SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 11/5/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

 

 

2972/13

Οδηγίες 18/9/20 η ώρα 9:00.  Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων μεταξύ Εναγόντων και Εναγομένου 2 να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα.

 

2961/13

Οδηγίες 18/9/20 η ώρα 9:00.  Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από κάθε πλευρά να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα.

 

2530/13

Οδηγίες 18/9/20 η ώρα 9:00 σε σχέση με τον Εναγόμενο 4.

 

2522/13

Οδηγίες 18/9/20 η ώρα 9:00.

 

1143/19 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 7/2/20 και 6/3/20

Οδηγίες 18/9/20 η ώρα 9:00.  Όσον αφορά την αγωγή Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και παράδοση αντιγράφων αυτών να διενεργηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα από κάθε πλευρά.  Όσον αφορά την ανταπαίτηση, να καταχωρηθεί Τύπος 25 εκ μέρους των Εναγόντων, εντός 45 ημερών από σήμερα.

 

1172/19 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 9/3/20

Οδηγίες 18/9/20 η ώρα 9:00.  Να καταχωρηθεί Τύπος 25 εκ μέρους των Εναγομένων εντός 45 ημερών από σήμερα.

 

1383/12

Ακρόαση 17/9/20 η ώρα 11:00.

 

 

1762/16

Οδηγίες 18/9/20 η ώρα 9:00 για σκοπούς συμβιβασμού.

 

1200/17

Οδηγίες 18/9/20 η ώρα 9:00.  Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και παράδοση αντιγράφων στην άλλη πλευρά εκ μέρους των Εναγομένων να διενεργηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα.

 

1202/17

Οδηγίες 18/9/20 η ώρα 9:00.  Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και παράδοση αντιγράφων στην άλλη πλευρά εκ μέρους των Εναγομένων να διενεργηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα.

 

3401/13

Οδηγίες 18/9/20 η ώρα 9:00 για σκοπούς συμβιβασμού.

 

533/14

Ακρόαση 18/11/20 η ώρα 11:00.

 

651/15

Ακρόαση 27/11/20 η ώρα 11:00 για Εναγόμενους 3, 4 και 5 και Απόδειξη για Εναγόμενους 1 και 2.

 

2973/13

Οδηγίες 18/9/20 η ώρα 9:00.  Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους όλων των πλευρών να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα.

 

 

Οι πιο πάνω προθεσμίες να αρχίσουν να προσμετρούν μετά την κατάργηση του Διαδικαστικού Κανονισμού με τον οποίον αναστέλλονται οι χρονικές προθεσμίες (Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020)

 

 

Για όλες τις υποθέσεις καμία διαταγή για έξοδα εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.

 

…./Ε.Π.