SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. στις 9.7.2021, και διεκπεραιώθηκαν στην απουσία των συνηγόρων/διαδίκων, όπως η σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 14.6.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

-           3668/09 (αίτηση 29.4.2021) ορίζεται για οδηγίες στις 22.9.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένσταση.  Τα έξοδα υπέρ των Αιτητών.

-           18/16 παραμένει με τις ίδιες οδηγίες στις 21.9.2021.

-           113/17 (αίτηση 11.3.2020) ορίζεται για ακρόαση στις 16.9.2021 ώρα 9:30π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της Ενάγουσας.

-           307/19 (αίτηση 3.3.2021) ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 20.9.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Απαίτησης.

-           227/20 ορίζεται για ακρόαση στις 6.4.2022 ώρα 10:30π.μ.

-           514/20 (αίτηση 8.3.2021) Η απόφαση επιφυλάσσεται.  Οι δικηγόροι θα ειδοποιηθούν από το Πρωτοκολλητείο για την ημερομηνία στην οποία θα δοθεί.

-           619/20 (αίτηση 10.5.2021) Η αίτηση σε σχέση με τους Εξ΄ Ανταπαιτήσεως Εναγόμενους 1, 2 και 5 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών.  Για τους υπόλοιπους ορίζεται για απόδειξη στις 17.9.2021 εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση μέχρι τότε.

-           934/20 (αιτήσεις 28.8.20 και 8.2.21)  Η αίτηση ημερ. 8.2.21 ορίζεται για ακρόαση στις 23.9.2021 ώρα 9:30π.μ.  Την ίδια ημέρα παραμένει για οδηγίες η αίτηση ημερ. 28.8.20.

-           1261/20 (αίτηση 24.3.2021)  Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος της δίκης.

-           1279/20 (αίτηση 24.3.2021) Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος της δίκης.

-           14/21 (αίτηση 15.4.2021)  Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος της δίκης.

-           ΠΣΑ Αρ. 20/21 (δύο αιτήσεις ημερ. 7.7.2021)  Εκδίδεται διάταγμα όπως η κάθε αίτηση.

-           ΠΣΑ Αρ. 21/21(δύο αιτήσεις ημερ. 7.7.2021)  Εκδίδεται διάταγμα όπως η κάθε αίτηση.

-           Γ/Α 114/21ορίζεται για οδηγίες στις 20.9.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένσταση.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Αιτητών.

-           188/21(αίτηση 27.4.2021)  Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών.