SIGNUP
  LOGIN

Λαμβάνοντας υπόψη την Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 30.4.2020, τα σχετικά διατάγματα και τις οδηγίες των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,καθώς και την ιδιαίτερη φύση των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, οι δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου Πάφου, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

 1. Σε όλες τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για Οδηγίες, Μνεία, Προγραμματισμό ή για Α΄ Εμφανίσεις, θα δίνονται οδηγίες απευθείας από το Δικαστήριο, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των δικηγόρων ή των πελατών τους.

 

Για τις υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για επίδοση, εάν αυτή έχει γίνει,ένορκη δήλωση επίδοσης θα πρέπει να καταχωρείται στο φάκελο του Δικαστηρίου τουλάχιστον 2 (δύο) ημέρες πριν από την ημερομηνία ορισμού. Σε περίπτωση που ο Καθ’ ου η αίτηση εκπροσωπείται από δικηγόρο, ο τελευταίος να ειδοποιεί γραπτώς για την εμφάνιση του,τουλάχιστον 2 (δύο) ημέρες προηγουμένως,τόσο το Δικαστήριο όσο και την αντίδικη πλευρά, διαφορετικά η υπόθεση θα ορίζεται για απόδειξη.

 

Για τις νέες ημερομηνίες και οδηγίες, οι δικηγόροι θα ειδοποιούνται καθημερινά μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου και/ή του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου.

 

 1. Για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για απόδειξη, πλην των υποθέσεων διαζυγίου, η ένορκη δήλωση απόδειξης με τα επισυνημμένα σε αυτήν Τεκμήρια, θα πρέπει να γίνεται και να καταχωρείται στο φάκελο του Δικαστηρίου τουλάχιστον 2 (δύο) ημέρες πριν από την ημερομηνία ορισμού.

 

 1.  Σε περίπτωση που τα μέρη επιθυμούν όπως εκδοθεί από κοινού οποιοδήποτε διάταγμα και/ή απόφαση σε υπόθεση που είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου, θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή διαδικτυακά με τη στενογράφο του Δικαστηρίου τουλάχιστον 2 (δυο) ημέρες προηγουμένως και να αιτούνται άδειας για να δηλωθούν τα συμφωνηθέντα σε ημερομηνία και με τρόπο που θα υποδειχθεί από το Δικαστήριο.

 

 1.  Νοείται ότι, όπου το Δικαστήριο κρίνει αυτεπάγγελτα ή μετά από σχετικό αίτημα των δικηγόρων ή των εμπλεκόμενων μερών ότι θα πρέπει να δοθούν διαφορετικές οδηγίες ή ότι θα πρέπει να επιληφθεί υπόθεσης σε πρώτη εμφάνιση, ανάλογα θα ενεργεί.  Η επικοινωνία με το Δικαστήριο θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνεται με τη στενογράφο του Δικαστηρίου και μόνο σε περίπτωση που τους δοθεί σχετική άδεια θα πρέπει να προσέλθουν στο Δικαστήριο.

 

 1. Στις ως άνω περιπτώσεις οι δικηγόροι δύνανται, εάν καταλήξουν σε κοινά αιτήματα, να ετοιμάζουν και να αποστέλλουν στο Δικαστήριο από κοινού γραπτό σημείωμα, εκ των προτέρων. Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται των αιτημάτων και θα πληροφορεί σχετικά τους Δικηγόρους.

 

 1. Οι δικηγόροι καλούνται να παρίστανται στο Δικαστήριο σε μονομερείς αιτήσεις και όπου είναι επιστρεπτέα εκδοθέντα προσωρινά διατάγματα (interimorders).

 

Στις περιπτώσεις που υπάρχει κοινό αίτημα μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών,οι οδηγίες δύνανται να δοθούν ως η παράγραφος 1 (ανωτέρω).

 

 1. Θα διεξάγονται όλες οι ακροάσεις ενδιάμεσων αιτήσεων και αιτήσεων ταχείας εκδίκασης στις οποίες δεν θα καταθέσουν μάρτυρες.

 

Όπου δίδονται οδηγίες για καταχώρηση γραπτών αγορεύσεων, αυτές θα πρέπει να καταχωρούνται στο Πρωτοκολλητείο τουλάχιστον 2 (δύο) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Κατόπιν συνεννόησης με το Δικαστήριο, οι γραπτές αγορεύσεις θα μπορούν να προωθούνται και ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) της στενογράφου.

 

 1. Οι συνεχιζόμενες ακροάσεις και οι ακροάσεις με προφορική μαρτυρία θα διεξάγονται, νοουμένου ότι παρέχεται δικαστικός χρόνος.

 

Όπου υπάρχουν σχετικά αιτήματα αναβολής, το Δικαστήριο θα επιδεικνύει τη μέγιστη δυνατή κατανόηση, εάν και εφόσον δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις.

         

          Η ακροαματική διαδικασία θα γίνεται με την παρουσία μόνο ενός δικηγόρου από κάθε πλευρά και του μάρτυρα.

 

 1.  Οι υποθέσεις Φυλακιστηρίων και Νομικών Αρωγών θα διεξάγονται κανονικά, τηρουμένων των σχετικών οδηγιών για ασφαλή προσέλευση στο Δικαστήριο.

 

 1. Για την εκδίκαση υποθέσεων διαζυγίουμε τριμελή σύνθεση θα ισχύουν τα εξής:

 

 1. Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται υποθέσεων που είναι ορισμένες για ΚΕΘ, Οδηγίες ή Προγραμματισμό στην απουσία των δικηγόρων και των πελατών τους και θα δίνει οδηγίες για την πρόοδο της διαδικασίας.

 

Για τις υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για επίδοση, εάν αυτή έχει γίνει, ένορκη δήλωση επίδοσης θα πρέπει να καταχωρείται στο φάκελο του Δικαστηρίου, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη που προηγείται της ημερομηνίας ορισμού. Σε περίπτωση που ο Καθ’ ου η αίτηση εκπροσωπείται από δικηγόρο, ο τελευταίος να ειδοποιεί γραπτώς για την εμφάνιση του, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη που προηγείται της ημερομηνίας ορισμού, τόσο το Δικαστήριο όσο και την αντίδικη πλευρά, διαφορετικά η υπόθεση θα ορίζεται για απόδειξη.

 

Για τις νέες ημερομηνίες και οδηγίες, θα γίνεται ενημέρωση μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου και/ή του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

 

 

 1. Η Απόδειξη θα γίνεται με την καταχώρηση σχετικής ένορκης δήλωσης στο Πρωτοκολλητείο του Οικογενειακού Δικαστηρίου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη που προηγείται της ημερομηνίας που κάθε υπόθεση είναι ορισμένη για απόδειξη.

 

Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται υποθέσεων στην απουσία των δικηγόρων και των διαδίκων.

 

Αν όλα είναι νομότυπα θα εκδίδεται η απόφαση. Σε περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις θα ειδοποιείται σχετικά ο συνήγορος του Αιτητή ή ο ίδιος ο Αιτητής σε περίπτωση που δεν εκπροσωπείται.

 

 1. Οι  ακροάσειςοι οποίες είναι ορισμένες για γραπτές αγορεύσεις θα διεκπεραιώνονται κανονικά.

 

Οι αγορεύσεις θα πρέπει να καταχωρούνται στο Πρωτοκολλητείο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη που προηγείται της ημερομηνίας ορισμού. Κατόπιν συνεννόησης με το Δικαστήριο, οι γραπτές αγορεύσεις θα μπορούν να προωθούνται και ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) της στενογράφου.

 

 1. Οι αιτήσεις για λήψη άδειας για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας ή υποκατάστατη επίδοση θα καταχωρούνται κανονικά και θα ενημερώνεται σχετικά ο συνήγορος του Αιτητή από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου για το αποτέλεσμα.

 

 1. Η επικοινωνία με το Δικαστήριο θα γίνεται μέσω της στενογράφου ή του Πρωτοκολλητείου.

 

 

 

 

 

Η στενογράφος του Δικαστηρίου είναι η κα Γιούλα Αγαπίου (τηλ.26802703, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Πρωτοκολλητείο Οικογενειακού Δικαστηρίου: τηλ.26802626.

 

Για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών εργασιών και για τη διασφάλιση της υγείας όλων, απαιτείται η συνεργασία και η πιστή εφαρμογή των σχετικών οδηγιών.

 

Τα πιο πάνω είναι δυνατό να τύχουν διαφοροποίησης ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε στιγμής.

 

 

 

 

Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου

 

 

8.5.2020