SIGNUP
  LOGIN

Σημειώσεις:

  1. Με βάση τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό Αρ. 16/2021, ημερομηνίας 17.09.2021, καλούνται όλοι οι δικηγόροι να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ (2) ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ μέρες πριν την ημερομηνία που η υπόθεση τους είναι ορισμένη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  Αυτή η πρακτική ισχύει για όλες τις υποθέσεις πλην των αγωγών που είναι ορισμένες για Ακρόαση για τις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου.
  2. Όλες οι ένορκες δηλώσεις επίδοσης καθώς και τα δικόγραφα τα οποία τα μέρη επιθυμούν να τεθούν υπόψη του Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα δικάσιμο, να καταχωρούνται στο Πρωτοκολλητείο ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ πριν την ημερομηνία της ορισθείσας δικασίμου ώστε να βρίσκονται στο φάκελο του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία που η υπόθεση είναι ορισμένη και το Δικαστήριο να της επιλαμβάνεται αναλόγως χωρίς να προκαλείται αχρείαστη καθυστέρηση και έξοδα.

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται, οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ημερομηνία και ώρα ορισμού

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας

ΠΤ 11/14

Το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα παραχωρήσει οδηγίες σε σχέση με την υπόθεση, εντούτοις καμιά συμμόρφωση υπήρξε εκ μέρους του επίσημου παραλήπτη. Ως εκ των πιο πάνω η Αίτηση ημερ. 31/01/22 απορρίπτεται λόγω μη προώθησης. Περαιτέρω απορρίπτεται και η αίτηση ημερ. 02/03/21 λόγω μη προώθησης.

ΕΤ 113/21

Η Γενική Αίτηση και η Αίτηση για ΣΕΔ ορίζονται ξανά για Οδηγίες στις 22/11/2022 η ώρα 09:00. Τυχόν ένσταση στην Ενδιάμεση Αίτηση μέχρι τότε. Τα μέρη να αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την επόμενη δικάσιμο.

1805/21

Η Αίτηση ημερ. 06/04/22 αποσύρεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών.

332/20

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 15/11/2023 10:30.

 

Οδηγίες για την ακρόαση: Για τον ορθό προγραμματισμό του προγράμματος του Δικαστηρίου, σε περίπτωση που τα μέρη και/ή οι συνήγοροι τους και/ή οι μάρτυρες δια οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, τα μέρη να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο.

 

Ο χρόνος της κυρίως εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος της αντεξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος της επανεξέτασης (εάν υπάρχει) δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

 

Δίδονται οδηγίες για συνεκδίκαση της απαίτησης και ανταπαίτησης.  Σε περίπτωση που τα μέρη δεν συμφωνούν στην συνεκδίκαση της απαίτησης και της ανταπαίτησης να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο για να δοθούν νέες οδηγίες.

 

Οδηγίες σε σχέση με Δ30:

ΟΚΜ & ΣΜ από Ενάγοντα / εξ Ανταπαιτήσεως Εναγόμενο εντός 6 μηνών από σήμερα και από Εναγόμενο / εξ Ανταπαιτήσεως Ενάγοντα εντός 6 μηνών μετέπειτα.

 

Έξοδα στην πορεία.

1309/04

Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση ΣΕΔ με την οποία να επεξηγείται ο λόγος για τον οποίο η ΣΕΔΙΠΕΣ έχει ενεργητική νομιμοποίηση να προωθεί την παρούσα Αίτηση με δεδομένο ότι η απόφαση εκδόθηκε προς όφελος της ΣΠΕ Δρομολαξιάς. Ορίζεται για το σκοπό αυτό στις 14/11/2022.

1648/16

Το αίτημα αναβολής κρίνεται δικαιολογημένο. Εντούτοις, η υπόθεση είναι κατηγορίας backlog. Συνεπώς οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου στις 04/10/2022 08:45 για Μνεία. Καμιά διαταγή για έξοδα.

3254/07

Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση ΣΕΔ με την οποία να επεξηγείται η ενεργητική νομιμοποίηση των Αιτητών δεδομένου ότι η απόφαση εκδόθηκε προς όφελος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Ορίζεται για το σκοπό αυτό στις 14/11/2022.

801/09

Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση ΣΕΔ με την οποία να επεξηγείται ο λόγος για τον οποίο οι ΣΕΔΙΠΕΣ έχει ενεργητική νομιμοποίηση να προωθεί την παρούσα Αίτηση με δεδομένο ότι η απόφαση εκδόθηκε προς όφελος του Νέου Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Κάτω Βαρωσίων. Ορίζεται για το σκοπό αυτό στις 14/11/2022.

1536/21

Η Αίτηση ημερ. 24/06/22 ορίζεται ξανά για Απόδειξη στις 3/10/2022. ΕΔ Απόδειξης να καταχωρηθεί 5 ημέρες προηγουμένως.

1010/17

Η Αίτηση ημερ. 31/03/22 αποσύρεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών.

ΓΑ 93/18

Παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου, δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί η Αίτηση ημερ. 16/11/20, ούτε ο Αιτητής απέστειλε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο Δικαστήριο με το αίτημα του. Σημειώθηκε κατά την περασμένη δικάσιμο ότι δεν θα δοθεί περισσότερος χρόνος για σκοπούς επίδοσης. Ως εκ τούτου, η Αίτηση ημερ. 16/11/20 απορρίπτεται λόγω μη προώθησης. Καμιά διαταγή για έξοδα.

476/21

Η Αίτηση ημερ. 04/07/22 ορίζεται για Απόδειξη στις 26/10/2022. ΕΔ Απόδειξης να καταχωρηθεί τουλάχιστον 1 εβδομάδα προηγουμένως.

1394/21

Η Αίτηση ημερ. 24/06/22 ορίζεται για Απόδειξη στις 26/10/2022. ΕΔ Απόδειξης να καταχωρηθεί τουλάχιστον 1 εβδομάδα προηγουμένως.

1383/18

Ενόψει του περιεχομένου της επιστολής ημερ. 10/01/2022, η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, σε σχέση με τον Εναγόμενο 5. Η κάθε πλευρά τα έξοδα της. Τυχόν προηγούμενες διαταγές ως προς τα έξοδα ακυρώνονται.

514/17

Η Αίτηση ημερ. 12/03/2020 ορίζεται ξανά για Οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης στις 09/01/2023.

1947/20

Η Ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου. Η Αγωγή ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 07/11/2023 10:30.

233/20

Η Ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου. Η Αγωγή ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 07/11/2023 11:30.

841/16&18/18

Τα μέρη έχουν παραχωρήσει στο Δικαστήριο πρακτικά σύμφωνα με τα οποία συμφωνούν να εκδοθεί εκ συμφώνου απόφαση στις Αγωγές, τα οποία σημειώνονται στο φάκελο του Δικαστηρίου ως Έγγραφο Α και Β αντίστοιχα. Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση ως το περιεχόμενο του Εγγράφου Α σε σχέση με την Αγωγή 841/16. Σε σχέση με την Αγωγή 18/18, εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση ως το Έγγραφο Β.

 

Συντομογραφίες:

Ε/Α =  Έκθεση Απαίτησης            ΕΔ = Ένορκη Δήλωση         ΣΕΔ = Συμπληρωματική ΕΔ

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης          ΕΣ = Ένταλμα Σύλληψης     ΕΕΣ = Έλεγχο του ΕΣ

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες             ΚΕ = Κλητήριο Ένταλμα      Ο/Ε = Οικονομική Εξέταση

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας