SIGNUP
  LOGIN

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) ανταποκρινόμενος στην αποστολή του ως εποπτική αρχή, κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος ΔΣ -από τον Οκτώβριο 2020- έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στους εποπτικούς ελέγχους και έχει προβεί σε ενέργειες, οι οποίες ενισχύουν την άσκηση της εποπτείας, όπως αυτή απορρέει από τη νομοθεσία για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Παράλληλα, από τον Μάρτιο του 2022 το ΔΣ του ΠΔΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε σχέση με τις κυρώσεις της ΕΕ που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και προχωρήσαμε άμεσα στην επαρκή ενημέρωση και καθοδήγηση των εποπτευομένων μας, εφαρμόζοντας αυστηρά πρότυπα. 

Πιο συγκεκριμένα, συνεχίζεται η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των εποπτευόμενων, με συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών και διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

Να σημειωθεί επίσης ότι για την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας, ο ΠΔΣ έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των εποπτικών ελέγχων σε συνέχεια και των δεδομένων, τα οποία παρατίθενται στη σχετική έκθεση της Moneyval.

Επιπλέον, ο ΠΔΣ προχώρησε στην αγορά εξειδικευμένων υπηρεσιών για συγκεκριμένα θέματα από εγκεκριμένους εμπειρογνώμονες της Κύπρου, για εμπλουτισμό εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ακόμα και κατά τον επιτόπιο έλεγχο. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει επιπρόσθετα, προχωρήσει στη δημιουργία και εφαρμογή ειδικού σύγχρονου λογισμικού προσαρμοσμένου στις υποχρεώσεις μας ως εποπτική αρχή, για την τεχνολογική και ψηφιακή συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών και την κατηγοριοποίηση ρίσκου των εποπτευόμενων μας με μεγάλες δυνατότητες επεξεργασίας των δεδομένων. 

Επίσης, έχει συνάψει συνεργασία με τον παγκόσμιο οργανισμό πάροχο εκπαίδευσης και πιστοποίησης για διαχείριση κινδύνων σε σχέση με τις ισχύουσες κυρώσεις K2 Integrity, που παρέχει στους δικηγόρους τη δυνατότητα ολοκληρωμένης και στοχευμένης εκπαίδευσης αναφορικά με τις κυρώσεις.

Περαιτέρω, έχει αναπτύξει τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές εντός και εκτός Κύπρου και εξετάζει με προσοχή κάθε πληροφορία ή/και καταγγελία και ενεργεί αποτελεσματικά και σε συντονισμό. 

Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται μη συμμόρφωση ή εντοπίζονται παραλείψεις, το ΔΣ εξετάζει τις υποθέσεις που σχηματίζονται, επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και υποδεικνύει στους εποπτευόμενους τη λήψη μέτρων για διόρθωση των διαδικασιών και πρακτικών τους, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο ΠΔΣ είναι το μόνο σώμα παγκύπρια που την τελευταία τριετία εκδίκασε μεγάλο αριθμό υποθέσεων που αφορούν το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου, και με βάση τη νομοθεσία έχει προχωρήσει σε καταδίκες και επιβολές χρηματικών ποινών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 μέχρι τις 30 Απριλίου 2023 έχουν διενεργηθεί σε 201 εποπτευόμενους του ΠΔΣ συμπεριλαμβανομένων των ΕΠΔΥ, προγραμματισμένοι επιτόπιοι έλεγχοι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF).

Όσον αφορά συγκεκριμένα το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμά, από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι και σήμερα έχουν διενεργηθεί εποπτικοί έλεγχοι σε 26 γραφεία.

Αναλυτικά, από αυτούς τους ελέγχους:

Για 4 έχει επιδοθεί κατηγορητήριο

Για 5 έχει επιδοθεί απόφαση ενοχής

Για 3 έχει επιδοθεί απόφαση ποινής

Για 2 έχει ετοιμαστεί έκθεση και μελετάται από το τμήμα AML για πιθανή παρουσίαση στην επόμενη συνεδρία του ΔΣ.

Για 2 εκκρεμεί ποινική υπόθεση

Για 10 οι υποθέσεις έχουν ολοκληρωθεί.

Ακολουθεί σύνδεσμος των δημοσιευμένων αποφάσεων του ΔΣ (αποφάσεις)

Συνεπώς, με στόχο ο ΠΔΣ να συνεχίσει να ανταποκρίνεται επιτυχώς στον σημαντικό ρόλο που καλείται να εκπληρώσει ως εποπτική αρχή, το ΔΣ έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητά του τη συνεχή ενίσχυση του Τμήματος Εποπτικού Ελέγχου με όλα τα σύγχρονα μέσα εποπτείας, και προς τούτο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και με αντίστοιχες αρχές στην Κύπρο και το εξωτερικό.