SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 13/5/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

 

 

1232/14

Ακρόαση 10/12/20 η ώρα 11:00.

 

1902/15

Ακρόαση 16/12/20 η ώρα 11:00.

 

1932/15

Ακρόαση 15/12/20 η ώρα 11:00.

 

1113/16

Οδηγίες 28/9/20 η ώρα 9:00.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας, από κάθε πλευρά να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα. 

 

513/19 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 24/2/20 και 12/3/20

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 28/9/20 η ώρα 9:00.  Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και παράδοση αντιγράφων να διενεργηθεί από κάθε πλευρά τόσο για την Αγωγή όσο και για την ανταπαίτηση εντός 45 ημερών από σήμερα.  Η 29/6/20 ακυρώνεται.

 

1133/19

Οδηγίες 28/9/20 η ώρα 9:00.  Η κλήση για Οδηγίες να επιδοθεί στο μεταξύ.  Αν έχει ήδη επιδοθεί να καταχωρηθεί Τύπος 25, εκ μέρους των Εναγομένων 1, 2, 3, 4 και 5, εντός 45 ημερών από σήμερα.

 

Οι πιο πάνω προθεσμίες να αρχίσουν να προσμετρούν μετά την κατάργηση του Διαδικαστικού Κανονισμού με τον οποίον αναστέλλονται οι χρονικές προθεσμίες (Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020)

 

 

Για όλες τις υποθέσεις καμία διαταγή για έξοδα εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.

 

 

 

…./Ε.Π.