SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 27.03.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΔΙΑΧ. 221/2009 Για τη διαχείριση: Μ. Βασιλειάδης, διαχειρίστρια: παρούσα Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 03.07.2024 ώρα 08:30. Συμπληρωματική απογραφή και ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως, για να υπάρξει συμμόρφωση με τον νόμο.

2. ΑΓΩΓΗ 581/2013 Για Αιτήτρια: Θ. Δρυμιώτη (κα) για Σιαηλής & Σιαηλή ΔΕΠΕ Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 26.02.2024 Η ώρα είναι 09:33. Ο Καθ’ ου η αίτηση, στον οποίο έγινε δέουσα επίδοση, είναι απών. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης, το οποίο, προς το παρόν, είναι αναγκαίο για σκοπούς εξέτασης του με βάση τον νόμο (Κεφ.6). Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο εκτέλεσης του την 03.07.2024 ώρα 08:30. Όταν εκτελεστεί, να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι των Αιτητών να εμφανιστούν. Έξοδα στην πορεία.

3. ΑΓΩΓΗ 371/2015 Για Αιτήτρια: Χρ. Σιαηλής για Π. Νεοφύτου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, Καθ’ ου η αίτηση: απών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 20.11.2023 Η αίτηση παραμένει για έλεγχο εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης την 03.07.2024 ώρα 08:30. Δίδονται οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο: να προχωρήσει με τη διαδικασία έκδοσης σύμφωνα με τις οδηγίες ημερομηνίας 18.12.2023. Έξοδα στην πορεία.

4. ΑΓΩΓΗ 281/2016 Για τους Ενάγοντες 1 και 2: καμία εμφάνιση, για την Εναγόμενη 1: Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ Ένορκη δήλωση απόδειξης έχει προσκομιστεί και έχει εξεταστεί. Με βάση τη μαρτυρία της Εναγόμενης 1, που έμεινε αναντίλεκτη, αποδεικνύεται η απαίτηση της Εναγόμενης 1 εναντίον των Εναγόντων 1 και 2, στο πλαίσιο της

ανταπαίτησής της. Βάσει της αναντίρρητης δήλωσης γεγονότος πως το πωλητήριο έγγραφο ημερομηνίας 08.01.2009 (ΠΩΕ 53/2009) εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, Α. εκδίδεται αναγνωριστική απόφαση ως η παράγραφος 21(α) της ένορκης δήλωσης. Β. Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Εναγόμενης 1 και εναντίον των Εναγόντων 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, για το ποσό των €23.000,00, πλέον τόκος προς 9% ετησίως από την 01.11.2010 μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα έξοδα της ανταπαίτησης, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. [σημ.: σημειώνεται η δήλωση επιφύλαξης της Εναγόμενης 1, στην παράγραφο 21(ε) της ένορκης δήλωσης.]

5. ΑΓΩΓΗ 523/2016 Για Ενάγοντες: Λ. Βραχίμης για Ε. Βραχίμη & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Α. Χριστοδούλου (κα) για Γ.Φ. Πιττάτζης ΔΕΠΕ Η αγωγή ήταν ορισμένη σήμερα για συνέχιση της ακρόασης, ωστόσο δεν υπήρχε ετοιμότητα να συνεχίσει σήμερα η παρουσίαση της μαρτυρίας της υπόθεσης, λόγω μη καλής συνεννόησης αναμεταξύ των δύο πλευρών, ως προς τις ενέργειες που θα γίνονταν σε σχέση με τη μαρτυρία του ΜΕ1. Η πλευρά των Εναγόντων χρειάζεται να καταθέσει ακόμα κάποια έγγραφα που θεωρεί τυπικά και η πλευρά της Εναγόμενης προσανατολίζεται στο να μην αντεξετάσει τον μάρτυρα, αλλά χρειάζεται χρόνο να δει τα έγγραφα. Η πλευρά των Εναγόντων θα έχει ακόμα δύο περίπου μάρτυρας, περιλαμβανομένων μαρτύρων από το εξωτερικό. Η αγωγή παραμένει για Προγραμματισμό της συνέχισης της ακρόασής της την 29.03.2024 ώρα 08:30. Ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο. Δόθηκαν κάποιες διαθέσιμες ημερομηνίες.

6. ΑΓΩΓΗ 1099/2016 Για Ενάγοντα: Μ. Λιώτης για Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Κ. Στιβαρού (κα) για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Βάσει της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς επιφύλαξη. Κάθε πλευρά τα έξοδά της.

7. ΑΓΩΓΗ 285/2017 Για Ενάγουσα: Μέρκουρης Τελώνης & Γιολάντα Ζυμπουλάκη Τελώνη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Ζάννα Φαχιρίδου ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 03.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία (εκτός αν έχουν εξαντληθεί).

8. ΑΓΩΓΗ 699/2018 Για Εναγόμενη/Αιτήτρια: Λ. Λάμπρου (κα) για Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ, για Ενάγοντες/Καθ’ ων η αίτηση: Π. Λεάνδρου (κα) για Ευτύχιος Πίτρος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 07.03.2024 για ενδιάμεση θεραπεία και προσωρινά διατάγματα ημερομηνίας 15.03.2024 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 15.04.2024 ώρα 08:30, ένσταση μέχρι τότε, έξοδα στην πορεία. Τα προσωρινά διατάγματα παραμένουν σε ισχύ.

9. ΔΙΑΧ. 183/2019 Για τη διαχείριση: Φ. Γεωργίου (κα) για Marion J. Carter, διαχειρίστρια: απούσα Οι ενδιάμεσοι λογαριασμοί δεν βρίσκονται στον φάκελο του Δικαστηρίου, που βασίζεται στον λόγο της δικηγόρου πως καταχωρίστηκαν και πως χρειάζεται απλώς χρόνος για τελικούς λογαριασμούς. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 27.03.2025 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν ενδιάμεσοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Η διαχειρίστρια να μπορεί να είναι παρούσα, εάν ζητηθεί.

10. ΑΓΩΓΗ 417/2019 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Μ. Καραγιαννίδου (κα) για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: προσωπικά Αίτηση ημερομηνίας 26.02.2024 για απόφαση ν. 1, 2, 3 λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης των Εναγόμενων 1, 2 και 3 επεκτείνεται μέχρι και την 03.06.2024. Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 03.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

11. ΑΓΩΓΗ 1057/2020 Για Ενάγοντες: Χ. Ζόππος, για Εναγόμενους: Κ. Καλαβάς για Constantinos Kalavas LLC Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες & Προγραμματισμό την 03.07.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να τακτοποιηθεί το θέμα της εκπροσώπησης των Εναγόντων. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόμενων.

12. ΔΙΑΧ. 23/2021 Για τη διαχείριση: Α. Ανθίμου (κα), διαχειριστής: απών

Η διαχείριση τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο για έλεγχο, λόγω μη συμπλήρωσής της εντός της νόμιμης προθεσμίας, και μη καταχώρισης λογαριασμών περιουσίας. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 03.07.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν ενδιάμεσοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο διαχειριστής να μπορεί να είναι παρών, εάν ζητηθεί, με την ίδια κλήση.

13. ΑΓΩΓΗ 1001/2021 Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1, 2, 3: Γ. Παπασάββα, για Εναγόμενο 4: δεν προωθείται Ο χρόνος για την καταχώριση του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας επεκτείνεται μέχρι σήμερα. Η αγωγή παραμένει για Ακρόαση την 28.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

14. ΕΦΕΣΗ 77/2022 IJ Για την Εφεσείουσα: Κ. Πανάγος για Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη 1: καμία εμφάνιση, για την Εφεσίβλητη 2: Χ.Γ. Σιαηλής, για Εφεσίβλητη 3: καμία εμφάνιση, για ενδιαφερόμενο μέρος Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας: Α. Λεωνίδου (κα), Δικηγόρος της Δημοκρατίας Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της της απόφασης, εκδίδεται διάταγμα με το οποίο ακυρώνεται η απόφαση του Διευθυντή ημερομηνίας 29.03.2022 και διατάσσεται η επανεξέταση της αίτησης της Εφεσίβλητης 2 και της ένστασης της Εφεσείουσας από τον Διευθυντή, υπό το φως και όσων εκτέθηκαν στην παρούσα απόφαση. Κάθε πλευρά τα έξοδά της.

15. ΑΓΩΓΗ 413/2022 IJ Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Χατζηλοΐζου, Χατζηνικολάου & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 05.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

16. ΑΓΩΓΗ 577/2022 IJ Για Ενάγουσα: Χαβιαράς & Φιλίππου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ Οι οδηγίες ημερομηνίας 19.03.2024 ακυρώνονται, κατόπιν διευκρίνισης πως η πλευρά των Εναγόμενων δεν επιθυμεί ταχεία εκδίκαση. Η αγωγή είχε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας. Δίδονται νέες οδηγίες: η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά.. Η αγωγή

παραμένει για Οδηγίες την 25.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

17. ΑΓΩΓΗ 781/2022 IJ Για Ενάγουσα: Μ. Θεοδοσίου για Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Σ. Σωκράτους (κα) για Soteroula Stavri-Socratous LLC, Εναγόμενος 1: παρών Άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδά της, προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.

18. ΑΓΩΓΗ 47/2023 IJ Για Ενάγουσα: Σ. Σοφοκλέους για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: μη προώθηση, για Εναγόμενους 2, 3: Χ. Σιαηλής Οι Εναγόμενοι 2 και 3 να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 03.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Ενάγουσας.

19. ΓΕΝ.ΑΙΤ. 189/2023 IJ Για Αιτήτρια: Ν. Ιωάννου, για ενδιαφερόμενο μέρος (Hellenic Bank): Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες & Προγραμματισμό της ακρόασής της, την 03.07.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. (σημ.: σώρευσης ακροάσεων στο πρόγραμμα).

20. ΑΓΩΓΗ 485/2023 IJ Για Ενάγουσα: Α.Χ. Παπαχαραλάμπους, για Εναγόμενη: Δέσποινα Κ. Γλυκή ΔΕΠΕ Δίδονται εκ νέου οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει τη γραπτή μαρτυρία της, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τη δική της γραπτή μαρτυρία εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες & Προγραμματισμό της ακρόασής της, την 03.07.2024 ώρα 08:30.

21. ΑΓΩΓΗ 645/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ανδρέας Κουκούνης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 2/Καθ’ ου η αίτηση: Α. Πολυδώρου Αίτηση ημερομηνίας 29.11.2023 για απόφαση ν. 2 λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου 2, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν ή άλλως πώς καθοριστούν από το

Δικαστήριο στο τέλος της αγωγής.

22. ΝΟΜ.ΑΡΩΓΗ 5/2024 ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Αιτητής: προσωπικά, για Νομική Υπηρεσία: Παπούτσα Η υπόθεση εμπίπτει στο πλαίσιο του νόμου, εφόσον αφορά διαδικασία πλειστηριασμού. Με βάση την κοινωνικοοικονομική έκθεση του Γραφείου Ευημερίας στο πλαίσιο της νομικής αρωγής 1/2024, που είναι σε γνώση του Δικαστηρίου γιατί είχε βασιστεί σ’ αυτήν για την έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού, για άλλη διαδικασία πλειστηριασμού, και λαμβάνοντας υπόψη και τη μη ύπαρξη ένστασης, η αίτηση εγκρίνεται. Το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται για την υποβολή Έφεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIA Ν.9/65. Ενόψει των δηλώσεων που έγιναν, το Πρωτοκολλητείο να μεριμνήσει για την έκδοση του σχετικού διοριστηρίου στον κύριο Ανδρέα Παπαχαραλάμπους.

23. ΑΓΩΓΗ 17/2024 IJ Για Ενάγοντα: Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 11.03.2024 για απόφαση ερήμην (παράλειψη εμφάνισης) Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον του Εναγόμενου ως οι παράγραφοι 2 (α)(β)(γ)(δ) της αίτησης.

24. ΑΓΩΓΗ 21/2024 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Επ. Κορακίδης για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 15.03.2024 για απόφαση ερήμην ν. 2 (παράλειψη εμφάνισης) Εκδίδεται διάταγμα ως το προσχέδιο διατάγματος. Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης 2 για το ποσό των €20.585,46, πλέον τόκος προς 6,5345% ετησίως επί του ποσού των €19.894,21 από την 13.12.2023 μέχρι εξόφλησης, με δικαίωμα κεφαλαιοποίησης δύο φορές ετησίως την 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλέον για τα δικηγορικά έξοδα, που καθορίζονται στο ποσό των €1.905,00, πλέον νόμιμος τόκος ετησίως από την 02.02.2024 μέχρι εξόφλησης, πλέον Φ.Π.Α. επί του ποσού των €1.662,00.

25. ΕΦΕΣΗ 29/2024 IJ Για Εφεσείουσα: Ε. Πουλλά, για Εφεσίβλητους 1 και 9: Στ. Ερωτοκρίτου ΔτΔ, για Εφεσίβλητη 2: καμία εμφάνιση, για Εφεσίβλητη 3: Aristi Korakidou-Makridou LLC, για Εφεσίβλητη 4: μη επιδοθείσα, για Εφεσίβλητο 5: μη επιδοθείσα, για Εφεσίβλητη 6: μη επιδοθείσα, για Εφεσίβλητη 7: μη επιδοθείσα, για Εφεσίβλητη 8: καμία εμφάνιση Η Έφεση παραμένει για Οδηγίες την 03.07.2024 ώρα 08:30. Τυχόν ενστάσεις, να καταχωριστούν μέχρι τότε. Στο μεταξύ, να

επιδοθεί στους υπόλοιπους Εφεσίβλητους. Έξοδα στην πορεία.

26. ΕΦΕΣΗ 49/2024 IJ Για Εφεσείουσα: Χ. Κων/νίδης για Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 22.03.2024 για ενδιάμεση θεραπεία Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία που τη συνοδεύει και ικανοποιούμαι, από όσα έχουν εκτεθεί, πως συντρέχει επείγων λόγος και ότι παράλληλα δικαιολογείται από τη φύση της υπόθεσης να εξεταστεί η αίτηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίησης προς την άλλη πλευρά. Από όσα έχουν εκτεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, υπό την επιφύλαξη τυχόν ακρόασης των Καθ’ ων η αίτηση, ικανοποιούμαι ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και όχι είναι δίκαιο να εκδοθούν τα αιτούμενα διατάγματα, προς διασφάλιση του αντικειμένου της Έφεσης. Υπό το όρο ότι η Εφεσείουσα, δια οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της, υπογράψει εγγύηση ύψους €10.000,00, Α. Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης, με τη διαγραφή της τελευταίας φράσης «και/ή μέχρι το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει… …» σε κάθε μία από τις παραγράφους Α και Β και την αντικατάστασή της με την φράση «και/ή μέχρι νεότερη διαταγή του Δικαστηρίου». Β. Τα διατάγματα είναι προσωρινά και ισχύουν αρχικά μέχρι την ακρόαση αυτής της αίτησης. Σε περίπτωση παράλειψης εμφάνισης των Καθ’ ων η αίτηση κατά την ημερομηνία και ώρα που τα προσωρινά διατάγματα ορίζονται για επιστροφή, τα προσωρινά διατάγματα δυνατόν να καταστούν απόλυτα, που θα σημαίνει πως θα ισχύουν οριστικά μέχρι την τελική εκδίκαση της Έφεσης ή διαταγή του Δικαστηρίου κατόπιν αίτησης. Γ. Τα προσωρινά διατάγματα ορίζονται για επιστροφή την 09.04.2024 ώρα 08:30. Δ. Τα έξοδα επιφυλάσσονται.

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (για επείγοντα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 1433/2015 Συμβατική διαφορά 05.04.2024 Συνεχιζόμενη Α. Νεοφύτου Αλ. Αλεξάνδρου

2. Αγωγή 2131/2015 Συμβατική διαφορά (AP) 03.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Κουζαλης Στ. Φλωράκη

3. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 15.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη

Κ. Χιταρίδου

4. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 19.04.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

5. Αγωγή 471/2016 Συμβατική διαφορά 29.03.2024 Συνεχιζόμενη Σ. Χ’Νεοφύτου (πιθανή εμφάνιση Κ. Μαυράκη)

6. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα ΧΧΧ Συνεχιζόμενη Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

7. Έφεση 45/2017 Αναθεώρηση απόφασης Δ. Κτηματολογίου (αντεξετάσεις) 02.04.2024 (15 λεπτά) Συνεχιζόμενη Α. Πολυδώρου Α. Κορακίδου, Κ. Χρ/ου

8. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 04.04.2024 Συνεχιζόμενη Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νου