SIGNUP
  LOGIN

Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η 9η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς. Αυτή η μέρα, μας υπενθυμίζει τη σημασία της ανάληψης ουσιαστικών μέτρων για πάταξη της διαφθοράς, καθώς και την προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του συνόλου της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευθύνη όλων στην αντιμετώπιση και καταστολή του φαινομένου.

Η διαφθορά υπονομεύει τις βάσεις της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, απειλεί την ευημερία, επιφέρει ανισότητα και αποξενώνει τους πολίτες από τα κρατικά θεσμικά όργανα.

Αντιλαμβανόμενος, συνεπώς, το διακύβευμα της διαφθοράς, ο ΠΔΣ τονίζει την αναγκαιότητα λήψης ουσιαστικών μέτρων για την ενδυνάμωση των μηχανισμών πρόληψης και αποτροπής φαινομένων διαφθοράς, ενώ παράλληλα μετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις που αποσκοπούν στην καθιέρωση ενός πλαισίου διαφάνειας, λογοδοσίας και αξιοκρατίας.

Μεταξύ άλλων, η αρμόδια Επιτροπή κατά της Διαφθοράς του ΠΔΣ, συνέβαλε στη διαμόρφωση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου κατά της διαφθοράς και στην ενημέρωση του νομικού κόσμου της Κύπρου για τη σημασία των εν λόγω Νομοθεσιών. Καταλυτική υπήρξε η συνεισφορά της Επιτροπής στη βελτίωση του Νόμου για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (Ν.19(I)/2022) («Αρχή»).

Επίσης, συμμετείχε στη συζήτηση και απέστειλε εισηγήσεις για τον νόμο που αφορά τη Διαφάνεια στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων (Ν.20(I)/2022) και εισηγήθηκε βελτιώσεις για τον Νομό που αφορά στην Προστασία Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου (Ν.6(I)/2022).

Παρακολουθούμε στενά τις εργασίες της Αρχής και ευελπιστούμε πως με την πρόσληψη ικανοποιητικού αριθμού λειτουργών επιθεώρησης και την πλήρη εφαρμογή των νομοθεσιών για τους πληροφοριοδότες (whistleblowers) και τους λομπίστες, θα εδραιωθεί ακόμη περισσότερο η πρόληψη και η καταπολέμηση πράξεων διαφθοράς στην Κύπρο.

Πέραν των μέτρων του εντοπισμού και της καταστολής φαινομένων διαφθοράς, είναι σημαντικό, επίσης, όλοι οι αρμόδιοι και συνεργαζόμενοι φορείς να κατανοήσουμε τη σημαντικότητα της επικέντρωσής μας στη δημιουργία και καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης μέσω της συνεχούς αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μέτρων, της επικαιροποίησής τους και/ή της θέσπισης νέων εργαλείων/μέτρων.

Η Δικαιοσύνη αποτελεί το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, και η διαφθορά διαβρώνει τη θεμελιώδη αυτή αρχή. Είναι καθήκον μας, ως λειτουργοί της Δικαιοσύνης, να υπερασπιζόμαστε τη δικαιοσύνη, να συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να παρέχουμε την τεχνοκρατική μας κατάρτιση, για την εδραίωση ενός νομικού πλαισίου και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που θα δημιουργήσουν κουλτούρα πρόληψης της διαφθοράς και ταυτόχρονα την έγκαιρη και αποτελεσματική καταπολέμησή της.

Ο ΠΔΣ παρακολουθεί και μελετά με την αρμόζουσα προσοχή τις εκθέσεις του Κράτους Δικαίου, της GRECO, της Επιτροπής της Βενετίας και άλλων εμπεριστατωμένων μελετών, αναφορικά με την προσπάθεια πρόληψης της διαφθοράς στην Κύπρο και στο πλαίσιο αυτό έχει εκφράσει πολλάκις τη διαθεσιμότητά του να συμβάλει στον διάλογο μέσω της αξιοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης μελών του για τους πιο πάνω σκοπούς.   

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ κ. Μιχάλης Βορκάς και η Εκτελεστική Διευθύντρια κ. Κούλια Βάκη παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (8/12/23)  με θέμα: «Η εφαρμογή του Νόμου του Lobbying ως εργαλείο Διαφάνειας προς το σκοπό της πρόληψης και καταπολέμησης της Διαφθοράς».