SIGNUP
  LOGIN

O ΠΔΣ συμμετέχει, μέσω του «European Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων), από κοινού με τους Δικηγορικούς Συλλόγους Τσεχίας (Ceska Advokatni Komora, Παρισιού (Οrdre des Avocats de Paris), Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ελλάδα), Εθνικό Δικηγορικό Σύλλογο Πολωνίας (Krajova Rada Radcow Prawnych), Γενικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ισπανίας (Consejo General de la Abogacia Espanola), Δικηγορικό Σύλλογο Βαρκελώνης (Illustre Collegi de l’ Advocacia de Barcelona), Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ιταλίας (Consiglio Nazionale Forense), Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ρουμανίας (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) και Σλοβακίας (Slovenska Advokatska Komora) στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων LAWYEREX 2 («Multilateral Exchange of Lawyers 2 – LAWYEREX 2» JUST-2021-JTRA-101045930).

Συγκεκριμένα, οι νέοι δικηγόροι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν σε δικηγορικά γραφεία ή σε κάποιο από τους ανωτέρω δικηγορικούς συλλόγους για περίοδο δύο εβδομάδων (10 εργάσιμες ημέρες).

Το υπό αναφορά πρόγραμμα στοχεύει στη διάδραση των συμμετεχόντων με τη δικηγορική πράξη σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, προκειμένου να αποκτήσουν σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Το εν λόγω πρόγραμμα εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΕΕ και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του. Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν συνολικά 10 νέοι δικηγόροι - μέλη του ΠΔΣ.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τον Γ’ Κύκλο του προγράμματος LAWYEREX 2 (περίοδος Σεπτεμβρίου 2023 - Ιανουαρίου 2024) για τον οποίο θα επιλεγούν 2 Δικηγόροι Κύπρου.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (Εuropean Lawyers Foundation).

Oι δικηγόροι που επιλέχθηκαν, πρέπει να καταβάλουν στον ΠΔΣ το ποσό των 120 ευρώ εντός καθορισμένης προθεσμίας και πριν από την αναχώρησή τους για τη χώρα που θα επιλεγούν, για κάλυψη μέρους του κόστους συμμετοχής τους.

Στους δικηγόρους που επιλέχθηκαν, θα καταβληθεί από το πρόγραμμα το συνολικό ποσό των 1,400 ευρώ (700 ευρώ κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και τα υπόλοιπα 700 ευρώ μετά το πέρας της συμμετοχής τους) για κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής και γενικότερα της διαβίωσής τους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει μεταφορικά κόστη μετάβασής τους στις πόλεις όπου θ΄ απασχοληθούν, καθώς και επιστροφής τους με βάση την παράγραφο IV. Financial Conditions (Travel Allowance and daily allowance) του πρακτικού οδηγού του προγράμματος.

Μετά το πέρας της ολοκλήρωσης του κύκλου του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο «Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων European Lawyers Foundation» καθώς και στον ΠΔΣ συνοπτική έγγραφη αναφορά καθώς και την αξιολόγησή τους για το πρόγραμμα.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα προγράμματα της σειράς «Multilateral Exchange of Lawyers» αποτιμήθηκαν ιδιαίτερα θετικά από τους συναδέλφους που συμμετείχαν.

Κάθε ενδιαφερόμενος δήλωσε τις χώρες προτίμησής του και τον/τους μήνες κατά τους οποίους επιθυμεί να μετακινηθεί εντός του άνω χρονικού διαστήματος.

Ενημερώνουμε ότι για τους συμμετέχοντες από Κύπρο, ο τόπος φιλοξενίας ανά χώρα αποφασίζεται από τον ίδιο τον Δικηγορικό Σύλλογο Υποδοχής (π.χ. αν κάποιος επιλέξει Ιταλία (Italy), το Consiglio Nazionale Forense μπορεί να ορίσει αυτό τον τόπο φιλοξενίας π.χ. Νάπολη, Ρώμη, Τορίνο κ.λπ.)

Η αίτηση συμπληρώθηκε στα αγγλικά και στάλθηκε σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (τηλ. 22873300) μέχρι και την 30η Ιουλίου 2023.

Η αίτηση συνοδευόταν από συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

(α) οι ενδιαφερόμενοι να είναι νέοι δικηγόροι, μέλη του ΠΔΣ., δηλαδή να μην έχουν υπερβεί τα επτά χρόνια άσκησης δικηγορίας κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (ήτοι, να έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δικηγόρου μετά την 30/07/2016),

(β) η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ( τουλάχιστον επιπέδου Β2 – Proficiency in English),

(γ) η κατοχή Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας και

(δ) η καταβολή του προαναφερθέντος ποσού των 120 ευρώ, εφόσον επιλεγούν.

(ε) η συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης στα αγγλικά.

Η επιλογή κάποιου αποκλείει την εκ νέου συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Μετά από εξέταση των αιτήσεων κρίθηκε ότι βάσει των προϋποθέσεων οι 13 πληρούσαν τις προϋποθέσεις και ότι 2 δεν τις πληρούσαν.

Η επιλογή έγινε με δημόσια κλήρωση στον ΠΔΣ σήμερα Τετάρτη 02 Αυγούστου στις 11:00, στην οποία παρευρέθηκαν τρεις εκ των 13 δικηγόρων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το εν λόγω πρόγραμμα. Η κλήρωση έγινε από την Εκτελεστική Διευθύντρια του ΠΔΣ κα Κούλια Βάκη.

Οι δικηγόροι που κληρώθηκαν είναι οι:

1.         Ε.Ε.222 – Χρήστος Εμμανουήλ Τράγκας

2.         8767 – Αριάννα Μούσκου

Επιλαχόντες κληρώθηκαν οι:

  1. 8792 – Ραφαέλλα Παναγιώτου
  2. 6378 – Μάριος Τάσου

This project is financed with the support of the Justice Programme of the European Union.