SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. στις 27.05.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

 • 3519/10(αίτηση 16.4.2021)  Εκδίδεται διάταγμα όπως η παρ. Α της αίτησης.
 • 2624/12(23.4.2021) Η απόφαση επιφυλάσσεται.  Θα δοθεί στις 31.5.2021.
 • 1254/14Η αγωγή παραμένει για συνέχιση της ακρόασης στις 31.5.2021.
 • 1745/14Η αγωγή απορρίπτεται και κάθε πλευρά να καταβάλει τα δικά της έξοδα.
 • 646/16ορίζεται για ακρόαση 18.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων.
 • 1062/16ορίζεται για ακρόαση 16.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 967/17ορίζεται για οδηγίες 28.6.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί παράρτημα Τύπου 25 από την Εναγόμενη 1.
 • 307/19(αίτηση 3.3.2021) ορίζεται για απόδειξη 8.7.2021 εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Απαίτησης 3 μέρες προηγουμένως.
 • 354/19ορίζεται για ακρόαση 18.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • ΠΣΑ Αρ. 74/20  Εκδίδεται διάταγμα όπως η παρ. Α της αίτησης.
 • Γ/Α 112/21ορίζεται για οδηγίες 5.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένσταση.
 • Γ/Α 113/21ορίζεται για οδηγίες 5.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένσταση.