SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 21/5/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

 

 

881/16

Οδηγίες 6/10/20 η ώρα 9:00.  Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από κάθε πλευρά, να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα.

 

332/17

Οδηγίες 6/10/20 η ώρα 9:00 για σκοπούς συμβιβασμού.

 

51/19

Οδηγίες 11/6/20 η ώρα 9:00 για προγραμματισμό της Ακρόασης.

 

Παραπομπή αρ. 3/16

Οδηγίες 29/6/20 η ώρα 9:00.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 25 ημερών από σήμερα.

 

1972/14

Ακρόαση 8/12/20 η ώρα 11:00.

 

142/15

Ακρόαση 8/12/20 η ώρα 11:00 για Εναγόμενο 3.

 

182/15

Ακρόαση 10/12/20 η ώρα 11:00 για Εναγόμενους 1 και 2.

 

 

283/15

Ακρόαση 2/12/20 η ώρα 11:00.

 

2712/13

Οδηγίες 6/10/20 η ώρα 9:00 για σκοπούς συμβιβασμού.

 

672/14

Ακρόαση 8/12/20 η ώρα 11:00 για Εναγόμενο 5.

 

841/14

Οδηγίες 6/10/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς συμβιβασμού.

 

 

 

Οι πιο πάνω προθεσμίες να αρχίσουν να προσμετρούν μετά την κατάργηση του Διαδικαστικού Κανονισμού με τον οποίον αναστέλλονται οι χρονικές προθεσμίες (Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020)

 

Για όλες τις υποθέσεις καμία διαταγή για έξοδα εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.