SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 8/7/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

 

 

1603/16

Οδηγίες η Αγωγή 22/10/20 η ώρα 9:00, ημερομηνία κατά την οποία είναι ορισμένη η αίτηση συνένωσης ημερ. 3/7/20.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από κάθε πλευρά εντός 60 ημερών από σήμερα.

 

10/20 – Αίτηση ημερ. 9/3/20

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη 21/9/20 η ώρα 9:00, εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι 16/9/20.

 

1282/19 – Αίτηση ημερ. 9/3/20

Η αίτηση απορίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων Αιτητών και σε βάρος των Εναγομένων 1 έως 4 Καθ΄ ων η Αίτηση, ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο, πλην της σημερινής εμφάνισης.

 

1191/19 – Αίτηση ημερ. 9/3/20

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη 21/9/20 η ώρα 9:00, εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι 16/9/20.

 

 

 

Για όλες τις υποθέσεις καμία διαταγή για έξοδα εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.