SIGNUP
  LOGIN

Με την παρούσα, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (εφεξής Επίτροπος), γνωστοποιεί την πρόθεση της για αγορά νομικών υπηρεσιών από δικηγόρους για σκοπούς εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες εκ μέρους της Επιτρόπου.

2.     Για το σκοπό αυτό θα επιλεγούν Δικηγόροι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν , μεταξύ 04 – 06 Σεπτεμβρίου 2024, σε Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε θέματα Νομικής Εκπροσώπησης Παιδιών από την Επίτροπο σε δικαστικές διαδικασίες αναφορικά με υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, Ποινικού Δικαίου περιλαμβανομένων υποθέσεων παιδιών θυμάτων , και για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου σε δικαστικές υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου Διεθνούς Προστασίας, ανάλογα με την επιλογή τους και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους και να συμμετάσχουν στο Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε περισσότερους από ένα τομείς ή/και σε όλους τους τομείς, νοουμένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση σε κάθε τομέα.

3.     Η εκπροσώπηση παιδιών σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες συνιστά έναν από τους τέσσερις πυλώνες δράσης της Επιτρόπου. H αρμοδιότητα αυτή παρέχεται στην Επίτροπο από τις παραγράφους (ζ) και (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 των περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμων του 2007 και 2014 [74(I)/2007 και 44(Ι)/2014]. Η διαδικασία για την εκπροσώπηση παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες, καθορίζεται στον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2014.

4.     Η αρμοδιότητα της Επιτρόπου όπως εκπροσωπεί παιδιά σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες, προβλέπεται υπό τις προϋποθέσεις που οι πιο πάνω αναφερόμενοι Νόμοι καθορίζουν, αλλά και από άλλους ειδικούς Νόμους, όπως:

  • Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014 [60(Ι)/2014],
  • ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 [91(Ι)/2014], και
  • ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000 [6(Ι)/2000]
  • ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμος του 2021 [Ν. 55(I)/2021]

5.     Για σκοπούς εκπροσώπησης παιδιού σε δικαστική διαδικασία, η Επίτροπος αναθέτει την υπόθεση σε Δικηγόρο, ο/η οποίος/α ενεργεί πάντοτε εκ μέρους της και υπό τις οδηγίες της, είτε για να υποβάλει αίτηση εκπροσώπησης παιδιού, ή/και για να εκπροσωπήσει το παιδί είτε βάσει νομοθετικών διατάξεων είτε μετά από απόφαση διορισμού της Επιτρόπου από το ίδιο το Δικαστήριο. Οι Δικηγόροι στους οποίους η Επίτροπος αναθέτει την εκπροσώπηση παιδιών, θα πρέπει να λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση γύρω από θέματα δικαιωμάτων του παιδιού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τις ειδικές νομοθεσίες από τις οποίες απορρέουν αρμοδιότητες εκπροσώπησης εκ μέρους της. Ο τρόπος της εκπροσώπησης του παιδιού στη δικαστική διαδικασία από την Επίτροπο εξαρτάται σε κάθε περίπτωση και από το είδος της δικαστικής υπόθεσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο «Για Ενήλικες/ Νομική Εκπροσώπηση Παιδιών».

6.     ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

6.1 Απαιτούμενα προσόντα

α.

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister- at -Law).

β.

Μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων του παιδιού στο ευρωπαϊκό ή διεθνές δίκαιο, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

γ.

Άδεια Άσκησης του Δικηγορικού Επαγγέλματος σε Ισχύ (Αρ. Μητρώου Δικηγόρων).

δ.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

ε.

Μονοετήτουλάχιστον εμπειρία άσκησης δικηγορίας σε θέματα μεταναστευτικού δικαίου, ή/και

Διετή τουλάχιστον εμπειρία άσκησης δικηγορίας σε θέματα οικογενειακού, ή/και ποινικού δικαίου, ανάλογα με την κατηγορία υποθέσεων για την οποία επιδεικνύεται ενδιαφέρον.

 

6.2 Αναγκαίες προϋποθέσεις Συμμετοχής

στ.

Προσκόμηση Ενδεικτικών Αποφάσεων Δικαστηρίου αναλόγως του τομέα ενδιαφέροντος του κάθε ενδιαφερόμενου (οικογενειακό, ποινικό, προσφυγικό δίκαιο) πάντα προς το συμφέρον του παιδιού.

ζ.

Εκ των προτέρων μελέτη του υλικού που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση για κάθε τομέα δικαίου, ανάλογα με την κατηγορία υποθέσεων για την οποία επιδεικνύεται ενδιαφέρον. Η μη επαρκής μελέτη των ανωτέρω θα καθιστά αδύνατη την επιτυχή συμμετοχή στο Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

 

6.3   Καθήκοντα / Υποχρεώσεις / Ευθύνες

α.

Παροχή νομικών υπηρεσιών σε προσωπική βάση. Δεν επιτρέπεται χειρισμός από άλλο δικηγόρο είτε του ίδιου Γραφείου του ή άλλου Γραφείου.

β.

Εμπιστευτικότητα.

γ.

Παροχή υπηρεσιών με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού.

δ.

Παροχή νομικών υπηρεσιών στην Ελληνική ή /και την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα με τις ανάγκες του υπό εκπροσώπηση παιδιού.

ε.

Τακτική ενημέρωση της Επιτρόπου ή Λειτουργού της Γραφείου της, αναφορικά με την υπόθεση.

στ.

Παροχή νομικών υπηρεσιών από το Γραφείο του ή οπουδήποτε αλλού η Επίτροπος κρίνει ότι ενδείκνυται.

ζ.

Προσωπική επαφή με το υπό εκπροσώπηση παιδί εκεί και όπου κρίνει η Επίτροπος.

η.

Να παρίσταται σε οποιεσδήποτε διαδικασίες ή συναντήσεις πραγματοποιούνται οπουδήποτε σχετικές με την υπόθεση.

θ.

Εκπροσώπηση του παιδιού σε διοικητικές διαδικασίες που τρέχουν παράλληλα με τη δικαστική διαδικασία και είναι σχετικές ή συνδέονται με αυτήν.

ι.

Αναφορικά με υποθέσεις ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών ασύλου, η εκπροσώπηση αφορά σε όλο το φάσμα των δικαστικών διαδικασιών για την άσκηση και εκδίκαση προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας.

κ.

Οι επιλεγέντες δικηγόροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν εξειδικευμένη εκπαίδευση που θα παρασχεθεί από το Γραφείο της Επιτρόπου που αφορά τις πτυχές της νομικής εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, ή/και Ποινικού Δικαίου, ή/και ασυνόδευτων αιτητών ασύλου σε δικαστικές υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου Διεθνούς Προστασίας, ανάλογα με την κατηγορία υποθέσεων για την οποία επιδεικνύεται ενδιαφέρον.

 

6.4 Αμοιβή

α.

Σύμφωνα με τις κατώτατες κλίμακες του εκάστοτε ισχύοντος περί Γονικής Μέριμνας Διαδικαστικού Κανονισμού ή του περί Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αναθεωρητική Δικαιοδοσία) Διαδικαστικού Κανονισμού, ως έχει τροποποιηθεί, ανάλογα με την περίπτωση.

β.

Πληρωμή οδοιπορικών σε περίπτωση που ο/η Δικηγόρος διακινείται εκτός πόλεως, μετά από ενημέρωση και έγκριση της Επιτρόπου.

7.     Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας την αίτησή τους καθώς και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/1H12UkeQMbx1eHZK6, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 ανωτέρω, όχι αργότερα από την 14/6/2024 και να επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

8.     Σε μεταγενέστερο στάδιο, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του ή/και να κληθεί σε προφορική συνέντευξη.

9.     Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, και μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται ανωτέρω. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Όλγα Μαυρίδου ή/και κα Εύη Παναγή στα τηλέφωνα 22873109 και 22872313, αντίστοιχα.

13 Μαΐου 2024

 

Σημειώσεις:

  1. Δεν θα γίνονται δεκτά αιτήματα συμμετοχής στο Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από Δικηγόρους οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια της Επιτρόπου στο παρελθόν.
  2. Η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση ανά τομέα εκπροσώπησης εκ των προτέρων είναι υποχρεωτική και απολύτως αναγκαία για να μπορέσουν οι δικηγόροι να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στο Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα το οποίο θα έχει τη μορφή πρακτικής εφαρμογής και ασκήσεων παρά θεωρίας