+357 22 873300
  SIGNUP
  LOGIN

Ψάχνω για εγγεγραμμένο δικηγόρο να αναλάβει την υπόθεση μου. Που μπορώ να βρω;

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να συστήσει ένα δικηγόρο αλλά μπορεί να σας διαθέσει την λίστα για να επιλέξετε. Η λίστα των δικηγόρων βρίσκεται στην ιστοσελίδα και είναι χωρισμένη ανά Επαρχία.

Η λίστα περιέχει μόνο τους δικηγόρους που έχουν ανανεώσει την ετήσια άδεια τους.

Οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε υπόθεση και δεν υπάρχουν ειδικότητες.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είμαι δικηγόρος εγγεγραμένος σε άλλη Ευρωπαική χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης. Πως μπορώ να εγγραφώ στην Κύπρο και να εξασκώ το επάγγελμα;

Σύμφωνα με τον Ν. 180(Ι)/2002, Νόμος ο οποίος τροποποιεί τον περί Δικηγόρων Νόμο, για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/05/ΕΚ για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορου εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 1.5.2004, μπορούν να ασκούν μόνιμα το επάγγελμα του δικηγόρου στην Κύπρο, δικηγόροι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε., ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή έμμισθοι. Πριν την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στη Δημοκρατία ο δικηγόρος θα πρέπει να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους στο οποίο απέκτησε το δικαίωμα να φέρει αυτόν τον τίτλο. Στην Κύπρο οφείλουν να εγγραφούν σε ειδικό μέρος του Μητρώου των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα.

Για την εγγραφή αυτή το Νομικό Συμβούλιο απαιτεί την προσκόμιση των ακόλουθων πιστοποιητικών:

α) πιστοποιητικό από το οποίο να αποδεικνύεται η ιθαγένεια κράτους μέλους.
β) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
γ) πιστοποιητικό εγγραφής σε μητρώο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής καθώς και βεβαίωση ότι ο δικηγόρος εξακολουθεί να ασκεί τις δραστηριότητες του και δεν έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί η άδεια του για οποιοδήποτε λόγο. Το πιστοποιητικό αυτό καθώς και η βεβαίωση δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί πέραν των τριών μηνών από την παρουσίαση τους.

Περαιτέρω, ο επαγγελματικός τους τίτλος πρέπει να είναι διατυπωμένος σαφώς στη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους καταγωγής.

Εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση του για εγγραφή από το Νομικό Συμβούλιο, κάθε δικηγόρος υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον Κύπριο συνάδελφο του, δύναται όμως να εξομοιωθεί με τον Κύπριο δικηγόρο και να ενταχθεί πλήρως στο δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία άσκησε πρακτική και τακτική επαγγελματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία και στον τομέα του κυπριακού δικαίου συμπεριλαμβανομένου και του κοινοτικού δικαίου.

Πριν την πάροδο της τριετίας, για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου ο εν λόγω δικηγόρος ενεργεί κατόπιν συμφωνίας, μαζί με δικηγόρο που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία και που δικαιούται να εμφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο επιλαμβάνεται της υπόθεσης. Επίσης είναι δυνατή η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία υπό τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής, συλλογικά,

(α) κατά τον ίδιο τρόπο που ασκείται συλλογικά το επάγγελμα από τους Κύπριους δικηγόρους με (i ) κύπριο δικηγόρο (ii ) δικηγόρο υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία, και (β) με δικηγόρο υπήκοο κράτους μέλους, ο οποίος ασκεί μόνιμα το δικηγορικό επάγγελμα στο κράτος εκείνο και με τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους αυτού.

 

Νομίζω ότι ο δικηγόρος μου με έχει χρεώσει περισσότερο. Τι μπορώ να κάνω;

Εάν νομίζετε ότι ο δικηγόρος που ανέλαβε την υπόθεση σας, σας έχει χρεώσει περισσότερο τότε μπορείτε να απευθυνθείτε γραπτώς στο Γραφείο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου όπου θα εξεταστεί η υπόθεση σας από τη Επιτροπή Καθορισμού Εξωδικαστηριακής Αμοιβής.

 

Πως μπορεί κάποιος να καταχωρήσει παράπονο;

Παράπονα τα οποία προέρχονται από παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας πρέπει να καταχωρούνται στην πιο κάτω διεύθυνση με £40 (το κάθε παράπονο) στο Πειθαρχικό Συμβούλιου.

Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΑΠΕΛΗΣ 1
1045, Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.+35722889206

 

Πως μπορεί κάποιος να εγγραφεί δικηγόρος;

πόφοιτοι πανεπιστημίων με πτυχίο νομικής αναγνωρισμένο από το Νομικό Συμβούλιο με βάση τον περί Δικηγόρων Νόμο (Κεφ. 2), εγγράφονται ως δικηγόροι μετά από συμπλήρωση περιόδου άσκησης 12 μηνών και αφού επιτύχουν σε γραπτό διαγωνισμό. Είναι οργανωμένοι σε Τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους που έχουν έδρα, την έδρα κάθε Επαρχιακού Δικαστηρίου της χώρας αλλά όλοι είναι και μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η εισδοχή και εγγραφή τους ως δικηγόρων, η άσκηση του επαγγέλματος τους, η πειθαρχία οι συντάξεις και τα χορηγήματα που τους παρέχονται διέπονται από τον περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2 (όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) και από τους Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του πιο πάνω Νόμου ως επίσης και δυνάμει του περί Απονομής της Δικαιοσύνης Νόμου του 1964. Αρχικά έχουν δικαίωμα να εμφανίζονται και να διεκπεραιώνουν υποθέσεις ενώπιον των επαρχιακών δικαστηρίων (συμπερ. του Οικογενειακού, Εργατικών Διαφορών, Ελέγχου Ενοικιάσεων και Στρατιωτικού Δικαστηρίου) και ακολούθως ανάλογα με τα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος ενώπιον Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, ενώπιον Κακουργιοδικείου και ενώπιον Ανωτάτου Δικαστηρίου.

 

end faq