SIGNUP
  LOGIN

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του ΠΔΣ δρος Χρίστου Κληρίδη και του Γραμματέα κ.Νικόλα Τσαρδελλή με τον κ. Στέλιο Ναθαναήλ, τέως Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και προσφάτως διορισθέντος από το Ανώτατο Δικαστήριο ως διαχειριστή-συντονιστή για ετοιμασία εισηγήσεων προς αντιμετώπιση του θέματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Ναθαναήλ ενημέρωσε για τα διαβήματα και τις εισηγήσεις που κατέθεσε μέσω πολυσέλιδης έκθεσής του στο Ανώτατο Δικαστήριο για τη διαχείριση των καθυστερημένων υποθέσεων και αντηλλάγησαν απόψεις επί του θέματος. Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:

  • Κατάρτιση καταλόγου συνταξιούχων δικαστών και δικηγόρων (που έχουν αφυπηρετήσει τα τελευταία 5 χρόνια) οι οποίοι κατόπιν επιλογής στη βάση κριτηρίων που θα καθορισθούν θα κληθούν να εκδικάζουν παλαιές υποθέσεις με σύμβαση για ένα χρονικό διάστημα. Πιθανή, αν χρειαστεί μεγαλύτερος αριθμός, και η εμπλοκή έμπειρων δικηγόρων στην εκδίκαση υποθέσεων.
  • Ριζική αναδόμηση των Κακουργιοδικείων ώστε να απελευθερωθούν δικαστές για κάλυψη αναγκών πολιτικής δικαιοδοσίας στα επαρχιακά δικαστήρια.
  • Πρόσληψη νέων Δικαστών τύπου masters που θα αναλαμβάνουν όλο το προ της ακροάσεως της ουσίας στάδιο σε τακτό χρονικό διάστημα.
  • Προώθηση νομοθετικών αλλαγών ώστε συγκεκριμένες ποινικές υποθέσεις μικρής σοβαρότητας να τυγχάνουν εξώδικης ρύθμισης, απελευθερώνοντας έτσι αριθμό δικαστών για να καλύψουν ανάγκες πολιτικής δικαιοδοσίας.
  • Πρόσληψη αριθμού νέων δικαστών.
  • Όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν πέραν των δύο ετών να αντιμετωπίζονται ως καθυστερημένες.

Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ συμφώνησε επίσης και υπογράμμισε την αναγκαιότητα για δημιουργία υποδομής για τηλεδίκες, όπως επίσης και για την υιοθέτηση μέρους των Νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικαιοδοσίας (Directions), τα οποία θα συμβάλουν άμεσα στη μερική αντιμετώπιση του προβλήματος. Επιπρόσθετα, τόνισε την άμεση εφαρμογή της διαμεσολάβησης ως υποχρεωτικού μέσου επίλυσης διαφορών και την προώθηση του θεσμού αυτού όπως επίσης και του θεσμού της διαιτησίας.

Τονίστηκε δε ότι προϋπόθεση επιτυχούς υιοθέτησης και εφαρμογής των πιο πάνω εισηγήσεων αποτελεί η εξεύρεση επιπρόσθετων ή και νέων δικαστηριακών χώρων για κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν.

Ο ΠΔΣ αναγνωρίζει και χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες του Ανωτάτου Δικαστηρίου για επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων, οι οποίες ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με εισηγήσεις που είχαν κατατεθεί εδώ και καιρό από τον ΠΔΣ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/16776-cepej. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που για πρώτη φορά επιδεικνύεται ουσιαστική θέληση και εκφράζεται κοινή συναντιληψη για προώθηση ενεργειών με στόχο τη συντονισμένη διαχείριση του backlog.

Τέλος, εκφράστηκε η συμβολή του ΠΔΣ στην υλοποίηση των πιο πάνω και η αναγκαιότητα της συνέχισης του εποικοδομητικού διαλόγου με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αντιλαμβανόμενοι ότι η δικαιοσύνη καταρρέει και ο εκσυγχρονισμός επείγει, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αδικαιολόγητη χρονοτριβή.