SIGNUP
  LOGIN

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είναι το επαγγελματικό σώμα των δικηγόρων με περισσότερα από 4300 μέλη. Συστάθηκε δυνάμει του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 του 1960 και βρίσκεται έκτοτε σε λειτουργία.

Όλη η απαιτούμενη εργασία του Συλλόγου, περιλαμβανομένου και του χειρισμού διοικητικών θεμάτων, γινόταν εθελοντικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το γραφείο του Προέδρου. Το 1992, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσλάβει έναν υπάλληλο πλήρους απασχόλησης για την διεκπεραίωση των εργασιών αυτών.

OΣύλλογος δεν διέθετε δικό του χώρο λόγω του ότι το εισόδημά μας ως σύλλογος ήταν πολύ χαμηλό. Διευθετήσαμε με το Ταμείο Συντάξεων Δικηγόρων να χρησιμοποιούμε από κοινού το δικό τους χώρο. Λειτουργήσαμε κάτω από την ίδια στέγη για … χρόνια.

Εν τέλει καταφέραμε να ενοικιάσουμε τα δικά μας γραφεία και να εργοδοτήσουμε τρία άτομα των οποίων τα καθήκοντα τους αφορούν την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου. Σταδιακά, σχεδιάστηκε η ιστοσελίδα του Συλλόγου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για δικηγόρους και πελάτες. Έχουμε επίσης εκδώσει ταυτότητες (πλαστικές) που οι Δικηγόροι μας μπορούν να παρουσιάζουν στα Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή.

Κατά την διάρκεια των χρόνων και ένεκα των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες διόρισαν το Συμβούλιο του ΠΔΣ ως Εποπτική Αρχή όσον αφορά θέματα Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος δημιουργήσαμε το Τμήμα Εποπτικού Ελέγχου το οποίο ασχολείται μεταξύ άλλων και με τους επί τόπου εποπτικούς ελέγχους.

Ο Σύλλογος εξασφαλίζει επίσης την ελεύθερη και μη κερδοσκοπική πρόσβαση στις κυπριακές και στις διεθνείς πηγές δικαίου μέσω της ιστοσελίδας του CyLaw. Για το σκοπό αυτό έχει προσλάβει νόμιμο προσωπικό το οποίο ενημερώνει την ιστοσελίδα καθημερινά.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι διοργανώνουμε σεμινάρια για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και άλλα σημαντικά ζητήματα, ώστε οι δικηγόροι μας να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και να τηρούνται ενήμεροι για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις.

Ένας από τους στόχους μας είναι να παρέχουμε στους Δικηγόρους μας καλύτερες υπηρεσίες, ώστε να νιώθουν ότι ο οργανισμός μας τους παρέχει στήριξη και βοήθεια σε κάθε ερώτημά τους.

Δυνάμει του Περί Δικηγόρων Νόμου, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και το Νομικό Συμβούλιο αποτελούν τα σώματα που ρυθμίζουν το δικηγορικό επάγγελμα στην Κύπρο.

Οι Τοπικοί Δικηγορικοί Σύλλογοι περιλαμβάνουν όλους τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα στην κάθε Επαρχία. Έχουμε έξι τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, ένα για κάθε μια από τις έξι Επαρχίες της Κύπρου. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είναι ανεξάρτητος από τους Τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους σε ότι αφορά την εκλογή του Προέδρου του και αριθμού μελών του καθώς και τις αρμοδιότητές του. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος αποτελεί την Ένωση των δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα στην Κύπρο.

-  Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος αποτελείται από:

 1. Τον Πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου που πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια,

 2. Τους Προέδρους των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων και ένα μέλος από κάθε Επαρχία που εκλέγεται ως εκπρόσωπος στο Δικηγορικό Σύλλογο,  

 3. Τέσσερα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρείται ως ο επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της χώρας μας. Η ιδιότητα μέλους μας κατοχυρώνει και εγγυάται ένα ειρηνικό μέλλον για την Κύπρο μέσα σε ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον. Υπόσχεται επίσης την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύει την σταθερότητα, την ασφάλεια και τη συνεργασία εντός της ΕΕ.

Η ιδιότητα μέλους μας προϋποθέτει συνεχή νομοθετική ρύθμιση για την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την προστασία των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την προστασία των βασικών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαίου.  

Οι δικηγόροι πάντοτε θεωρούνταν οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχοντας βιώσει τη συνεχή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους της Τουρκίας από την τούρκικη εισβολή του 1974, η Κύπρος και το δικηγορικό επάγγελμα έχουν εκφράσει σαφώς τη δέσμευσή τους για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μολαταύτα, τα πιο πάνω δημιουργούν την ανάγκη ανταλλαγής απόψεων για στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα Κράτη Μέλη και τα νομικά τους συστήματα καθώς και την ανάγκη για θέσπιση νέων νόμων και μεθόδων εφαρμογής τους.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ο Π.Δ.Σ. είναι μέλος των:

 1. International Bar Association

 2. Common Wealth Lawyers Association

 3. Councils and Bars of the European Union (CCBE)

 4. Balkan Bar Association

Η δημιουργία μιας κοινής ανταγωνιστικής αγοράς καθώς και η ελεύθερη διακίνηση και παροχή υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν μια από τις βασικές αρχές στην Ευρώπη.

Αναπόφευκτα, αυτό επηρεάζει το Δικηγορικό Επάγγελμα στην Κύπρο όπου, από τη μία, διαφαίνεται η πρόκληση για αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δικηγορικού Επαγγέλματος και, από την άλλη, δημιουργούνται υποχρεώσεις για αλλαγή νοοτροπίας και υιοθέτηση νέων μεθόδων.

Οι νέες προϋποθέσεις απαιτούν ψηλό επίπεδο γνώσεων και συνεχή κατάρτιση. Πάνω απ’ όλα όμως απαιτείται σοβαρότητα και επίδειξη ευθύνης εκ μέρους των δικηγόρων σε συνδυασμό με την προστασία της δεοντολογίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων, τόσο μεταξύ των ιδίων των ατόμων όσο και μεταξύ των ατόμων και των Κυβερνήσεων αποτελεί βασική αρχή οποιουδήποτε νομικού συστήματος. Οι υποχρεώσεις για εξεύρεση τρόπων διασφάλισης αυτών των συμφερόντων και δικαιωμάτων έχουν ανατεθεί σε μέλη του δικηγορικού επαγγέλματος. 
 
Η Κύπρος έχει θεσπίσει εναρμονιστική νομοθεσία για εφαρμογή των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε Κράτος Μέλος, διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος (Οδηγία 98/5/EΕ) και για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (Οδηγία 77/249/EΟΚ).

Ασκείν την Δικηγορίαν  

Η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στη χώρα μας είναι ρυθμισμένη διά νόμου. Ο όρος PracticingLaw(ή “Δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα”) όπως ορίζεται στον Περί Δικηγόρων Νόμο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Εμφανίσεις ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή νομικών διαδικασιών εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου.

 2. Την ετοιμασία ή την προσεκτική μελέτη οποιουδήποτε εγγράφου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου (δικογραφίες).

 3. Την εγγραφή Εμπορικών Σημάτων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και την εμφάνιση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για το σκοπό αυτό.

 4. Την ετοιμασία, αναθεώρηση και τροποποίηση Καταστατικών και Ιδρυτικών Εγγράφων και οποιουδήποτε εγγράφου σε σχέση με τη σύσταση, εγγραφή, αναδιοργάνωση και διάλυση οποιασδήποτε εταιρείας.  

 5. Την εγγραφή πλοίων και την ετοιμασία οποιουδήποτε εγγράφου σε σχέση με οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω σε πλοίο.

 6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων για ανταμοιβή.  

 7. Την ετοιμασία και προσεκτική μελέτη οποιουδήποτε εγγράφου που θα υποβληθεί σε Δικαστήριο σε σχέση με την διαχείριση της περιουσίας αποθανόντος.

Εγγραφή Δικηγόρων στο Μητρώο του Π.Δ.Σ.

Πρώτα, μπορείτε να εγγραφείτε στην Κύπρο ως Ασκούμενος Δικηγόρος. Αφού συμπληρώσετε 12 μήνες άσκησης σε δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο ή στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η περίοδος άσκησης και εφόσον επιτύχετε στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου θα λάβετε πιστοποιητικό από το Νομικό Συμβούλιο ότι δικαιούστε να εγγραφείτε ως Δικηγόρος εφόσον ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 4 του περί Δικηγόρων Νόμου.

Κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα εγγράφεται σε βιβλίο που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο καλείται 'Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα'. Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με αίτηση κάθε προσώπου, του οποίου το όνομα φαίνεται στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, εκδίδει σε αυτό ετήσια άδεια με τη σφραγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Δυνάμει του Περί Δικηγόρων Νόμου, τα πρώτα χρόνια της εγγραφής είναι δωρεάν ενώ για χρονική περίοδο μέχρι και 10 χρόνια, η χρέωση είναι 68 Εύρω και άνω των 10 χρόνων άσκησης του επαγγέλματος η χρέωση ανέρχεται σε 171 Ευρώ. Περαιτέρω ο δικηγόρος θα πρέπει να εξασφαλίσει ασφαλιστική κάλυψη έναντι ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 6Ε του περί Δικηγόρων Νόμου.

Ακόμη μια προϋπόθεση για την εγγραφή των δικηγόρων στον ΠΔΣ είναι η καταβολή ετησίως του ποσού των 480 Ευρώ στο Ταμείο Συντάξεων Δικηγόρων.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου Συντάξεως: www.apfcy.com

Οι εξετάσεις διεξάγονται από το Νομικό Συμβούλιο σε συγκεκριμένα θέματα και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Διοικητικό Δίκαιο

 2. Θεσμικό Δίκαιο

 3. Δίκαιο των Συμβάσεων

 4. Δίκαιο της Απόδειξης

 5. Αδικοπραξίες

 6. Ποινικό Δίκαιο

 7. Αστική και Ποινική Διαδικασία

 8. Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας

 9. Νόμος για τις Διαθήκες και τις Κληρονομιές

 10. Περί Δικαστηρίων Νόμος/Περί Δικηγόρων Νόμος

 11. Εταιρικό Δίκαιο

 12. Οικογενειακό Δίκαιο

Περαιτέρω, ο Τροποποιητικός Νόμος 180(Ι)/2002 έδωσε την δυνατότητα σε εγγεγραμμένους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα σε Κράτος Μέλος να παρέχουν υπηρεσίες ως δικηγόροι σε άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με το άρθρο 14Κ του βασικού Νόμου (Κεφ.2) ο Π.Δ.Σ. διατηρεί ξεχωριστό μέρος στο Μητρώο τον Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα στο οποίο εγγράφονται οι εν λόγω δικηγόροι.

Στην Κύπρο, δεν υπάρχουν ειδικεύσεις και οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα μπορούν να ασχοληθούν με οποιοδήποτε νομικό θέμα εάν το επιθυμούν.

ΔΕΠΕ

 

Σε περίπτωση που συσταθεί εταιρεία η οποία εμπίπτει στο άρθρο 6Γ(1) του περί Δικηγόρων Νόμων, το Νομικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ώστε να εγκρίνει την σύσταση αυτής της εταιρείας. Όλες οι εγκεκριμένες εταιρείες αποστέλλονται στο Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. το οποίο οφείλει να τις καταχωρίσει σε ειδικό μητρώο («Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων») το οποίο τηρεί. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγές των αξιωματούχων της εταιρείας οι Δικηγόροι καλούνται να αποστείλουν πιστοποιητικά των αλλαγών αυτών τόσο στο Νομικό Συμβούλιο όσο και στον Δικηγορικό Σύλλογο.

 

Υποεπιτροπές

 

Μεταξύ των εξουσιών του Π.Δ.Σ. είναι και η σύσταση αλλά και ο καθορισμός των εξουσιών και λειτουργιών υποεπτιροπών όπως προκύπτει από το άρθρο 25 του Κεφ.2. Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν χάριν της εθελοντικής προσέγγισης των Δικηγόρων-Μελών.

http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/el/c-b-a/committees

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΔΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

"Η ιστορία της ίδρυσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου" - Του Νικόλα Στ. Κωνσταντινίδη, δικηγόρου και Προέρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας (δημοσιέυτηκε στο Νομικό Βήμα τ. Ιουνίου)