SIGNUP
  LOGIN

 

2019

 

ΔΔΠ 331/19

ΔΔΠ 340/19

ΔΔΠ 505/19

ΔΔΠ 394/19

 

2020

41

185

215-5/11/20 Γραπτή Αγόρευση Καθ’ ων (τελευταία φορά)

 

344

 

524-22/10/20 Γραπτή Αγόρευση Καθ’ ων (αλλιώς απόρριψη)

539-25/11/20 Γραπτή Αγόρευση Καθ’ ων

644-5/11/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή (αλλιώς απόρριψη)

656-5/11/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή (αλλιώς απόρριψη)

662-20/11/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή (αλλιώς απόρριψη)

665-5/11/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή (αλλιώς απόρριψη)

668-20/11/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή (αλλιώς απόρριψη)

677-25/11/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή

737-25/11/20 Γραπτή Αγόρευση Καθ’ ων

806-5/11/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή (αλλιώς απόρριψη)

809-5/11/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή (αλλιώς απόρριψη)

 

839

932

953