 27.8.20) ορίζεται για ακρόαση 20.9.2021 ώρα 9:30π.μ.  Τα εντάλματα σύλληψης των Καθ΄ ων η αίτηση παραμένουν μέχρι τότε ανεκτέλεστα.
 • 863/19παραμένει με τις ίδιες οδηγίες 7.7.2021.
 • 1197/19(αίτηση 20.5.21) Εκδίδεται διάταγμα όπως η παρ. Α της αίτησης.
 • 1335/19ορίζεται για οδηγίες 9.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης.
 • Αίτηση Εταιρείας 38/20ορίζεται για επίδοση 29.6.2021.
 • Αίτηση Εταιρείας 42/20ορίζεται για επίδοση 29.6.2021.
 • Αίτηση Εταιρείας 43/20ορίζεται για επίδοση 29.6.2021.
 • Αίτηση Εταιρείας 44/20ορίζεται για επίδοση 29.6.2021.
 • Αίτηση Εταιρείας 45/20ορίζεται για επίδοση 29.6.2021.
 • Αίτηση Εταιρείας 46/20ορίζεται για επίδοση 29.6.2021.
 • Αίτηση Εταιρείας 47/20ορίζεται για επίδοση 29.6.2021.
 • Αίτηση Εταιρείας 48/20ορίζεται για επίδοση 29.6.2021.
 • Αίτηση Εταιρείας 49/20ορίζεται για επίδοση 29.6.2021.
 • 169/20(αίτηση 21.5.20) ορίζεται για απόδειξη για τελευταία φορά 24.6.2021 εκτός αν μέχρι τότε καταχωρηθεί σημείωμα εμφάνισης εκ μέρους δικηγόρων για τον Εναγόμενο.
 • Γ/Α 247/20  Τόσο η αίτηση όσο και το διάταγμα ημερ. 14.12.2020 παραμένουν για επίδοση στις 28.6.2021.  Το διάταγμα παραμένει σε ισχύ.
 • 376/20(κλήση 18.3.21) ορίζεται για οδηγίες 29.6.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί παράρτημα εκ μέρους των Εναγομένων.
 • 700/20(αίτηση 3.12.20) ορίζεται για τελευταία φορά για απόδειξη  23.6.2021 εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης 5 μέρες προηγουμένως.
 • 915/20(αίτηση 21.12.20)  Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών.
 • 1055/20(αίτηση 24.2.21) Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ΄ ων η αίτηση όπως αυτά θα υπολογιστούν στο τέλος της διαδικασίας.
 • 1100/20(αίτηση 21.12.20)  Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών.
 • 1120/20(αίτηση 21.12.20)  Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών.
 • 1187/20(αίτηση 21.12.20)  Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών όπως αυτά θα υπολογιστούν στο τέλος.
 • 1305/20(κλήσεις 18.3.21, 22.3.21 και 26.4.21)  Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ένορκης αποκάλυψης εγγράφων και επιθεώρησης τους.  Κάθε πλευρά να καταχωρίσει εντός 30 ημερών από σήμερα ένορκη δήλωση αποκάλυψης και εντός περαιτέρω 30 ημερών θα πρέπει να διευθετηθεί μεταξύ των δικηγόρων των διαδίκων η επιθεώρηση τους.  Η αγωγή παραμένει για οδηγίες 15.9.2021.
 • 1390/20(κλήση 18.3.21) ορίζεται για οδηγίες 23.6.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί παράρτημα εκ μέρους της Εναγομένης.
 • 20/21(κλήσεις 18.3.21 και 23.4.21) Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ένορκης αποκάλυψης εγγράφων και επιθεώρησης τους.  Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων να καταχωρηθεί και από τις δύο πλευρές εντός 30 ημερών από σήμερα και εντός περαιτέρω 30 ημερών να γίνει διευθέτηση μεταξύ των δικηγόρων των διαδίκων για επιθεώρηση τους.  Η αγωγή παραμένει για οδηγίες 17.9.2021.
 • 85/21(αίτηση 22.4.21) ορίζεται για οδηγίες 8.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης.
 • 110/21(αίτηση 22.4.21) ορίζεται για οδηγίες 5.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης.
 • 127/21(αίτηση 13.4.21) ορίζεται για οδηγίες 5.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης.
 • 182/21(αίτηση 22.4.21) ορίζεται για οδηγίες 8.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης.