SIGNUP
  LOGIN

CY        eu funding     logo invoice

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έργο «Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για Νέους Πτυχιούχους Νομικής»

Προγράμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

 

 Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ), ως Δικαιούχος του πιο πάνω έργου, ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο έργο «Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για Νέους Πτυχιούχους Νομικής», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Νομικής για πραγματοποίηση της άσκησης που προβλέπεται από τον περί Δικηγόρων Νόμο, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της εγγραφής στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρεί το Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και την πραγματοποίηση της εν λόγω άσκησης κατά αποτελεσματικό τρόπο.

Στο έργο μπορούν να συμμετάσχουν νέοι απόφοιτοι Νομικής οι οποίοι θα έχουν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής Ασκούμενου Δικηγόρου και ταυτόχρονα κατά το στάδιο έναρξης της άσκησης τους είναι μέχρι 29 ετών και βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η μέγιστη διάρκεια της άσκησης θα είναι κατά περίπτωση αυτή που κατ’ ελάχιστον προβλέπεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, όπως επίσης και η περίοδος υλοποίησής της. Σχετικό είναι το άρθρο 4(ε) του περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2).

Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από Οργανισμούς εκτός της Κεντρικής Κυβέρνησης υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 20/12/2022 ενέκρινε μεταξύ άλλων την καταβολή από τις επιχειρήσεις – μέλη του ΠΔΣ και ΕΤΕΚ, συνεισφοράς κατάρτισης για το πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης νέων πτυχιούχων.

Η εν λόγω απόφαση κρίθηκε αναγκαία εν όψει του γεγονότος ότι, το ποσοστό χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2021-2027 είναι 60%  σε σχέση με  85% που ήταν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και το ποσοστό εθνικής συνεισφοράς σχετικά ψηλό (40% αντί 15%), επομένως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η καταβολή ποσού του 10% του επιδόματος κατάρτισης, για τους νεοεγκριθέντες ασκούμενους με ημερομηνία έναρξης της άσκησης τους από 01/01/2023, θα γίνεται από τα επωφελούμενα μέλη (Δικηγορικά γραφεία).

Μετά από  νέα πρόταση του  Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία και εγκρίθηκε στις 08/06/2023, το εν λόγω επίδομα καλύπτεται 100%  (€650) από το κράτος. Σημειώνεται ότι η παράγραφος (γ) της προηγούμενης σχετικής απόφασης του Υπουργικού (20/12/2022) έχει  διαγραφεί.

Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασης πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των τριών φορέων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΠΔΣ και ΕTEK με στόχο την ανάγκη καλύτερης στήριξης των νέων επιστημόνων οι οποίοι καλούνται μέσα από την πρακτική τους άσκηση στο περιβάλλον της εργασίας τους να λάβουν εμπειρίες οι οποίες θα τους εφοδιάσουν για τα επόμενα βήματα. Στην συνάντηση αυτή κλήθηκαν να αποφασίσουν σε ποιο βαθμό αυτό το ελάχιστον ποσό της δική τους συμβολής μπορεί να επαυξηθεί σύμφωνα με τα διαφορετικά δεδομένα που ισχύουν σε κάθε κλάδο.

Ως εκ τούτου το Δ.Σ του ΠΔΣ αποφάσισε ότι, όλα τα γραφεία τα οποία έχουν υπό την καθοδήγησή τους ασκούμενους που εντάσσονται στο εν λόγω έργο, υποχρεούνται όπως καταβάλουν σε  αυτούς  το  Μηνιαίο Επίδομα των 100 ευρώ (μείον οι αποκοπές για το ΓεΣΥ), επιπρόσθετα του επιδόματος των 650 ευρώ που καλύπτεται από το συγχρηματοδοτούμενο Έργο

Επισημαίνεται ότι, η πιο πάνω πληρωμή  δεν ισχύει για  το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

H εν λόγω πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα, μέσω τραπεζικής μεταφοράς από την επιχείρηση προς τον ασκούμενο και ακολούθως ο καθοδηγητής / δικηγόρος   θα πρέπει   να καταχωρίσει το σχετικό αποδεικτικό μαζί με το Μηνιαίο Έντυπο Καταγραφής Εργασιών του ασκουμένου υπό την ευθύνη του. Ο Π.Δ.Σ θα προβαίνει σε έλεγχο του επιδόματος  που καταβλήθηκε από την επιχείρηση προς τον ασκούμενο.

Οι ασκούμενοι δικηγόροι που θα συμμετέχουν στο έργο θα ασφαλίζονται από τον Π.Δ.Σ. έναντι ευθύνης εργοδότη.

Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της άσκησης όπως ορίζεται βάσει του περί Δικηγόρων Νόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο έργο, πρέπει να δημιουργήσουν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΔΣ και ακολούθως να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ στον ΠΔΣ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην αίτηση, εντός 30 ημερών από την έναρξη της άσκησής τους, ως το εγχειρίδιο πιο κάτω.

Ο ΠΔΣ, αφού αξιολογήσει την Αίτηση θα ενημερώνει τον αιτητή για την απόφασή του, η οποία θα είναι πλήρως αιτιολογημένη σε περίπτωση που αυτή είναι αρνητική. Αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά, εντάσσονται στο έργο και οι αιτητές οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Οδηγό τους.

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο έχει διάρκεια εφαρμογής από τον 01/2023 μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με εντάξεις επιλέξιμων αποφοίτων των οποίων η πρακτική εξάσκηση αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2023.

Το έργο δύναται να τερματιστεί ή και να τροποποιηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του οποιαδήποτε στιγμή, μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του ΠΔΣ  www.cyprusbarassociation.org  και από το Τμήμα Επιδότησης Ασκουμένων του ΠΔΣ στο τηλ. 22711613 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση trainee@cba.org.cy.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΔΗΜ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΑΙΤΗΣΗ/ΑΛΛΑΓΕΣ/ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ): ΕΔΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΔΩ

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

22873300 ΕΧΤ.7

22711613: Αλίκη Αυλωνίτη