SIGNUP
  LOGIN
  1. ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Α. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 21/12/20

 

Αρ. Αγωγής:

Ορίζεται:

1248/01

Παραμένει για χειρισμό (οδηγίες) στις 18.12.20, 9 π.μ. ενώπιον του Δικαστηρίου. Να προσέλθουν οι συνήγοροι.

 

6671/09

 

Εκκρεμούν δύο αιτήσεις ημερ. 21.10.20. Θα εκδοθεί από το Δικαστήριο στις 21.12.20, 9 π.μ., Διάταγμα για άδεια εκτέλεσης της απόφασης ημερ. 15.12.10 για 12 χρόνια από 15.12.20, χωρίς έξοδα. Θα εκδοθεί επίσης Διάταγμα ανανέωσης του ΜΕΜΟ ΕΒ19/2011 ως το αιτητικό Α της αίτησης, χωρίς έξοδα. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών στο Δικαστήριο.

 

9308/10

Η αίτηση ημερ. 13.11.20 για ανανέωση του ΜΕΜΟ ΕΒ80/11 Λ/σιας, θα απορριφθεί στις 21.12.20, 9 π.μ., καθ’ότι το Επαρχ. Κτηματολογικό Γραφείο Λ/σιας έχει αποστείλει στο Δικαστήριο Ειδοποίηση στις 11.12.20 με την οποία δηλωνει ότι το συγκεκριμένο ΜΕΜΟ «ακυρώθηκε στις 12.2.20 σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ VIAτου N.9/65, άρθρο 44ΑΑ, 44ΙΒ». Δεν θα επιδικασθούν έξοδα.

 

3231/12

Είναι ορισμένη στις 21.12.20, 11 π.μ. για ακρόαση. Εάν υπάρχει αίτημα αναβολής να ενημερωθεί το Δικαστήριο το αργότερο μέχρι 21.12.20, 9 π.μ. και να  προσέλθουν αμφότερες οι πλευρές για προγραμματισμό στο Δικαστήριο.

 

7045/13

 

Είναι δεύτερη σε σειρά στο σημερινό πρόγραμμα του Δικαστηρίου (21.12.20, 11 π.μ.). Να είναι σε ετοιμότητα οι συνήγοροι μέχρι τις 10 π.μ..

 

3957/14

Είναι τρίτη σε σειρά στο σημερινό πρόγραμμα του Δικαστηρίου (21.12.20). Να είναι σε ετοιμότητα οι συνήγοροι μέχρι τις 10 π.μ..

 

4677/15

 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση στις 10.5.21, 11 π.μ.

 

6783/15

 

 Δεν προκύπτει από το φάκελο να υπολείπεται οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία να χρειάζονται οδηγίες του Δικαστηρίου. Αν οι συνήγοροι των διαδίκων έχουν οποιοδήποτε αίτημα, να ενημερώσουν το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 21.12.20, 9 π.μ.

 

5116/16

Εξακολουθεί να μην υπάρχει στο φάκελο καταχωρημένος Ονομαστικός Κατάλογος Μαρτύρων και Σϋνοψη Μαρτυρίας Εναγομένου αρ. 3. Παρατείνεται τελευταία φορά η προθεσμία μέχρι 21.1.21. (Έχει παραληφθεί και το αίτημα αναβολής από πλευράς Εναγομένων 1 και 2). Επαναορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 19.3.21, 11 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία όχι εναντίον Εναγόντων.

 

6090/16

 

Δεν φαίνεται να τηρήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου όπως δημοσιεύθηκαν στον Πίνακα στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ για τις 18.6.20. Εξακολουθούν να εκκρεμούν όλες οι ενέργειες που είχαν προδιαγραφεί. Δεν καταχωρήθηκε Ε/Δ αποκάλυψης από Ενάγοντες. Δεν καταχωρήθηκε ένορκη γραπτή μαρτυρία Εναγόντων, με επακόλουθο να μην έγινε καμία αντίστοιχη καταχώριση ένορκης μαρτυρία. Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά από τους Ενάγοντες για το λόγο της μη συμμόρφωσης, αλλιώς η αγωγή θα υπόκειται σε απόρριψη εφόσον είναι ταχείας εκδίκασης (κάτω των €500), το αργότερο μέχρι 21.12.20, 9 π.μ.

 

180/17

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 21.12.20, 9 π.μ. Εντοπίζω Ειδοποίηση Ένστασης στο φάκελο, καταχωρηθείσα στις 22.10.20, της οποίας όμως ο τίτλος δεν συνάδει με τον τίτλο της αγωγής. Αφορά σε άλλους διάδικους.

 

2175/18

 

Παραμένει για έλεγχο του Ε/Σ κατά του Εναγομένου αρ. 4 στις 21.12.20, 9 π.μ.

 

723/19

 

Στο φάκελο του Δικαστηρίου εξακολουθεί να φαίνεται καταχωρημένη μόνο η Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων Ενάγουσας. Να ελέγξουν με το Πρωτοκολλητείο οι Εναγόμενοι. Δίδω οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώριση Ονομαστικού Καταλόγου μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι 1.2.21 και ορίζω την υπόθεση για ακρόαση στις 3.6.21, 11 π.μ.

 

1278/19

 

Παραμένει για οδηγίες ενώπιον του Δικαστηρίου στις 21.12.20, 9꞉30 π.μ. Να προσέλθουν οι διάδικοι / συνήγοροι.

 

2245/19

 

Παραμένει για απόδειξη στις 21.12.20, 9 π.μ. Να προσκομίσουν οι Αιτητές Ε/Δ για απόδειξη των γεγονότων.

 

3797/19

 

Κατόπιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων αμφότερων των διαδίκων ημερ.17.12.20, με τα οποία δηλώνεται εκ συμφώνου απόφαση ως το αιτητικό «Α», της αίτησης ημερ. 16.10.20, με έξοδα υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων για το συμφωνηθέν ποσό των €150, συν €16,50σ έξοδα επίδοσης, συν ΦΠΑ, το Δικαστήριο θα προχωρήσει στις 21.12.20, 9 π.μ. να εκδώσει απόφαση ως ανωτέρω και δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο Δικαστήριο.

  

4063/19

 

Η Ε/Υ καταχωρίστηκε στις 16.12.20. Η αίτηση  ημερ. 27.5.20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων και εναντίον Εναγομένων 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, €405 συν ΦΠΑ συν €16,50σ έξοδα επίδοσης, πληρωτέα στο τέλος της δίκης.

 

508/20

 

Εντοπίστηκε η Ε/Υ, η οποία είχε καταχωρηθεί από 6.11.20. Η αίτηση  ημερ. 28.5.20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων και εναντίον Εναγομένων 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, €405 συν ΦΠΑ συν €16,50σ έξοδα επίδοσης, πληρωτέα στο τέλος της δίκης.

 

761/20

Εξακολουθεί να μην υπάρχει καταχωρημένη Ε/Υ. Παραμένει για απόδειξη στις 21.12.20, 9 π.μ.

 

793/20

Εξακολουθεί να μην υπάρχει καταχωρημένη Ε/Υ. Παραμένει για απόδειξη στις 21.12.20, 9 π.μ. (Σημειώνεται ότι έχει παραληφθεί το ηλεκτρονικό μήνυμα της κας Φ. Χατζηιωάννου ημερ. 18.12.20 για πρόθεση καταχώρησης Ε/Υ στις 21.12.20.)

 

2181/20

 

Ορίζεται για απόδειξη στις 5.2.21, 9 π.μ.

Ε/Υ μέχρι 1.2.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτήτριας.

 

2353/20

 

Ορίζεται για απόδειξη στις 5.2.21, 9 π.μ.

Ε/Υ μέχρι 1.2.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτήτριας.

 

 

 

 

  1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΣ ΤΑΛΑΡΙΔΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 21/12/20

 

Αρ. Αγωγής:

Ορίζεται:

11431/00

 

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 16.11.20. Έχω διεξέλθει την αίτηση και την Ε/Δ που τη συνοδεύει. Δεν κρίνω αναγκαία τη φυσική παρουσία των συνηγόρων στις 21.12.20, 9 π.μ. Κατ΄εκείνην τη δικάσιμο θα εκδοθούν από το Δικαστήριο τα διατάγματα ως το (Α) και (Β) της αίτησης για περίοδο ισχύος έκαστου Διατάγματος για 10 έτη από 9.1.21, χωρίς έξοδα.

 

3889/16

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος κας Πανταζή στις 3.6.21, 11 π.μ.

 

 

 

 

  1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΕΝΩΠΙΟΝ Α. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 21/12/20

 

Αρ. Αίτησης:

Ορίζεται:

Διαχ. 510/88

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 21.12.20, 9 π.μ.

 

297/02

 

Δεν υπάρχει Ε/Δ επίδοσης στο φάκελο. Οι Αιτητές να ενημερώσουν το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 21.12.20, 9 π.μ., αν επιθυμούν νέα ημερομηνόα επίδοσης ή αν ζητούν άδεια του Δικαστηρίου για απόσυρση της αίτησης ημερ.11.6.20.

 

Διαχ. 252/13

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 21.12.20, 8꞉45 π.μ.

 

337/11

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος των δικηγόρων της Αιτήτριας ημερ. 17.12.20, η αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο από Καθ’ων στις 21.12.20. Το Ε/Σ εναντίον Καθ’ων 3 και 5 ακυρώνεται.

 

1291/13

 

Εκτελέστηκε το Ε/Σ εναντίον Καθ’ων 2 και 3 στις 15.12.20 και υπέγραψαν εγγύηση για να είναι παρόντες στο Δικαστήριο στις 21.12.20, 9 π.μ. Ως εκ τούτου να προσέλθουν και οι συνήγοροι Αιτητών.

 

75/20

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 21.12.20, 9꞉15 π.μ.

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 18.12.20, ώρα 11꞉40 π.μ.

 

(υπ.)  ……………………………………………

                                                                                  Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.