SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι αγωγές οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Δ. Σωκράτους, Π.Ε.Δ. στις 12.5.2020,  ορίζονται ως ακολούθως:

 

  • 3060/12 ορίζεται για οδηγίες με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν στις 27.2.2020 στις 12.10.2020 ώρα 9:00π.μ. 
  • 1082/18ορίζεται για οδηγίες με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν στις 25.2.2020 σχετικά με την αποκάλυψη εγγράφων, στις 28.9.2020 ώρα 9:00π.μ.
  • 924/19ορίζεται για οδηγίες 14.10.2020 ώρα 9:00π.μ.  Πέντε μέρες προηγουμένως να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση με την οποία οι διάδικοι να αποκαλύπτουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και σχετίζονται με την υπόθεση.  Μέχρι τότε να γίνει επιθεώρηση ων αποκαλυφθέντων εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία.  Η ημερομηνία 13.5.2020 ακυρώνεται.
  • 972/19ορίζεται για οδηγίες 14.10.2020 ώρα 9:00π.μ.  Πέντε μέρες προηγουμένως να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση με την οποία οι διάδικοι να αποκαλύπτουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και σχετίζονται με την υπόθεση.  Μέχρι τότε να γίνει επιθεώρηση ων αποκαλυφθέντων εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία.
  • 1014/19.  Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Η συμπληρωματική ένσταση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 2 μέρες πριν τις 25.5.2020.

 

 

 

 

Σημ.:  Οι προθεσμίες δίδονται νοουμένου ότι δεν θα ισχύει η αναστολή των προθεσμιών δυνάμει του Δ.Κ. 3/20.