SIGNUP
  LOGIN

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόθεση της να προχωρήσει με τη μίσθωση υπηρεσιών 25 Συμβούλων των ειδικοτήτων που καθορίζονται κατωτέρω, για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, η οποία διορίστηκε από το Γενικό Εισαγγελέα, δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, Κεφ. 44  σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 406/2020 και Κ.Δ.Π. 467/2020, και προσκαλεί πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τις ειδικότητες και τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 

Η περίοδος παροχής των υπηρεσιών καθορίζεται σε έξι (6) εβδομάδες με δικαίωμα ανανέωσης για περαιτέρω δύο (2) εβδομάδες, ως καθορίζεται στη συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών».

 

Το συνολικό ποσό και για τις 25 Συμβάσεις υπολογίστηκε ότι θα ανέλθει στο ποσό των 80,000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  και η αμοιβή των Συμβούλων θα καταβάλλεται στη βάση του αριθμού των φακέλων που θα εξετάζονται εβδομαδιαίως, ως αναλυτικά θα καθοριστεί στη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών».    

 

 1. Αντικείμενο Υπηρεσιών

 

 1. Διεξαγωγή έρευνας, μελέτη στοιχείων και εξέταση φακέλων (16 με 20 φακέλων εβδομαδιαίως, αναλόγως του μεγέθους τους.)
 2. Καταγραφή ευρημάτων και σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων.
 3. Ετοιμασία οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ζητηθεί σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

 

 1. Ειδικότητες Συμβούλων

 

 1. Δικηγόροι
 2. Λογιστές/Ελεγκτές
 3. Οικονομολόγοι

 

 1. Απαραίτητα Προσόντα

 

 1. Για τους Δικηγόρους:

 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του barrister at Law).

(β) Εγγεγραμμένος Δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α, του Περί Δικηγόρων Νόμου, ΚΕΦ. 2 και κάτοχος της άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ, ή/και, εγγεγραμμένος Δικηγόρος σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

 1. Για τους Λογιστές/Ελεγκτές:

 

(α) Μέλος οποιουδήποτε Σώματος Ελεγκτών αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμου 2017 (Ν.53(Ι)/2017).

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

 1. Για τους Οικονομολόγους:

 

(α) Πτυχίο στα οικονομικά.

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο στις οικονομικές επιστήμες

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

 

 1. Υποβολή αίτησης και προθεσμίες

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης, ήτοι μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2020, ώρα 12:00μ., ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., είτε μέσω συστημένου ταχυδρομείου στη διεύθυνση της Νομικής Υπηρεσίας (Απελλή 1, 1403 Λευκωσία), αναγράφοντας ευκρινώς στο φάκελο «Μίσθωση Υπηρεσιών Συμβούλου», είτε ιδιοχείρως στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στην Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής.

 

 1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

 1. Για τους Δικηγόρους:

 

(α) Αντίγραφο της ετήσιας, εν ισχύ, άδειας Δικηγόρου

(β) Βιογραφικό σημείωμα

(γ) Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας

(δ) Υπογραφή του Εντύπου με τίτλο «Δήλωση μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων», που επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

 

 1. Για τους Λογιστές/Ελεγκτές:

 

(α) Αντίγραφο πιστοποιητικό μέλους επαγγελματικού σώματος, στο οποίο ανήκουν

(β) Βιογραφικό σημείωμα

(γ) Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας

δ) Υπογραφή του Εντύπου με τίτλο «Δήλωση μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων», που επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

 

 1. Για τους Οικονομολόγους:

 

(α) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών

(β) Βιογραφικό σημείωμα

(γ) Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας

δ) Υπογραφή του Εντύπου με τίτλο «Δήλωση μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων», που επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων να παρουσιαστούν, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

 

Σημειώσεις

Στην αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφα όλων των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών. Αν αυτά δεν προσκομισθούν, τότε ο υποψήφιος θα τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του θα απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

 1. Επιτροπή Επιλογής- Διαδικασία

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των 25 Συμβούλων που θα προσληφθούν, μεταξύ των υποψηφίων, θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, που θα συστήσει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.      

 

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και δύναται να  καλέσει σε ατομική συνέντευξη  όσους πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, προκειμένου να καταλήξει στην απόφαση της. Για το σχηματισμό της κρίσης της κατά την ατομική συνέντευξη η επιτροπή θα λάβει υπόψη της, την προσωπικότητα του υποψηφίου, την επιστημονική του κατάρτιση και την εξειδίκευσή του.

 

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν σχετικά έντυπα σύμφωνα με τον περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2002, Νόμος  216(I)/2002 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών και μόνο αφού τύχουν εξουσιοδότησης για χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών από την αρμόδια εθνική αρχή ασφαλείας θα κληθούν από τη Νομική Υπηρεσία να υπογράψουν τη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών», αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη.

 

Με την υποβολή της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ο υποψήφιος αποδέχεται τους όρους της συνημμένης Συμφωνίας Μίσθωσης Υπηρεσιών, σε περίπτωση που επιλεγεί, και αναλαμβάνει όπως προσέλθει, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει σχετική πρόσκληση, για την υπογραφή της.  

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Λευκωσία,  04 Νοεμβρίου 2020

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υπεύθυνη δήλωση πατήστε ΕΔΩ