+357 22 873300
  SIGNUP
  LOGIN

Το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε είναι ακόμα ένα σύγγραμμα του Δρος Ανδρέα Π. Ποιητή. Είναι φανερό ότι ο συγγραφέας προέβη στη δεύτερη αυτή έκδοση, όχι μόνο γιατί εξέλιπε ο αριθμός των αντιτύπων της πρώτης έκδοσης, αλλά κυρίως, διότι, με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο νόμο περί Εταιρειών, η έκδοση αυτή κατέστη αναγκαία. Τη δεύτερη αυτή έκδοση την προλογίζει ο ίδιος ο συγγραφέας και αναφέρει ακριβώς τους λόγους αυτούς σαν τους παράγοντες που τον οδήγησαν στο νέο του έργο.

 

Το έργο αποτελείται από την εισαγωγή και έξι μέρη.

 

          Α (1)  Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο εφαρμοστέο δίκαιο και την έννοια της Εταιρείας. 

Το εφαρμοστέο δίκαιο δηλαδή το Κεφ.113 με αναφορά στις κυριότερες τροποποιήσεις που έχουν γίνει. 

Σημαντικότερη είναι η τροποποίηση του 2000 που καταργήθηκε η πρόνοια για τουλάχιστο δύο μετόχους για ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 

 

Πρόσφατα όμως έγιναν σημαντικές αλλαγές με τους νόμους πλαίσιο του 2015.

 

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στις συζητήσεις με την Τρόϊκα για τις αλλαγές που εισηγείτο στο Περί Εταιρειών Νόμο αντιπροσωπεύθηκε σε πολλά θέματα από το Δρα Ποιητή σαν ειδικό.  Δυστυχώς πολλές από τις εισηγήσεις μας δεν έγιναν αποδεκτές.  Κυρίως η εισήγηση για διαχειριστή αντί εξεταστή η οποία θεωρήθηκε πιο αυστηρή διότι ο διαχειριστής θα είχε δικαίωμα να παύσει οποιονδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν φυσικά αυτό εκρίνετο αναγκαίο για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

 

 

(2)    Στην έννοια της εταιρείας επεξηγούνται οι διαφορές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και του συνεταιρισμού.

 

(β)     Το δεύτερο μέρος επιλαμβάνεται της έννοιας και των τρόπων εκκαθάρισης καθώς και της δικαιοδοσίας.  Στο μέρος αυτό γίνεται αναφορά στην έννοια του διορισμού του εξεταστή.

 

(γ)    Στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο μέρος ο συγγραφέας αναφέρεται διαδοχικά στην αναγκαστική εκκαθάριση, στην εκούσια εκκαθάριση και στην εκκαθάριση υπό την επιτήρηση του Δικαστηρίου. Στα μέρη αυτά ο συγγραφέας αναφέρεται:

 

(αα)  στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρεία είναι δυνατό να εκκαθαρισθεί από το Δικαστήριο,

 

                    (ββ)   στην αίτηση για εκκαθάριση,

 

                    (γγ)   στο περιεχόμενο της αίτησης,

 

                    (δδ)   στην έναρξη της εκκαθάρισης,

 

(εε)    στον προσωρινό εκκαθαριστή, στον Επίσημο Παραλήπτη, στους εκκαθαριστές, στις εξουσίες τους, στον έλεγχο των εξουσιών τους, στην αμοιβή τους, στις πληρωμές από τον εκκαθαριστή στην Τράπεζα, στην παραίτηση ή μετακίνησή τους και στην απαλλαγή τους από τα καθήκοντά τους,

 

(στστ)         στις επιτροπές επιθεώρησης, στις συνελεύσεις των πιστωτών και των συνεισφορέων, στην περιουσία που είναι διαθέσιμη για διανομή, στη ρευστοποίηση της περιουσίας και στη συνέχιση της επιχείρησής και στην επαλήθευση των χρεών,

(ζζ)    στους εξασφαλισμένους πιστωτές, στη διανομή μεταξύ των πιστωτών και των συνεισφορέων, στην εκτέλεση των διαταγμάτων και τις εφέσεις, στη διαγραφή της εταιρείας και στα bonavacantia.

 

Περαιτέρω, ο συγγραφέας εξηγεί τη διαφορά της αναγκαστικής εκκαθάρισης από την εκούσια εκκαθάριση και παραθέτει όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην εκούσια εκκαθάριση, όπως και στην εκκαθάριση υπό την επιτήρηση του Δικαστηρίου, οι οποίες οφείλονται ακριβώς στη διαφορά στους τρόπους αυτούς της εκκαθάρισης.

 

Το βιβλίο δε σταματά εδώ, αλλά προχωρά και τελειώνει με σχέδια για διακανονισμό, αναδιοργάνωση και συγχώνευση.

 

Το βιβλίο εξετάζει σε βάθος και σε λεπτομέρεια όλες τις πτυχές του θέματος, προχωρώντας με καθαρότητα σκέψης στις τροποποιήσεις που έγιναν λόγω της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο. Ο συγγραφέας εκφράζει με τόλμη την άποψή του και επιδοκιμάζει τις αυθεντίες ή τις τροποποιήσεις στο νόμο που ο ίδιος θεωρεί ορθές. Ταυτόχρονα, όμως, δε διστάζει και αναφέρει με παρρησία τους λόγους για τους οποίους μπορεί να διαφωνεί με αυθεντίες, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Με τον ίδιο τρόπο εκφράζει την αμφιβολία του για τη συνταγματικότητα διαφόρων διατάξεων, οι οποίες εθεσπίθησαν μετά την οικονομική κρίση. Πράγματι, είναι αμφίβολο αν αυτές οι διατάξεις, σε περίπτωση που θα αχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, θα εξακολουθούν να έχουν ισχύ.

 

Όλες οι αναφορές του συγγραφέα του βιβλίου συνοδεύονται από την αντίστοιχη παραπομπή στη σχετική αυθεντία, στην οποία βασίζονται και επί της οποίας ασκεί την κριτική του ο συγγραφέας. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι μια ξηρή παράθεση νόμου, αλλά μια εμπεριστατωμένη ανάλυση με την ερμηνεία που έχει δοθεί από τα Δικαστήρια και την άποψη του συγγραφέα γι’ αυτήν.

 

Το βιβλίο συνοδεύουν διάφορα ευρετήρια. Συγκεκριμένα, υπάρχει ευρετήριο στη βιβλιογραφία, στην κυπριακή νομοθεσία, στην αγγλική νομοθεσία και παράθεση αντιστοιχίας των άρθρων του κυπριακού νόμου με το αντίστοιχο CompaniesAct, 1948, της Αγγλίας, όπου αυτό υπάρχει. Λέγω όπου αυτό υπάρχει λόγω των πολλών τροποποιήσεων στον κυπριακό νόμο, που έχω ήδη αναφέρει. Ταυτόχρονα, υπάρχει εκτενές ευρετήριο στην κυπριακή και αγγλική νομολογία.

 

Το βιβλίο αποτελείται από 517 σελίδες για να καταλήξει στο λεξιλογικό ευρετήριο, που με 75 σελίδες αποτελεί πραγματικά ένα χρυσό οδηγό για το χρήστη. Με αυτό τον τρόπο, το βιβλίο αποτελεί, ταυτόχρονα, ένα τέλειο διδακτικό σύγγραμμα, ένα εξαιρετικό επιστημονικό επίτευγμα και ένα χρήσιμο όργανο για το δικηγόρο της πράξης.

 

Δε θέλω να τελειώσω, χωρίς να αναφερθώ στην τέλεια ελληνική γλώσσα που χρησιμοποιείται, στην καθαρότητα της σκέψης και στη σαφήνεια της έκφρασης, κάτι που βοηθά τόσο τον επιστήμονα, όσο και τον πρακτικό δικηγόρο. Κυρίως, όμως, οποιοσδήποτε μελετητής προσέχει τη σωστή κριτική. Άλλωστε, αυτό είναι εκείνο στο οποίο μας έχει συνηθίσει ο συγγραφέας.

 

Η εγκυρότητα της πρώτης έκδοσης του συγγράμματος και η γενική αποδοχή της διαπιστώνεται μέσα από τις Δικαστικές αποφάσεις που παραπέμπουν στο σύγγραμμα.

 

Πριν τελειώσω θέλω να αναφερθώ και στους Συμβούλους Αφερεγγυότητας για τους οποίους έχει γίνει τόσος λόγος τελευταία.  Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας σε σχέση με την εταιρεία ενεργεί ως εκκαθαριστής, προσωρινός εκκαθαριστής, παραλήπτης διαχειριστής ή εξεταστής.

 

Το σύγγραμμα που παρουσιάζουμε απόψε του Δρος Ποιητή, θα βοηθήσει στην σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

Συγγράμματα που αναφέρονται σε ειδικά και εξειδικευμένα θέματα, όπως η εκκαθάριση εταιρειών πολύ δύσκολα τα βρίσκουμε στη δική μας βιβλιογραφία.

 

Είναι γι’ αυτό που καλωσορίζουμε την δεύτερη έκδοση του Δρος Ποιητή στην οποίαν αναλύονται όλες οι νέες τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

 

Με αυτά τα λίγα λόγια θέλω να συγχαρώ το Δρα Ποιητή για το εξαιρετικό του σύγγραμμα και να ευχηθώ να έχει την ίδια και ακόμη καλύτερη ανταπόκριση από τη πρώτη έκδοση.