SIGNUP
  LOGIN

Ο ΠΔΣ παρατηρεί με ανησυχία τις δηλώσεις στον ημερήσιο τύπο που αφορούν το έργο «Ολοκληρωμένος Φορολογικός Μετασχηματισμός» και συγκεκριμένα σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών που εξαγγέλθηκαν, έπειτα από τη συνάντηση που έλαβε χώρα μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Έργου στις 28 Μαρτίου 2024.

O ΠΔΣ είναι σύμφωνος με την επίσπευση των διαδικασιών, όμως δεν αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο θα επιταχυνθούν οι οποιεσδήποτε διαδικασίες για την ολοκλήρωση του Έργου όσο το δυνατόν νωρίτερα, αφού μέχρι σήμερα το Έργο ήδη παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων ως αυτά είχαν αρχικώς εξαγγελθεί και δημοσιοποιηθεί.

Επί τούτου, αναγνωρίστηκε στην εν λόγω συνάντηση, ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα για την πράσινη φορολογία θα ανακοινωθούν μαζί με την επιβολή φορολογίας, σαν πακέτο.

Αυτή η δήλωση όμως είναι αντιφατική της εξαγγελίας της δημόσιας διαβούλευσης εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2024, που έχει και πλέον χρονικά ολοκληρωθεί, και αφορούσε νομοσχέδια πράσινων φορολογιών που όριζαν ημερομηνία εφαρμογής αυτών την 1η Απριλίου 2024.

Ο ΠΔΣ επισημαίνει ότι τα προαναφερόμενα νομοσχέδια, τα οποία τέθηκαν προς δημόσια διαβούλευση, μετά από τις παρουσιάσεις για την πράσινη φορολογία από τους αρμοδίους του Έργου την 1η Μαρτίου 2024, σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν τη νομική υποχρέωση εφαρμογής δημοσιονομικής ουδετερότητας ως οι επανειλημμένες εξαγγελίες των αρμοδίων.

Δηλαδή, στα προτεινόμενα νομοσχέδια απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική ρύθμιση που να επιβάλλει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κατά την είσπραξη των πράσινων φορολογιών, και σε ειδικό ταμείο, θα καταβάλλει σχετικές φοροαπαλλαγές ή κίνητρα στους φορολογούμενους ως αντισταθμιστικά μέτρα. Τουναντίον, η είσπραξη αυτών καταλήγει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Συνεπώς, στην παρούσα τους μορφή τα προτεινόμενα νομοσχέδια ενεργούν ως φοροεισπρακτικά και σε καμία περίπτωση δημοσιονομικά ουδέτερα.

Παράλληλα, αναμένουμε βεβαίως ως ΠΔΣ και τη σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών κατά πόσο οι αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην ετοιμασία και υιοθέτηση των νομοσχεδίων που αφορούν την πράσινη φορολογία ενεργούν και κατά παράβαση των δημοσιευμένων οροσήμων του τροποποιημένου Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που όριζαν την υιοθέτηση αυτών κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024.

Τέλος, ο ΠΔΣ επαναλαμβάνει τη βούλησή του για συμμετοχή σε συναντήσεις με τους αρμόδιους του Έργου με στόχο την άμεση ολοκλήρωση της προτεινόμενης φορολογικής μεταρρύθμισης και την αξιοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας δικηγόρων μελών του για συναφή θέματα.

Θεωρούμε ορθό όμως να αναφέρουμε ότι ο ΠΔΣ κλήθηκε σε μία μόνο συνάντηση με τους αρμόδιους του Έργου, στην οποία ενημερώθηκε αναφορικά με το στάδιο στο οποίο βρισκόταν το έργο κατά τις αρχές Φεβρουαρίου 2024 και στην οποία ζητήθηκαν οι γραπτές εισηγήσεις του ΠΔΣ.

Ο ΠΔΣ τονίζει όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε διεξαχθεί ουσιαστική διαβούλευση επί συγκεκριμένων θεμάτων κατά την εν λόγω συνάντηση, αφού οι αρμόδιοι του Έργου κατά τον σχετικό χρόνο, δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσουν καμία ολοκληρωμένη μελέτη ή πρόταση επί του θέματος.

Ως αποτέλεσμα, ο ΠΔΣ συμφωνεί και υιοθετεί τις δηλώσεις και άλλων εμπλεκόμενων φορέων που έχουν κληθεί σε διμερείς συναντήσεις με τους αρμόδιους του Έργου ότι η φύση τέτοιων συναντήσεων, δεν λαμβάνουν τη μορφή διαβουλεύσεων αφού αφορούν γενικής φύσεως συζήτηση επί οποιωνδήποτε προτάσεων αξιολογούνται στη βάση οποιουδήποτε υπό συζήτηση προτεινόμενου φορολογικού μοντέλου.

Αναμένουμε από τους αρμόδιους του Έργου την ετοιμασία ουσιαστικών προτάσεων στη βάση νομικού και φορολογικού πλαισίου και τη μεθοδολογία που αναμένονται αυτά να υιοθετηθούν, ως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών εντός των οροσήμων των αρχικών εξαγγελιών που αφορούν το Έργο.