SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ/ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών Δικηγόρου/Νομικού Συμβούλου.

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης της από το ΕΤΕΚ.

Μετά από προεπιλογή βάσει καθορισμένων κριτηρίων, οι 10 αιτητές με την υψηλότερη αξιολόγηση θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη.

 

Τύπος Σύμβασης

Ανοικτός Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών

 

Όροι Παροχής Υπηρεσιών- Λεπτομέρειες σύμβασης

1. Αξία σύμβασης: Η συνολική αξία σύμβασης καθορίζεται στα €19.500.

2. Τόπος: Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα Γραφεία ΕΤΕΚ στη Λευκωσία

3. Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες (με δικαίωμα ανανέωσης από το ΕΤΕΚ)

Οι λεπτομερείς διευθετήσεις σε σχέση με το χρόνο παροχής των υπηρεσιών θα καθορίζονται εκάστοτε από το Επιμελητήριο, με βάση τις ανάγκες και το ωράριο λειτουργίας του ΕΤΕΚ.

Νοείται πως, ανάλογα με τις ανάγκες, το άτομο θα καλείται να παρέχει υπηρεσίες και εκτός του συνήθους ωραρίου λειτουργίας του Επιμελητηρίου.

4. Άλλες πληροφορίες:

Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών: Όλες οι υποχρεώσεις που αφορούν φόρους και Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλες εισφορές σε δημόσια ταμεία αναλαμβάνονται αποκλειστικά από τον προσφέροντα τις υπηρεσίες λόγω της φύσης της σχέσης (μίσθωση υπηρεσιών).
5. Διακοπή σύμβασης: Το ΕΤΕΚ δύναται να τερματίσει τη σύμβαση οποτεδήποτε αποφασίσει κατά την κρίση του με προειδοποίηση 2 εβδομάδων.

6. Το ΕΤΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον Διαγωνισμό και να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης, κατά την κρίση του, για οποιοδήποτε λόγο.

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ:www.etek.org.cy/site-article-2495-53-el.php

 

Καθήκοντα και Ευθύνες

Κάτω από τη γενική επίβλεψη του Διευθυντή:

 1. Εκτελεί γενικά καθήκοντα που αρμόζουν σε προσοντούχο Δικηγόρο/Νομικό Σύμβουλο και που έχουν σχέση με θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου.
 2. Εκτελεί καθήκοντα συναφή με θέματα νομικής φύσης για τις ανάγκες διεκπεραίωσης  εργασιών του Πειθαρχικού Συμβουλίουτου Επιμελητηρίου, όπως μεταξύ άλλων και χωρίς να περιορίζεται:
 3. Ανάληψη ρόλου Κατηγόρου (Κατηγορούσας Αρχής) για υποθέσεις οι οποίες παραπέμπονται σε εκδίκαση, περιλαμβανομένου της εξέτασης του υλικού το οποίο συγκεντρώθηκε κατά τη διερεύνηση,  την ετοιμασία προσχεδίου Κατηγορητηρίου, την παρουσία και διεκπεραίωση καθηκόντων Κατηγορούσας Αρχής κατά την ακροαματική διαδικασία,  την ετοιμασία αγορεύσεων, κλπ.
 4. Υποστήριξη Προέδρων των Κλιμακίων στην ετοιμασία των Αποφάσεων που εκδίδονται από Κλιμάκια.
 5. Υποστήριξη Κλιμακίων σε νομικά θέμα που εγείρονται / προκύπτουν κατά την ακροαματική διαδικασία.
 6. Υποστήριξη Κλιμακίων και Εισηγητή σε νομικά θέμα που εγείρονται / προκύπτουν κατά τη διερεύνηση των Καταγγελιών.
 7. Έλεγχο πληρότητας εισηγητικών εκθέσεων που υποβάλλονται.
 8. Γενικότερα θέματα νομικής υποστήριξης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εμπλοκής στην επιστολογραφία του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μελέτη / ταξινόμηση νομικών γνωματεύσεων, κλπ.
 9. Εκτελεί καθήκοντα και παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θέματα νομικής φύσης που αφορούν την υποστήριξη του Κέντρου Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΕΜΕΔ) του Επιμελητηρίου.
 10. Είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση/ ταξινόμηση υποθέσεων (προσφυγές -αγωγές του Επιμελητηρίου και εναντίον του Επιμελητηρίου) και το χειρισμό σχετικής αλληλογραφίας με άλλα μέρη ή/ και με το νομικό σύμβουλο Επιμελητηρίου.
 11. Παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νομικά θέματα που χρήζουν διευκρίνισης ή/ και ερμηνείας πχ. αρωγή σε θέματα γενικών αρχών διοικητικού δικαίου, σχολιασμός κειμένων νομοθετικού περιεχομένου, θέματα που αφορούν διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλπ.
 12. Παρέχει υποστήριξη στην ετοιμασία ή / και διεκπεραιώνει αλληλογραφία σχετική με θέματα που του/της ανατίθενται.
 13. Σύνταξη και διαχείριση συμβολαίων στα θέματα που δραστηριοποιείται το Επιμελητήριο
 14. Επικοινωνία με ρυθμιστικές, δικαστικές και άλλες αρχές και με το νομικό σύμβουλο του Επιμελητηρίου
 15. Μελέτη, ερμηνεία και παροχή γνωματεύσεων κανονισμών και διαταγμάτων ή άλλων νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου.
 16. Παρακολούθηση, συντονισμός και εμπρόθεσμη διεκπεραίωση νομικών υποχρεώσεων του Επιμελητηρίου
 17. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν, προσήκουσα σε εργασία Δικηγόρου/Νομικού Συμβούλου, καθώς και άλλων διοικητικών καθηκόντων.

 

Περισσότερες Πληροφορίες περιλαμβανομένου των απαιτούμενων προσόντων και της διαδικασίας αξιολόγησης, τοέντυπο Αίτησης για Αγορά Υπηρεσιών και το έντυπο Συμφωνητικού Εγγράφου για Μίσθωση Υπηρεσιών, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: www.etek.org.cy/site-article-2495-53-el.php

 

Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της 12.06.2020, στο ειδικό έντυπο του ΕΤΕΚ, συμπληρωμένες με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και συνοδευόμενες από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..