SIGNUP
  LOGIN

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 8/3/23 δημοσιογραφική διάσκεψη για τον απολογισμό έργου του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων για την περίοδο: Οκτώβριος 2020 - Φεβρουάριος 2023.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο διορίστηκε στις 26/10/2020 με απόφαση του νέου Προέδρου και των νέων μελών του ΔΣ του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Είχαμε θέσει από την αρχή ως προτεραιότητα του Συμβουλίου τρεις βασικούς άξονες: Την επιτάχυνση των διαδικασιών, τη διαφάνεια στα πεπραγμένα και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο, πρώτα του ιδίου του δικηγορικού κόσμου και μετά της κοινωνίας στο σύνολό της.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων προβήκαμε σε μία σειρά από ενέργειες, σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:

1. Δημιουργήσαμε τρία μόνιμα κλιμάκια τα οποία εξετάζουν υποθέσεις, ενώ ένα από τα μέλη έχει αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού της όλης δράσης του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Σκοπός των τριών κλιμακίων είναι ο διαμοιρασμός υποθέσεων για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη μελέτη. Πέραν από τα τρία μόνιμα κλιμάκια, συστήνονται όταν είναι αναγκαίο, και ad-hoc κλιμάκια για την εξέταση υποθέσεων.

Κλιμάκιο Α’:
Ξένιος Λ. Ξενόπουλος, Πρόεδρος
Χαράλαμπος Ζόππος, Μέλος
Σταύρος Σταύρου, Μέλος

Κλιμάκιο Β’:
Πάμπος Ιωαννίδης, Πρόεδρος
Ανδρέας Χάσικος, Μέλος
Αλέκος Αργυρού, Μέλος

Κλιμάκιο Γ’:
Αντώνης Πασχαλίδης, Πρόεδρος
Παύλος Παύλου, Μέλος
Παύλος Παυλίδης, Μέλος

Κλιμάκιο Δ’ (ad-hoc Κλιμάκιο):
Ξένιος Λ. Ξενόπουλος, Πρόεδρος
Χρίστος Κληρίδης, Μέλος
Αντώνης Πασχαλίδης, Μέλος

Μέλος υπεύθυνο για τον συντονισμό της δράσης του Πειθαρχικού Συμβουλίου: Αλεξία Κουντουρή.

2. Προχωρήσαμε με την ψηφιοποίηση των υποθέσεων και σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ο ίδιος φάκελος να αποστέλλεται για μελέτη ταυτόχρονα σε πολλά μέλη.

3. Δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο φυλάγονται για σκοπούς αρχειοθέτησης όλες οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

4. Οι συνεδρίες της Ολομέλειας του Πειθαρχικού Συμβουλίου διεξάγονται πλέον σε μηνιαία βάση, με απώτερο σκοπό τη σωστή και γρήγορη ενημέρωση και τον τάχιστο χειρισμό διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν. Παράλληλα, πραγματοποιούνται και συνεδρίες των κλιμακίων για την εξέταση των υποθέσεων που έχουν ενώπιόν τους.

5. Με σχετική απόφασή μας και ενέργειές μας προς τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την Αρχιπρωτοκολλητή, γίνεται προσπάθεια όπως οι αποφάσεις πλέον όλων των Ποινικών Δικαστηρίων που αφορούν καταδίκες δικηγόρων, αποστέλλονται αυθημερόν κοντά μας και να αποφασίζεται κατά περίπτωση η έναρξη ή όχι πειθαρχικής διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα που συχνά υπήρχε στο παρελθόν, όταν δικηγόροι που είχαν καταδικαστεί από Ποινικό Δικαστήριο δεν παραπέμπονταν ποτέ ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή παραπέμπονταν μετά την έλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, επειδή το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν ελάμβανε γνώση της καταδίκης.

6. Έχουμε υιοθετήσει εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έχουμε δημιουργήσει ασφαλιστικές δικλίδες για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων των ερευνώντων λειτουργών που διορίζουμε, μέσω της ανάληψης ευθύνης και υπογραφής συγκεκριμένου εντύπου.

7. Έχουμε εκσυγχρονίσει στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ το τμήμα που αφορά το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

8. Για σκοπούς διαφάνειας, αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου που κρίνονται σημαντικές, δημοσιοποιούνται. Κατόπιν συνεννόησης με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η δημοσιοποίηση συνοδεύεται από ανωνυμοποίηση, στο πρότυπο της ανωνυμοποίησης των αποφάσεων των Δικαστηρίων. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις αναστολής της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και της διαγραφής από το μητρώο των δικηγόρων, αφού εκεί η δημοσιοποίηση του ονόματος εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Λειτουργεί ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, κάτω από το Κεφάλαιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπου είναι αναρτημένες αποφάσεις του Συμβουλίου.

Δίδουμε σήμερα στη δημοσιότητα στοιχεία για τον αριθμό των υποθέσεων που τέθηκαν ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε αυτό για το οποίο ταχθήκαμε. Για να διασφαλίζουμε την εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας του δικηγορικού επαγγέλματος. Ενός επαγγέλματος που διαμορφώθηκε για να ανταποκριθεί στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η τιμή και η αξιοπρέπεια του δικηγορικού επαγγέλματος λοιπόν θα πρέπει να προστατεύονται πρώτα και κύρια από την ίδια τη δικηγορική κοινότητα. Οι βασικές αρχές του δικηγορικού επαγγέλματος θα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση της αλήθειας και του δικαίου με εντιμότητα, ειλικρίνεια και σεβασμό προς τους πελάτες, τους συναδέλφους, τους θεσμούς και την Κοινωνία ολόκληρη. Η κάθε και ο κάθε δικηγόρος ξεχωριστά και η δικηγορική κοινότητα ως σύνολο έχουμε ευθύνη να συμβάλουμε στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης που θα πρέπει να έχει το κοινό προς το επάγγελμα του δικηγόρου. Ένα επάγγελμα έντιμο, απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία κάθε ανθρώπινης κοινωνίας.

Για τον πίνακα Στατιστικών Δεδομένων της περιόδου 2020-2023 πατήστε ΕΔΩ

Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων
Λευκωσία, 8 Μαρτίου 2023