SIGNUP
  LOGIN

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Οι αγωγές οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Δ. Σωκράτους, Π.Ε.Δ. στις 28.5.2020,  ορίζονται ως ακολούθως:

 

 • 3521/13ορίζεται για οδηγίες 9.10.2020 ώρα 9:00π.μ. 
 • 4094/12ορίζεται για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης 13.10.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 59/18ορίζεται για οδηγίες  13.10.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 3168/13ορίζεται για οδηγίες 11.11.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 834/17ορίζεται για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης 11.11.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 36/15ορίζεται για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης 21.10.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 1946/13ορίζεται για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης 13.10.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 569/19(αιτήσεις 18.10.19 και 24.10.19) και οι δύο αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες 17.6.2020 ώρα 9:00π.μ. με τις ίδιες οδηγίες ως το πρακτικό ημερομηνίας 13.3.2020.
 • 3517/12ορίζεται για προγραμματισμό 10.6.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 3767/13ορίζεται για οδηγίες 9.10.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 1780/14 κ.α. (αίτηση 7.11.2019)ορίζεται για προγραμματισμό 10.6.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 203/18  Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.
 • 423/19  Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.
 • 425/19  Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.
 • 2016/14 ορίζεται για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης 13.10.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 2017/14ορίζεται για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης 13.10.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 1394/09(αίτηση 16.1.2020) ορίζεται για οδηγίες 17.6.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 2428/13ορίζεται για οδηγίες 13.10.2020 ώρα 9:00π.μ.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση αποκάλυψης εκ μέρους των Εναγόντων
 • 1372/17ορίζεται για οδηγίες 15.10.2020 ώρα 9:00π.μ. με τις ίδιες οδηγίες ως είχαν δοθεί στις 29.1.2020.
 • 2528/13ορίζεται για οδηγίες για όλους τους Εναγόμενους 9.10.2020 ώρα 9:00π.μ.
 • 829/14ορίζεται για απόδειξη για Εναγόμενο 1 17.6.2020 ώρα 9:00π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης μέχρι 13.6.2020.  Οι δικηγόροι του Εναγόμενου 1 να τον ειδοποιήσουν για την πρόθεση τους να αποσυρθούν.  Επίσης ορίζεται για οδηγίες για Εναγόμενο 2, 17.6.2020 ώρα 9:00π.μ.

 

Την υπόθεση ΠΣΑ 29/19 θα της επιληφθεί η κα Μάρκου, Α.Ε.Δ. στην παρουσία των δικηγόρων

 

Η Αίτηση/Έφεση 305/17 η οποία ήταν ορισμένη στις 27.5.2020 ορίζεται για οδηγίες 14.7.2020 ώρα 9:00π.μ.  Τυχόν αίτηση να καταχωρηθεί στο μεταξύ και να οριστεί κατά την ως άνω ημερομηνία