SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 22/5/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

 

 

1033/14 – Αιτήσεις ημερ. 6/4/15 και 21/5/15

Οι αιτήσεις ορίζονται στις 25/6/20 η ώρα 9:00 για σκοπούς συμβιβασμού.

 

412/12

Οδηγίες 25/06/20 η ώρα 9:00.  Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από κάθε πλευρά να καταχωρηθεί εντός 20 ημερών από σήμερα.

 

2311/15

Ακρόαση 15/12/20 η ώρα 11:00.

 

1701/14

Ακρόαση 2/12/20 η ώρα 11:00 για Εναγόμενο 2.

 

2963/13

Οδηγίες 25/06/20 η ώρα 9:00 για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

883/14

Ακρόαση 24/11/20 η ώρα 11:00.

 

142/15

Απόδειξη 10/6/20 η ώρα 9:00 για τους Εναγόμενους 1 και 2.

 

Οι πιο πάνω προθεσμίες να αρχίσουν να προσμετρούν μετά την κατάργηση του Διαδικαστικού Κανονισμού με τον οποίον αναστέλλονται οι χρονικές προθεσμίες (Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020)

 

Για όλες τις υποθέσεις καμία διαταγή για έξοδα εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.