SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 11.04.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΠΤΩΧ. 131/2001 Για Αιτητή: Δ. Πελιβανίδης για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 27.06.2022 για ακύρωση διατάγματος παραλαβής/πτώχευσης Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 28.06.2024 ώρα 08:30. Τυχόν εκκρεμείς επιδόσεις να γίνουν μέχρι τότε. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωριστεί το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως.

2. ΑΓΩΓΗ 1881/2007 Για την Αιτήτρια: Α. Παπαντωνίου (κα) για Κ. Μαυρόκωστας & Σία ΔΕΠΕ, Καθ’ ου η αίτηση 1: παρών, Καθ’ ου η αίτηση 3: μη επιδοθείσα Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 01.12.2023 Η ώρα είναι 09:01. Ο Καθ’ ου η αίτηση 1 είναι απών. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης, το οποίο να μην εκτελεστεί, ενόψει της προσπάθειας εξώδικης διευθέτησης. Η αίτηση αναφορικά με τον Καθ’ ου η αίτηση 1 παραμένει για Οδηγίες την 26.04.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Την ίδια ημερομηνία, παραμένει για επίδοση και για τον Καθ’ ου η αίτηση 3.

3. ΔΙΑΧ. 145/2009 Για τη διαχείριση: Α. Αθνίμου (κα) για Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 25.09.2024 ώρα 08:30, για να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες που αναφέρθηκαν την προηγούμενη δικάσιμο.

4. ΑΓΩΓΗ 2615/2009 Για Αιτητή: Β. Ξενοφώντος Πρωτοπαπά, για Καθ’ ου η αίτηση: καμία εμφάνιση

Αίτηση ημερομηνίας 24.08.2023 για άδεια εκτέλεσης Η αίτηση κατέστη δια κλήσεως του Καθ’ ου η αίτηση, για τους λόγους που εξηγούνται στο προηγούμενο πρακτικό. Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία της, που εν τέλει έμεινε αναντίλεκτη, και όσα εκτίθενται, ικανοποιούν ότι μπορεί να εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα. Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.

5. ΑΓΩΓΗ 3169/2009 Για Αιτητή: Β. Ξενοφώντος Πρωτοπαπά, για Καθ’ ου η αίτηση: Θ. Δρυμιώτη (κα) Αίτηση ημερομηνίας 24.08.2023 για άδεια εκτέλεσης Η αίτηση κατέστη δια κλήσεως του Καθ’ ου η αίτηση, για τους λόγους που εξηγούνται στο προηγούμενο πρακτικό. Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 26.06.2024 ώρα 08:30. Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι και την 13.05.2024. Έξοδα στην πορεία.

6. ΓΕΝ.ΑΙΤ.429/2011 Για Αιτήτρια: Ε. Χαραλάμπους (κα) για Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 16.02.2024 για άδεια εκτέλεσης Ο Καθ’ ου η αίτηση απεβίωσε. Θα πρέπει να εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίο ζητείται η άδεια εκτέλεσης. Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 25.09.2024 ώρα 08:30. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση, να καταχωριστεί το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως.

7. ΑΓΩΓΗ 1657/2011 Για Αιτήτρια: Μ. Σταυρινού (κα) για Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 03.04.2024 για άδεια εκτέλεσης Η δικαστική απόφαση ημερομηνίας 28.05.2012 επί του παρόντος είναι εκτελεστή, μέχρι και την 28.05.2024. Μπορεί να ληφθεί μέτρο εκτέλεσης χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου. Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 29.05.2024 ώρα 08:30. Στο μεταξύ, επειδή στην αίτηση δεν αναφέρεται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου εκτέλεσης, από το 2012, και γίνεται αναφορά σε λόγους που αφορούν τη συμπεριφορά της Καθ’ ης η αίτηση, για να δικαιολογήσει τη μη λήψη μέτρων, η αίτηση καθίσταται δια κλήσεως της Καθ’ ης η αίτηση, για να ακουστεί. Δίδονται οδηγίες: η αίτηση να επιδοθεί στην Καθ’ ης η αίτηση.

8. ΔΙΑΧ. 67/2013 Για τη διαχείριση: Κ. Χ’ Λαμπρής, διαχειριστές: απόντες Βάσει όσων έχουν αναφερθεί, κρίνεται δικαιολογημένη η επέκταση του χρόνου καταχώρισης των τελικών λογαριασμών. Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 25.09.2024 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να καταχωριστούν εξαμηνιαίοι λογαριασμοί, με βάση το άρθρο 45(1) Κεφ.189, εντός της ίδιας προθεσμίας. Οι διαχειριστές να είναι παρόντες.

9. ΑΓΩΓΗ 1541/2015 ΑΓΩΓΗ 417/2018 Για Ενάγουσα: Μ. Μιχαηλίδης, για Εναγόμενη: Ε. Χ’Παναγή (κα) για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ Συνεχίστηκε και η αγόρευση της πλευράς της Ενάγουσας, που ολοκληρώθηκε. Αμφότερες οι πλευρές έχουν αγορεύσει. Η απόφαση επιφυλάσσεται.

10. ΠΑΡ/ΜΠΗ 9/2017 ΠΑΡ/ΜΠΗ 10/2017 Για Απαιτητές: Β. Ευθυμίου για Η. Ευθυμίου, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Ε. Κυριάκου (κα), ΔτΔ Οι υποθέσεις είναι από τις παλαιότερες παρ/μπές στο πινάκιο. Ωστόσο, για τους λόγους που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία (διόρθωση γνωστοποίησης απαλλοτρίωσης και τυχόν αναγκαίες ενέργειες σχετικά και με την παραπομπή) οι υποθέσεις παραμένουν για Οδηγίες & Προγραμματισμό την 11.06.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να ενημερωθεί το Δικαστήριο, εάν τελικά θα προωθηθούν για εκδίκαση οι υποθέσεις. Τυχόν αναγκαίες ενέργειες, να γίνουν στο μεσοδιάστημα.

11. ΑΓΩΓΗ 1381/2017 Για Ενάγοντες: Σ. Νικολάου (κα) για Χάρης Κουφέτας & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Λ. Χρίστου Κων/νου (κα) για Γ.Α. Νικολαΐδης Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν στην ηλεκτρονική επικοινωνία και από τις δύο πλευρές, η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.10.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οδηγίες ακρόασης 1. Ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 5 δικασίμους. Την 14.10.2024, να παρουσιαστεί η μαρτυρία των Εναγόντων, τουλάχιστον δύο μάρτυρες (να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου με το Δικαστήριο τότε). Δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης από τώρα άλλης ημερομηνίας.

2. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3. Εάν θα γίνει χρήση γραπτών δηλώσεων με βάση το άρθρο 25 Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 καθαρές ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ.33 ΚΠΔ για την περίπτωση, χωρίς διαφοροποίηση. Ισχύουν οι χρόνοι που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς (Δ.30 ΚΠΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δικαστήριο κατά τη δίκη. 5. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 6. Εάν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι την επόμενη δικάσιμο, και να ενημερωθεί το Δικαστήριο αναλόγως, για να διαθέσει την ημερομηνία.

12. ΑΓΩΓΗ 149/2018 Για Ενάγοντα: Α. Ζύμπηλος, για Εναγόμενους 1 και 2: Π. Μαρίνος για Ρ. Μαλλή (κα) Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, για το ποσό των €2.500,00, πλέον νόμιμος τόκος από σήμερα, πλέον για τα δικηγορικά έξοδα ως έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των €1.750,00, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πλέον νόμιμος τόκος από σήμερα. Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Εάν τα ποσά των €2.500,00 για την απαίτηση και €1.750,00 για τα δικηγορικά έξοδα πληρωθούν εντός 1 (ενός) μηνός από σήμερα, τότε η απόφαση θα θεωρείται πλήρως εξοφληθείσα (δεν θα οφείλεται τόκος). Άδεια δίδεται, η ανταπαίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, χωρίς έξοδα.

13. ΑΓΩΓΗ 563/2019 Για Ενάγοντες/Αιτητές: Κ. Μαργαρώνης για Λ. Λουκαΐδου-Θεοφάνους ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο/Καθ’ ου η αίτηση: Ν. Νικήτα Αίτηση ημερομηνίας 23.03.2023 για συνοπτική απόφαση Η αγωγή/αίτηση παραμένουν για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 24.04.2024 ώρα 08:30.

14. ΑΓΩΓΗ 769/2020 Για Ενάγουσα: ΤΜ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1: έχει αποσυρθεί, για Εναγόμενους 2 και 3: Χρίστος Πουτζιουρής & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Ο χρόνος για την καταχώριση της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων/σύνοψης μαρτυρίας των Εναγόμενων επεκτείνεται

μέχρι και την ημερομηνία καταχώρισής τους και οι καταχωρίσεις θεωρούνται εμπρόθεσμες. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.02.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

15. ΑΓΩΓΗ 435/2021 Για Ενάγοντα: Α.Χ. Παπαχαραλάμπους, για Εναγόμενη 1: δεν προωθείται, για Εναγόμενη 2: G. Hadjineophytou & Co LLC Στον φάκελο του Δικαστηρίου, δεν εντοπίζεται ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας του Ενάγοντος και της Εναγόμενης 2. Δίδονται εκ νέου οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, ο Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη 2 να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Εάν στο μεταξύ έχουν καταχωριστεί, θα θεωρούνται εμπρόθεσμοι. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 28.06.2024 ώρα 08:30.

16. ΑΓΩΓΗ 509/2021 Για Ενάγοντες: Χριστιάνα Κωνσταντίνου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Michael Kyprianou & Co LLC Στον φάκελο του Δικαστηρίου, δεν εντοπίζεται ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας της Εναγόμενης. Ο χρόνος καταχώρισης του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων/σύνοψης μαρτυρίας της Εναγόμενης, εάν η Εναγόμενη θα προσκομίσει μαρτυρία, επεκτείνεται για τελευταία φορά μέχρι την 13.06.2024. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) / έλεγχο της προώθησης της υπεράσπισης την 28.06.2024 ώρα 08:30. Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων και εναντίον της Εναγόμενης.

17. ΑΓΩΓΗ 785/2021 Για Ενάγοντες: Α. Μάγου (κα) για Α. Μάγου, Μ. Μάγος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Λ. Χ’Νεοφύτου για Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ, για Τριτοδιάδικο: Κ. Ονουφρίου (κα) για Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Βάσει της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, άδεια δίδεται η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα, προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Η απαίτηση των Εναγόμενων εναντίον του Τριτοδιάδικου αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς έξοδα, προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.

18. ΑΓΩΓΗ 845/2021 Για Ενάγουσα: Γιώργος Γ. Γιάγκου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Α. Ανδρέου

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 11.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

19. ΑΓΩΓΗ 159/2022 IJ Για Ενάγοντες: Μέρκουρης Τελώνης & Γιολάντα Ζυμπουλάκη Τελώνη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ, για Τριτοδιάδικο: Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 25.09.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να προωθηθεί κατάλληλα η διαδικασία Τριτοδιαδίκου. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόντων.

20. ΑΓΩΓΗ 609/2022 IJ Για Ενάγοντα: Γ. Σιαηλής, για Εναγόμενο: Μ. Σαββίδου (κα) για Δημητράκης Σαββίδης & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 25.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

21. ΑΓΩΓΗ 675/2022 IJ Για Ενάγοντες: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Κ. Μανώλης Αμφότερες οι πλευρές αγόρευσαν. Η απόφαση επιφυλάσσεται.

22. ΓΕΝ.ΑΙΤ. 275/2023 IJ Για Αιτητή: Yiavashi Christifi LLC, για Καθ’ ης η αίτηση: καμία εμφάνιση (υπάρχει συγκατάθεση), για ενδιαφερόμενο μέρος 1(Κτηματολόγιο): καμία εμφάνιση, για ενδιαφερόμενο μέρος 2 (CAC Coral Ltd): Χρύσης Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για ενδιαφερόμενο μέρος 3 (Τμήμα Φορολογίας): καμία εμφάνιση, για ενδιαφερόμενο μέρος 4 (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου Λτδ): Χρύσης Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 02.07.2024 ώρα 08:30. Τυχόν ενστάσεις, να καταχωριστούν μέχρι και την 31.05.2024 ώρα 12:00. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον του Αιτητή.

23. ΑΓΩΓΗ 309/2023 IJ Για Ενάγοντες/Αιτητές: Σ. Ζαννούπας Αίτηση ημερομηνίας 03.04.2024 για ανανέωση του Κλητηρίου Εντάλματος Α. Ο χρόνος ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος για σκοπούς επίδοσής του στους Εναγόμενους επεκτείνεται μέχρι και σήμερα. Β. Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής για σκοπούς επίδοσης στους Εναγόμενους, για χρονική περίοδο 6 μηνών από σήμερα.

24. ΑΓΩΓΗ 535/2023 IJ Για Ενάγουσα: Έλενα Γεωργίου Ταλιώτου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Χρ. Δημητρίου, Ενάγουσα: παρούσα

Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες κατόπιν κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας και των Εναγόμενων. Δίδονται κοινά οδηγίες για την απαίτηση και την ανταπαίτηση: Εντός 60 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα και η Εναγόμενη να προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλυφθούν να δοθούν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες σε σχέση με τη μαρτυρία 27.06.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

25. ΑΓΩΓΗ 695/2023 IJ Για Ενάγοντα: Γ. Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Mantis & Athinodorou LLC Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες του Ενάγοντος. Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν, η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 25.09.2024 ώρα 08:30. Σε περίπτωση μη εξώδικης διευθέτησης, ο Ενάγων και ο Εναγόμενος να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά, μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

26. ΑΓΩΓΗ 761/2023 IJ Για Ενάγουσα: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 1 και 2: Μέρκουρης Τελώνης & Γιολάντα Ζυμπουλάκη Τελώνη ΔΕΠΕ Ενόψει της μη συμπλήρωσης των δικογράφων για όλους τους Εναγόμενους, η αγωγή δεν είναι έτοιμη για οδηγίες προδικασίας. Μένει εκτός πινακίου. Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της κλήσης για οδηγίες, όταν θα τεθεί ενώπιον του για οδηγίες και αναφορικά με τον Εναγόμενο 3. Τα έξοδα επιφυλάσσονται.

27. ΑΓΩΓΗ 1045/2023 IJ Για Αιτητές: Σ. Σοφοκλέους για Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: παρών Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 01.12.2023 Ο Καθ’ ου η αίτηση είναι παρών κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης. Ενόψει της συμφωνίας να εκδοθεί διάταγμα, δεν θα εξεταστούν οι λόγοι μη παρουσίασής του στο Δικαστήριο κατά την 11.01.2024. Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα για πληρωμή του εξ αποφάσεως χρέους του Καθ’ ου η αίτηση με μηνιαίες δόσεις €100,00 η κάθε μία, από 01.05.2024 και ακολούθως την 1η ημέρα κάθε επόμενου μήνα μέχρι εξόφλησης, πλέον για την πληρωμή των εξόδων της διαδικασίας €300,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €16,50, έξοδα επίδοσης, τα οποία να πληρωθούν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με μηνιαίες δόσεις.

28. ΕΦΕΣΗ 33/2024 IJ Για τον Εφεσείοντα: Ρ. Ροδοσθένους, για την Εφεσίβλητη: Σ. Σοφοκλέους για Χριστάκης Λουκά & Σία ΔΕΠΕ

Αμφότερες οι πλευρές αγόρευσαν. Η απόφαση επιφυλάσσεται. (πλειστηριασμός 25.04.2024)

29. ΕΦΕΣΗ 43/2024 IJ Για Εφεσείοντα: Ρ. Ροδοσθένους, για Εφεσίβλητη: Καλλής για Καλλής & Καλλής ΔΕΠΕ Αμφότερες οι πλευρές αγόρευσαν. Η απόφαση επιφυλάσσεται. (πλειστηριασμός 02.05.2024)

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (για επείγοντα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 15.04.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

2. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 19.04.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

3. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 26.04.2024 Συνεχιζόμενη Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

4. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 13.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 Συνεχιζόμενη Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νου