SIGNUP
  LOGIN

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 10/6/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

 

 

3782/13

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, για να αποσαφηνιστεί το ζήτημα της εκπροσώπησης των Εναγόντων και για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

2133/14

Ακρόαση 24/2/21 η ώρα 11:00.

 

62/15

Ακρόαση 24/2/21 η ώρα 11:00.

 

1541/12 – Αίτηση ημερ. 18/1/13

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες 22/6/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

3863/12

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς συμβιβασμού / προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

3841/12

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς συμβιβασμού / προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

3691/12

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

 

1612/12 – Αίτηση ημερ. 28/12/12

Οδηγίες η αίτηση 22/6/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

1511/13

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς συμβιβασμού / προγραμματισμού της Ακρόασης (για Εναγόμενο 3 και Απόδειξη για Εναγόμενους 1 και 2).

 

1501/15

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

1763/15

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

2751/15

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς αποκάλυψης εγγράφων, παροχής λεπτομερειών κλπ και για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

803/17

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

872/18

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

653/19 – Αίτηση ημερ. 19/9/19

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη 10/7/20 η ώρα 9:00 (εναντίον του Εναγόμενου 1).

 

Παραπομπή 22/13

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00 για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

1322/10 – Αίτηση ημερ. 10/2/14

Οδηγίες η αίτηση 22/6/20 η ώρα 9:00 για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης. 

 

 

982/12 – Αίτηση ημερ. 1/11/12

Οδηγίες η αίτηση 22/6/20 η ώρα 9:00 για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης. 

 

1393/12

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, παράδοση αντιγράφων των αποκαλυφθέντων εγγράφων, από κάθε πλευρά, να διενεργηθεί μέχρι τότε.

 

1493/12

Οδηγίες 10/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης. 

 

142/15 – Αίτηση ημερ. 12/5/20

Η αίτηση επαναορίζεται για Απόδειξη εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 την 30/6/20 η ώρα 9:00.

 

 

Για όλες τις υποθέσεις καμία διαταγή για έξοδα εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.